English   Danish

2014/2015  KAN-CFIRO1058U  Økonomistyring / Finansielle Instrumenter

English Title
Management Accounting / Financial Instruments

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Økonomistyring
  Carsten Rohde - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Finansielle Instrumenter (derivater)
  Johannes Mouritsen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 08-01-2015
Læringsmål
Ved udprøvningen i Økonomistyring forventes den studerende at kunne redegøre for:
• Anvend teorier og modeller, introduceret i faget, til at opstille strategier og benytte metoder og værktøjer til løsning af konkrete problemstillinger i en virksomheds økonomiske planlægning, drift og opfølgning
• Forklar og anvend Balanced Scorecard og strategikort som præstationsmåleværktøj og strategiimplementeringssystem
• Forklar indhold og anvendelse af forskellige omkostningsbegreber
• Forklar indhold og anvendelse af forskellige omkostningsregistrerings- og kalkulationsmetoder (e.g. Variable Costing, Absorption Costing, Activity Based Costing)
• Forklar Indhold og anvendelse af Revenue Center, Cost Center, Profit Center og Investment Center
• Beskrive og vælge imellem forskellige Interne Afregningspriser
• Forklar formål indhold og anvendelse af forskellige budgetteringsværktøjer

Ved udprøvningen i Finansielle Instrumenter forventes den studerende at kunne redegøre for:
 • Forklare særpræg ved derivatkontrakter og derivatmarkeder
 • Forklare derivaters anvendelse til investering og risikoafdækning og analysere konkrete forslag hertil
 • Forklare særpræg ved derivaters prisdannelse og prismodeller samt demonstrere anvendelse heraf på praksisnære opgaver
 • Derivaters anvendelse i risk management
 • Beskrive sammenhængen mellem kurs og effektiv rente for fastforrentede obligationer og kritisere forudsætningerne bag fortolkning af den effektive rente som afkastmål
 • Bestemme nulkuponrentestrukturen, fortolke dens udseende samt anvende denne til værdiansættelse af fast forrentede obligationer og til beregning af forwardrenter
 • Beskrive kendetegnede ved konverterbare obligationer, rentetilpasningslån, garantilån og indeksobligationer
 • Beregne risikonøgletallene varighed, modificeret varighed og konveksitet og demonstrere anvendelsen af disse sammen med mål for den effektive rente i forbindelse med afkast- og risikoanalyse og porteføljestyring, herunder porteføljeimmunisering over for renteændringer
 • Beskrive forskellige beskatningsformer af obligationsinvesteringer og disses betydning for værdiansættelse og risikonøgletal
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Økonomistyring:
Delprøvens vægt50%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeForårstermin
Hjælpemidler der må medbringesUden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Individuel 2-timers skriftlig prøve uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView). Delprøve 1 og delprøve 2 afholdes i umiddelbar forlængelse af hinanden. Der afholdes ordinær eksamen i maj og syge-/omprøve i august.  Studerende kan deltage i omeksamen jf. gældende regler.

Finansielle Instrumenter:
Delprøvens vægt50%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeForårstermin
Hjælpemidler der må medbringesUden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Individuel 2-timers skriftlig prøve uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView). Delprøve 1 og delprøve 2 afholdes i umiddelbar forlængelse af hinanden. Der afholdes ordinær eksamen i maj og syge-/omprøve i august.  Studerende kan deltage i omeksamen jf. gældende regler.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Økonomistyring:
Faget omhandler virksomhedens omkostnings- og lønsomhedsstruktur og de systemer, der kan understøtte en styring heraf. Økonomisk styring i udvalgte virksomhedstyper behandles og nyere økonomistyringsværktøjer såsom target costing, activity based costing og the balanced scorecard drøftes.

Design og anvendelse af regnskabs- og styringssystemer er en afgørende faktor for virksomhedens evne til at gennemføre en økonomisk styring. Indretning af virksomhedens regnskabsvæsen og budgettering afhænger ikke alene af beslutningstagers forståelse af de basale ræsonnementer og konterings- og budgetteringsmetodikker, men i lige så høj grad af dennes evne til at foretage en tolkning af den praktiske sammenhæng hvori disse skal finde anvendelse. Der vil derfor i under-visningen blive lagt stor vægt på at udvikle de studerendes evne til selvstændigt at gennemføre en problemidentificerende og problemløsende behandling af de anvendte opgaver og cases med afsæt i den behandlede teori.

Finansielle instrumenter:
Faget omhandler obligationer og nye finansielle instrumenter og deres anvendelse til investering og risikodækning.
 

Undervisningsformer
Økonomistyring: Storholdsforelæsninger med cases
Finansielle instrumenter: Forelæsninger og øvelseshold
Foreløbig litteratur

Økonomistyring:
Seal, W., Rohde, C., Garrison, R.H. & Noreen, E.W.
Management Accounting,  2015, McGraw-Hill, 5. ed.
Diverse cases og artikler på CBSLearn.

Finansielle Instrumenter:
J. Hull: Fundamentals of Futures and Options Markets. Pretice Hall, (seneste udg.).
Brealey & Meyer: Priciples of Corporate Fianace. McGraw-Hill, (seneste udg.).
M. Christensen: Obligationsinvestering, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udg.
Noter & Øvelser til Finansielle Intstrumenter.
 

Sidst opdateret den 08-01-2015