English   Danish

2014/2015  KAN-CCMVV1493U  Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan?

English Title
Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan?

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Thyra Uth Thomsen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Administrator: Yvonne Bjørkov - yb.marktg@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 10-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
• Beskrive, klassificere, strukturere, kombinere og anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller.
• Udvise forståelse af Business Coachingens forskellighed fra traditionel coaching.
• Analysere og kritisk forholde sig til business coachingens relevans, udførelse og resultat i en given situation på baggrund af fagets begreber, teorier, metoder og modeller.
Prøve/delprøver
Skriftlig individuel hjemmeopgave/projekteksamen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Eksamensdatoer vil blive oplyst på e-campus
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Business Coaching er en struktureret samtaleform til afklaring af og ændring af uhensigtsmæssig menneskelig funktion/relation eller til fremme af optimal menneskelig funktion/relation i virksomheder.
 

Coaching i arbejdslivet kan dels implementeres som ledelsespraksis, og dels ved hjælp af virksomhedskonsulenter. Fælles for begge er at de adskiller sig fra traditionel coaching ved bl.a. den tydelige kobling til den organisatoriske kontekst, ved at formålet med coachingen er kalibreret med organisationens overordnede mål, samt ved at magtrelationen mellem den coachende og den coachede kan være asymmetrisk. Implementering af Coaching i en organisatorisk kontekst kræver derfor ikke blot indsigt i forskellige coachingtraditioner og -teknikker, men ligeledes en forståelse af de rammer som den organisatoriske kontekst - på godt og ondt - sætter for coachingen.
 

Faget introducerer derfor til forskellige coachingtraditioner samt deres teoretiske udgangspunkt i f.eks. kognitiv psykologi, positiv psykologi, systemiske tilgange samt ledelsesteori. I forlængelse heraf belyses forskellen og udfordringerne ved hhv. ledelsesbaseret og konsulentbaseret coaching i virksomheder. I faget formidles desuden nogle grundlæggende coachingmetoder. De studerende vil således ved hjælp af øvelser opnå indsigt i Business Coachingens muligheder og begrænsninger.

Undervisningsformer
Undervisningen består primært af dialogundervisning og øvelser. De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen ved f.eks. øvelser og fremlæggelser.
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 08.00-10.30, uge 44-50
Fredag 08.00-12.35, uge 51
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Moltke og Molly (2009) Systemisk Coaching – en grundbog. Psykologisk Forlag, København. 
Storch J., Søholm, T.M., A. Juhl, K. Dahl og A. Molly (2013) Ledelsesbaseret Coaching. L&R Business, København.
Udvalgte artikler og bogkapitler.

Sidst opdateret den 10-04-2014