English   Danish

2014/2015  KAN-CCMAV1007U  SKATTEFORVALTNING, -PROCES, -KONTROL OG -STRAFFERET

English Title
Tax Administrative Law, Tax Procedure, Tax Control and Criminal Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Jane Bolander - Juridisk Institut (JUR)
Administrator: Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29-10-2014
Læringsmål
- At den studerende tilegner sig et overblik over retsreglerne inden for kursets fagområde, så-ledes den studerende bliver i stand til at analysere og redegøre for systematik, grundprincip-per og begrebsdannelser inden for den formelle indkomstbeskatning i henseende til skatte-processen (skatteforvaltningen, -processen og -strafferetten) i et klart og korrekt juridisk sprog.
  • - At den studerende opnår et indgående kendskab til den skatte- og forvaltningsretlige lovgiv-ning om skatteforvaltning, skattekontrol og skattestrafferet med tilhørende teori og praksis.
  • - At den studerende kan placere kursets fagområde inden for forvaltningsretten og den øvrige skatteret.
  • - At den studerende er i stand til at fremkomme med begrundede løsninger på juridiske pro-blemer inden for kursets fagområde, herunder særligt inden for skattesagens gang.
  • - At den studerende selvstændigt kan redegøre for udvalgte emneområder inden for kursets fagområde i henseende til lovgivning, teori og praksis.
  • - At den studerende kan analysere og give en begrundet besvarelse af samtlige relevante rets-spørgsmål inden for kursets fagområde på grundlag af praktiske eksempler.
  • - At den studerende kan beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere pro-blemstillinger inden for faget og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses fagligt korrekt ved anvendelsen af de relevante retskilder inden for retsområdet.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Forudsætning at almen skatteret er bestået
Prøve/delprøver
SKATTEFORVALTNING, -PROCES, -KONTROL OG -STRAFFERET:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 Skatteprocessen indtager en stadig mere fremtrædende plads i skatteretten. Kursets formål er at give de studerende et indgående kendskab til og forståelse for den formelle skatteret, herunder de generelle frist-, forældelses- og sagsbehandlinger i den almindelige forvaltningsret, samt de særlige regler herom på skatterettens område.
 
Skatteforvaltningslovens regler om en skattesags gang fra skatteansættelsen i skatteforvaltningen over klagemyndighederne i skatteankenævn og Landsskatteretten til den endelige afgørelse ved domstolene aktualiserer stadig flere retlige problemer for rådgivere, myndigheder og domstole. Kurset vil endvidere se på betydningen af den nye skatteforvaltningslov og dens nye klagesystem.
 
Skatteansættelsen foretages på grundlag af selvangivelsen og de kontroloplysninger, som i stadigt stigende omfang er pålagt i skattekontrolloven. Myndighedernes muligheder for skattekontrol af indgivne oplysninger er navnlig i de senere år udvidet betydeligt uden, at dette har medført en reduktion af "sort arbejde", "undergrundsøkonomi" eller andre skatteunddragelser. Samtidig er der sket en udvikling imod, at SKAT foretager hurtigere og hurtigere anmeldelser, hvis der er opdaget fejl og mangler, uden at den materielle skattesag prøves gennem alle instanser først. Derfor bliver skatteprocessen endnu mere interessant, når den materielle skattekonflikt skal løses i det strafferetlige system.
 
Kurset gennemføres i 3 skatteretlige moduler:
Skatteforvaltning og -proces:
Dette modul omfatter en gennemgang af de forskellige skattemyndigheders organisation og kompetence. De studerende skal have viden om sagsbehandlingsreglerne, og de skal kende konsekvenserne af sagsbehandlingsfejl. De studerende skal endvidere derfor have viden om skatterettens almindelige og særlige retskilder.
Endvidere gennemgås reglerne for skattemyndighedernes behandling af selvangivelsen og den heraf følgende skatteansættelse, reglerne for klage og domstolskontrol m.m. Sidst gennemgås reglerne for myndighedernes genoptagelse og ændring af tidligere års skatteansættelse.
 
Skattekontrol:
Dette modul omfatter skattekontrollen i bred forstand, dvs. reglerne for myndighedernes kontrol af selvangivelser, regnskaber m.m.
 
Skattestrafferetten:
Dette modul omfatter de strafferetlige sanktioner ved overtrædelse af skattelovgivningen, herunder navnlig skattesvig, udbetaling af indkomst uden indeholdelse af kildeskat m.m.
 
Til slut gennemføres også et kort modul om rådgiveransvaret. Revisorer og advokater er ofte rådgivere inden for skatteretten, og det er selvsagt vigtigt, at de giver den rigtige rådgivning. Der ses derfor kort på, hvilket erstatningsansvar der eventuelt kan gøres gældende, og hvad ansvarsgrundlaget er.
 

Undervisningsformer
hold
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 08.00-10.35, uge 36-41, 43-46
Foreløbig litteratur
Foreløbig litteratur
Primær litteratur:
Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 4, 6. udg., 2013, Karnov Group
Afs. 1, kap. 1-3 (18 s.), afs. II, kap. 1-6 (116 s.), afs. III, kap. 1-10 (106 s.), afs. IV, kap. 1-6 (50 s.) og afs. V, kap. 1-4 (32 s.) (hele bogen)
Total: 322 s.
Jan Pedersen: Skatte- & afgiftsstrafferet, 3. udg., 2009, Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Afs. I, kap. 1 og 3-4, afs. 1 (12 s.), afs. II, kap. 1-8 og kap. 10-11 (158 s.) og afs. III, kap. 1-5 og 8-10 (94 s.)
Total: 264 s.
Søren Halling-Overgaard: Revisors erstatnings- og disciplinæransvar, 3. udg., 2009, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (ny udgave forventes 1. marts 2014, hvorfor sidetal kan revideres en smule)
                      Kap. 1-2 (96 s.) (ht.) og kap. 4 (66 s.)
                      Total: 66 s. + 96 s. (ht.)
Total: 652 s. og 96 s. (ht.)
 
Anbefalet litteratur (ikke pensum)
Aage Michelsen m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udg., 2013, Jurist- og Økonomforbundets Forlag)
                      Kap. 4 (48 s.)
Total: 48 s.
Sidst opdateret den 29-10-2014