English   Danish

2014/2015  KAN-CCMVV3023U  Lederskabet i forandring

English Title
Leadership in Change

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Lederskab og forandring
  Flemming Poulfelt - MPP
 • Lederskab, forandring og psykodynamisk system teori
  Richard Ledborg Hansen - MPP
Administrativ kontakt: Karina Ravn Nielsen, tlf. 38153782 el. email: electives.mpp@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 10-09-2014
Læringsmål
Kursus arbejder specifikt med lederskab, som udtryk for personlig karakteristika, i en system teoretisk forståelse. Fokus er på samspillet mellem leder, gruppe og organisation og specifikt på hvorledes disse systemer påvirker hinanden og præmisserne for lederskab i organisatoriske forandringer. Efter gennemførsel af kursus i Lederskabet i Forandring skulle den studerende kunne:
 • Analysere og sammenfatte konkrete problemstillinger i lederskabet og organisatoriske forandringer ved at anvende koncepter, teorier, metoder og modeller fra kursus.
 • Reflektere over forskellige lederskabs dilemmaer i system perspektivet som gennemgået og konsekvenserne ved at vælge en position fremfor andre.
 • Skabe kobling mellem lederskabet intra-personelle påvirkning af interpersonelle dynamikker, gruppe dynamikker samt forandringer i organisationer.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forudsættes at de deltagende har kendskab til organisationsteori på HA-niveau eller tilsvarende.
Prøve/delprøver
Lederskab i forandring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Synopsis i grupper (2-4 studerende) el. individuelt
Individuel mundtlig eksamen
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Individuel synopsis max 5 sider, 2-4 studerende max 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin og Sommertermin
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset vil undersøge elementerne i Lederskab, anvendelsen af disse i forandrings situationer samt kortlægge forskellige metoder til at arbejde progressivt med organisatorisk transformation og transition.

Der vil blive lagt vægt på personlighedens karakteristika i Lederskab, personlighedens betydning for håndtering af forandringer, udviklingen af lederskab’s kompetencer med vægt på emotionelle og kognitive oversættelses mekanismer til behandling af organisatorisk input og output.

Den metodiske tilgang til kurset er eksempel-baseret med feedback-øvelser og rolleanalyse; deltagerne vil arbejde med forandringsledelses eksempler og kortlægge- og analysere lederskabs aspekterne ved disse. Dette bliver suppleret ved at undersøge det som ikke kan ”fanges” kognitivt og anvender tolkning af emotionelle data ved at anvende forskellige psykodynamiske og systemiske teori perspektiver, kompleksitets teori og identitets teori med henblik på at tegne et bredt nuanceret billede af Lederskab og Forandring.

Kurset har stor praksis relevans grundet anvendelsen af eksempel-baseret læring samt erfaringslæring. I kursus forløbet vil der være gæste forlæsere, hvoraf flere har praktisk erfaring med implementering af markante forandrings initiativer, samt undervisere med stor ekspertice i psykodynamisk systemisk teori. Kurset er meget intensivt og stiller store krav til villighed fra deltagernes side om at undersøge og diskuttere aktuelle sager i lys af litteraturen, det teoretiske materielle og egne generede data. Det forventes at deltagerne deltager i en arbejdskonference af to (2) dages varighed.

Personlig udviklings potentiale:
Kurset fokusere på at udvikle deltagernes evne til at analysere forandrings initiativer i et lederskabs perspektiv gennem kursets samarbejdende form og indhold, ligesom evnen til at intervenere hensigtsmæssigt udvikles.

Undervisningsformer
Kurset består af en blanding af forelæsninger, gæste forelæsning og case eksempler som deltagerne skal arbejde med, og vil også indeholde en 2 dages organisation øvelse / arbejdskonference internat.
Kurset indeholder en stærk blanding af teori og praksis og sigter derved både på at øge deltagernes viden indenfor området, som at øge til deres erfaringsgrundlag gennem at inddrage en emotionel dimension i læringsprocessen.
Kurset er meget intensivt og krævende og fordrer derfor en høj grad af aktiv deltagelse fra deltagerne.
Yderligere oplysninger

De studerende opfordres til aktiv deltagelse i heldags workshop i anden halvdel af kursus.

Studerende opfordres til aktiv deltagelse i undervisningen.

Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 13.30-16.05, uge 36-41, 43-47

Foreløbig litteratur

Ledborg, Valentiner og Toftholm. (2009) “Balanceret Lederskab – Fra Vision til Virkelighed”, DJØF’s Forlag. Afsnit 1 og 2 (90 pages)
Huy, Quy Nguyen. (2002) “Emotional Balancing of Organizational Continuity and Radical Change: The Contribution of Middle Managers.” Administrative Science Quarterly, 47 (2002): 31-69 (34 pages)
Stacey, Ralph. (2001) “Complexity at the “Edge” of the Basic Assumption Group. In Gould, Stapley & Stein’s The Systems Psychodynamics of Organizations (22 pages)
Bion, W.R. (1961) “Group Dynamics.” Chapter in Bion’s Experiences in Groups and other Papers (46 pages)
Hatch, M.J. & Kostera, M. & Kozminski, A.K. (2006) “The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest.” In Organizational Dynamics, Vol. 35, No. 1: 49–68 (18 pages)
Grint, Kent’s (ed.) (2003) “Leadership – Classical, Contemporary and Critical Approaches.” Oxford University Press, Selected chapters (290 pages)
Obholzer, Anton. (2001) “The Leader, the Unconscious, and the Management of the Organization.” In Gould, Stapley & Stein’s The Systems Psychodynamics of Organizations (18 pages)
Armandi, B. & Oppedisano, J. & Sherman, H. (2003) “Leadership Theory and Practice: A “case” in point.” In Management Decision Vol. 41, iss. 10 Special Edition: 1076-1088 (11 pages)
Vroom, Victor (2003). “Educating Managers for Decision Making and Leadership.” In Management Decision Vol. 41, iss. 10 Special Edition: 968 - 978 (10 pages)
Palmer, Ian, Richard Dunford, and Gib Akin. (2009) “Managing Organizational Change – a Multiple Perspectives Approach.” McGraw-Hill/Irwin. Chapters 2, 6, 9 and 11 (114 pages)
Stein, Mark. (2001) “Dilemmas of Organizational Change: A Systems Psychodynamic Perspective.” In Gould, Stapley & Stein’s The Systems Psychodynamics of Organizations (21 pages)

Sidst opdateret den 10-09-2014