English   Danish

2014/2015  KAN-CCMAV1003U  Generationsskifte

English Title
Estate Planning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Jane Bolander - Juridisk Institut (JUR)
Spørgsmål vedr faget rettes til Michael Tell - mt.jur@cbs.dk

Fagadministrator er Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29-09-2014
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Faget har til formål dels at bibringe de studerende evnen til at fortolke retsregler og dels koble regler og faktum. Udover at træne evnen til at skabe overblik i forhold til regler og faktum tilstræbes det endvidere, at de studerende selvstændigt, via ændringer i det underliggende faktum, kan identificere nuancer i den retlige bedømmelse og herigennem påtage sin en egentlig rådgivningsrolle.

Målbeskrivelse:
Med udgangspunkt i den skatteretlige teori at identificere, afgrænse og systematisere de væsentligste juridiske problemstillinger knyttet til et generationsskifte. Via denne identifikation, afgrænsning og systematisering at demonstrere dels en forståelse for anvendelsen af de forskellige skatteretlige retskilder og dels hvordan skattemæssige forhold påvirker personer og virksomheders planlægning og gennemførelse af et generationsskifte samt den rolle den eksterne rådgiver har i forbindelse hermed.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende forventes at have fulgt enten det obligatoriske fag ”skatteret” på Cand.merc.aud.-studiet eller faget ”skatteret" på HA(jur)-studiet i kombination med erhvervelse af den erhvervsøkonomiske bachelor-grad.
Prøve/delprøver
Mundtlig eksamen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale problemer med tilknytning til generationsskiftet inden for familieret, arveret, afgiftsret og skatteret.


De studerende skal herunder:

 • tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • beherske den juridiske metode og analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet, og
 • kunne reflektere over, hvordan borgere gennem planlægning mv. har mulighed for at opnå skatte- og afgiftsmæssige fordele.

Faget giver et overblik over reglerne om generationsskiftet:

 • Familieret
 • Arveret
 • Beskatning af dødsboer
 • Arve- og gaveafgift
 • Skat ved generationsskifte ved død
Undervisningsformer
Forelæsninger
Foreløbig litteratur

Oplyses ved semesterstart

Sidst opdateret den 29-09-2014