English   Danish

2014/2015  KAN-CFIRO1052U  Porteføljeteori

English Title
Portfolio

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • David Skovmand - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 04-07-2014
Læringsmål
Fagets formål er at give den studerende en systematisk måde at overveje og foretage investeringsbeslutninger. Det kræver både en solid konceptuel forståelse af finansiering og kendskab til de finansielle markeder. Vi vil derfor studere investeringsteorien og også se eksempler på dens praktiske implementering.
Efter at have gennemført kurset skal den studerende være i stand til at:
 • beregne middelværdier og varianser for aktivers afkast ud fra oplysninger om afkastets fordeling i tilfældet med diskret tilstandsrum
 • beregne kovarianser og korrelationer mellem aktivers afkast ud fra oplysninger om afkastenes simultane fordeling i en økonomi med endeligt mange tilstande samt beregne middelværdier, varianser og kovarianser af porteføljer med og uden brug af matrixregning
 • regne med matricer (herunder transponerede og inverterede matricer) på symbolform
 • estimere middelværdi, varians, kovarians, beta og multi-faktor betaer af afkast ud fra historiske tidsrækker samt forstå og arbejde med alternative risikomål
 • karakterisere minimum-varians randen under relevante restriktioner på kortsalg og lånemuligheder
 • arbejde med mål for risikoaversion, porteføljevalg og andre beslutninger indenfor rammerne af forventet nytteteori
 • arbejde med faktormodeller, herunder forstå udledningen af CAPM og APT og angive modellernes restriktioner på forventet afkast
 • definere, beregne, arbejde med og forstå begrænsningerne ved performancemål for porteføljer samt dekomponere performance
 • redegøre for og sammenligne udvalgte metoder til at teste forskellige versioner af CAPM og APT-modellerne samt redegøre for typiske testresultater af CAPM, APT-modellerne og markedsefficiens.
 • forstå limits-to-arbitrage problemer og relaterede handelsstrategier. Redegøre for typiske resultater omkring investorers adfærd og relaterede handelsstrategier. Definere, beregne og arbejde med afkastmål for obligationer, samt varighed og konveksitet. Forstå og arbejde med immuniseringsstrategier
 • opstille centrale problemer i Excel, herunder numerisk optimering og lineær regression, samt fortolke resultater optimerings- og regressions-resultater fra Excel
 • redegøre for institutionelle forhold på de finansielle markeder
Prøve/delprøver
Porteføljeteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hovedtemaet for dette fag er sammensætning af optimale porteføljer og portefølje management – herunder dynamisk porteføljevalg - ud fra afkast og risikohensyn. Kurset gennemgår de vigtigste faktormodeller for forventet aktieafkast samt empiriske tests af disse modeller. Endvidere betragtes metoder til performanceevaluering.
 

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser.
Foreløbig litteratur

Bodie, Kane and Marcus: Investments and Portofolio Management, (9th) McGraw-Hill.

Sidst opdateret den 04-07-2014