English   Danish

2014/2015  KAN-CCVMM1060U  Kompensationspolitik i teori og praksis

English Title
Kompensationspolitik i teori og praksis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Niels Mølller Nielsen - Institut for Organisation (IOA)
Kursusansvarlig Per Darmer/ Niels Møller Nielsen - nmn@nmn.dk
Administration: Mette Busk Ellekrog - mbe.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 23-12-2014
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
.
 • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere begreber, teorier, metoder og modeller relateret til kompensationspolitik
 • Identificere, beskrive, analysere og integrere relevante problemstillinger, udfordringer og muligheder ved anvendelse af forskellige kompensationsløsninger
 • Analysere og vurdere hvordan virksomheds- og arbejdskultur (Schein, The Hey Group, NPM mm) og individets arbejdsmotivation (bl.a. Vroom, Porter & Lawler) udfordrer forskellige kompensations-løsninger
 • Beskrive værktøjer til selvstændigt at udvikle og implementere en kompensationspolitik for en organisation
 • Vurdere og argumentere løsningers relevans i relation til anvendelse i en given organisation
 • Beskrive sammenhængen mellem effekt af givne kompensationsløsninger og forskellige medarbej-dersegmenter i virksomheden ( Green, Latham m.fl.)
 • Argumentere for en løsning ved inddragelse af teori og modeller.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forventes at de studerende har en basal viden om organisationers opbygning, motivations- og ledelsesteorier på minimum bachelor niveau.
Prøve/delprøver
Kompensationspolitik i teori og praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin og Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis antallet af studerende tilsiger det kan syge-/ omprøven blive ændret til eksamensformen mundtlig stedprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

CBS PC eksamen med e-hand in.
Det er tilladt at medbringe egen PC og Ipad (kan kun bruge som opslagsværk og kan ikke tilsluttes strøm) .
Adgang til internet, LEARN og S-drev.
Noter kan medbringes på USB nøgle og kan oploades på CBS PC inden eksamens start, så skal USB nøglen gemmes væk.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver en konkret værktøjskasse til at gå ud i erhvervslivet og kunne arbejde med kompensation på strategisk såvel som på operationelt niveau.

Med udgangspunkt i organisationens vision, mission og strategi opridses sammenhængen til organisationskulturen og kompensationspolitikken.

Kompensationspolitik er et ledelsesværktøj, der spiller sammen med mange af en organisations øvrige politikker og som styrer/styres af disse – eller burde gøre/blive det. Der lægges vægt på at fremstille kompensationspolitikken som en integreret del af ledelsens midler til at styre organisationen mod dennes mål.
 

Der vil ligeledes blive lagt vægt på at brede begrebet kompensation ud til mere end rent økonomiske belønningsformer. Begrebet Total Reward vil derfor blive gennemgået som et udtryk for den samlede værdi, som medarbejderen får ud af at arbejde for organisationen dvs. personalegoder, arbejdsforhold og karrieremuligheder.
 

Kompensationspolitikkens overordnede formål defineres som værende at medvirke til at:

 • tiltrække og fastholde medarbejdere
 • motivere dem
 • implementere, vedligeholde og udvikle organisationskulturen
 • være omkostningsregulerende.

 

Fagets formål er således at give et samlet overblik over problemstillinger, udfordringer og muligheder ved anvendelse af kompensationspolitik i organisationer.


Målet er at give de studerende kompetence og værktøjer til på et overordnet niveau, selvstændigt at udvikle, problematisere anvendelsen af og sikre den succesfulde implementering af en organisations kompensationspolitik.

Undervisningsformer
Det teoretiske indhold sættes i relief gennem en række konkrete cases præsenteret af gæsteforelæsere.

Undervisningen gennemføres som forelæsninger samt øvelser og med konkrete cases.
Der vil desuden være diskussioner hvor der skal argumenteres for valg af løsning.
Yderligere oplysninger

Ændringer til skema kan forekomme
Torsdag 08.00-11.30, uge 44-50
Torsdag 08.00-12.25, uge 51

Foreløbig litteratur

Ibsen, Flemming; Christensen, Jens Finn: Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor, DJØF´s forlag 2001
Greene, Robert J., Rewarding Performance; guiding principles; custom strategies, Routledge 2011
Kompendium – kompensationspolitik i teori og praksis, Academic Books 2013
 

Sidst opdateret den 23-12-2014