English   Danish

2014/2015  KAN-CFIRO1056U  Skat / Finansieringsret og Selskabsret

English Title
Tax / Finance and Corporte law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Finansieringsret og Selskabsret
  Frederik Meding - Juridisk Institut (JUR)
 • Skat
  Henrik Nielsen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Skat
  Jan Greve - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Finansieringsret og Selskabsret
  Peer H. Schaumburg-Müller - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 10-06-2016
Læringsmål
Ved udprøvningen i Skat skal den studerende kunne demonstrere solid viden om:
Skattelovgivningen og dens grundlæggende principper.
Reglerne om beskatningen i forbindelse med salg af værdipapirer og finansielle instrumenter og løse konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen i forbindelse med konkurs og akkord og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen ved investering i afskrivningsberettigede aktiver og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen i forbindelse med forskellige virksomhedsformer, herunder i særdeleshed selskaber og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om selskabers indkomstopgørelse og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen af koncerner, herunder reglerne om interne afregningspriser, sambeskatning etc. og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen i forbindelse med udstationering af personer og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen i forbindelse med etablering i udlandet og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Evnen til at arbejde efter den skattemæssige metode ved løsning af konkrete skattemæssige problemer.

Ved udprøvningen i Finansiering og Selskabsret skal den studerende vise forståelse for:
Fondsretten.
Selskabstyper og valg af selskabsform.
Reguleringen af aktie- og børsselskaber inden for centrale områder.
Kreditaftaleretten.
Panteretten.
Reguleringen af factoring og virksomhedspant.
Juridiske problemstilling ved byggelån og transporter.
Kaution og støtteerklæringer (herunder også tredjemandspant).
 • Forstå og forklare reglerne om beskatning, i forbindelse med forskellige erhvervsøkonomiske situationer, og analysere sig frem til en løsning på konkrete skattemæssige problemer.
 • Beskrive og argumentere på baggrund af skattelovgivningen og dens grundlæggende principper.
 • Anvende den skattemæssige metode ved løsning af konkrete skattemæssige problemer.
 • Forstå og forklare forskellige kredit- og selskabsretlige begreber på baggrund af gældende lovgivning.
 • Beskrive, analysere og argumentere for løsning af konkrete kredit- og selskabsretlige problemstillinger på baggrund af den juridiske metode.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Skat:
Delprøvens vægt50%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeMaj/juni og August
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Andre tilladte hjælpemidler
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Individuel 2-timers skriftlig prøve. Delprøve 1 og delprøve 2 afholdes i umiddelbar forlængelse af hinanden.

 

Andre tilladte hjælpemidler:  Adgang til S-drev.

BEMÆRK !  Upload af noter til S-drevet skal være gjort før du møder op til eksamen. 

I kan ikke uploade fra USB i Eksamenshallen.

Finansieringsret og Selskabsret:
Delprøvens vægt50%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeMaj/juni og August
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Andre tilladte hjælpemidler
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Individuel 2-timers skriftlig prøve. Delprøve 1 og delprøve 2 afholdes i umiddelbar forlængelse af hinanden.

 

Andre tilladte hjælpemidler:  Adgang til S-drev.

BEMÆRK !  Upload af noter til S-drevet skal være gjort før du møder op til eksamen. 

I kan ikke uploade fra USB i Eksamenshallen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Skat:

Introduktion til faget. Skattelovgivning og grundprincipper. Informationssøgning og metode ved løsning af skattemæssige problemer
Beskatning i forbindelse med salg af værdipapirer og finansielle instrumenter (aktieavancelov og kursgevinstlov)
Beskatning ved konkurs og akkord
Beskatning ved investeringer i afskrivningsberettigede aktiver
Beskatning ved virksomhedsoverdragelser
Skatteforhold i koncerner (interne afregningspriser, sambeskatning, etc.)
Beskatning ved udstationering
Beskatning ved etablering i udlandet (lempelse af dobbeltbeskatning, OECD model, mulighed for at spare i skat ved etablering i udlandet).

Finansieringsret og selskabsret:
De kreditretlige spørgsmål dvs. læren om usikret og sikret kredit, der ydes til private og virksomheder, behandles. Efter en kort gennemgang af spørgsmålene i forbindelse med blancokredit, gennemgås kreditaftaler og læren om ejendomsforbehold, panteretlige spørgsmål, byggelån og garantier samt reglerne om kaution, tredjemandspant og støtteerklæringer. Hovedpunkterne i reglerne om fonde behandles.

De forskellige selskabsformer, herunder personselskaber og kapitalselskaberne anpartsselskaber, iværksætterselskab og aktieselskaber, behandles. Herefter behandles hovedpunkterne i kapitalselskabsretten, herunder særligt om stiftelse, kapitalgrundlag og ledelse. Endvidere behandles de særlige regler for børsselskaber, der typisk er de store og største aktieselskaber, herunder om betingelse for optagelse til notering, prospektkrav, oplysningsforpligtelser, majoritetserhvervelser og markedsmisbrug. 
   

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser.
Foreløbig litteratur

Skat:

Skattelovsamling for studerende
Forlaget Magnus Informatik.
Henrik Dam, Henrik Gam, Kjeld Hemmingsen og Jacob Graff Nielsen:
Grundlæggende skatteret.(seneste udgave). Forlaget Magnus Informatik. 
Materialesamling til faget.

Finansieringsret og Selskabsret:

Lennart Lynge Andersen, Lærebog i Fondsret. (seneste udg.)
Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauff, Kreditretten, Thomson (seneste udg.)
Bernhard Gomard og Peer Schaumburg-Müller, Kapitalselskaber - aktie- og anpartsselskaber, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag (seneste udg.)
Henrik Juul og Frederik Meding, Kreditretlig dokument- og opgavesamling.
Peer Schaumburg-Müller, Børsretlig guide, en introduktion til børsretten, Nyt Juridisk Forlag (seneste udg.)
Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff: Selskabs- og børsretslig opgavesamling: Thomson, (seneste udg).

Sidst opdateret den 10-06-2016