English   Danish

2014/2015  KAN-CIBCV2003U  Teknisk oversættelse

English Title
Translating Technical Texts

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Henrik Køhler Simonsen - MSC
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 08-04-2014
Læringsmål
Målet med kurset er at den studerende kan varetage oversættelse og produktion af tekniske tekster af høj kompleksitet til og fra dansk inden for en række samfundsaktuelle områder, der indgår i virksomheders, organisationers og institutioners eksterne og interne kommunikation. Den studerende skal endvidere kunne anvende og forholde sig kritisk til centrale teorier inden for oversættelse og terminologi samt tilegne sig metoder til på kort tid selvstændigt at sætte sig ind i et teknisk område og den dertil hørende terminologi.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Studerende skal have gennemført et relevant bachelorstudium.
Kandidater skal være i stand til at tale og forstå dansk og engelsk på højt niveau.
Prøve/delprøver
Teknisk oversættelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Skriftlig individuel hjemmeopgave bestående af en oversættelse fra engelsk til dansk på 1 NS (2275 te) og en oversættelse fra dansk til engelsk på 1 NS (2275te)
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Den studerende skal kunne
  • gengive et fagspecifikt indhold af høj kompleksitet på målsproget
  • anvende et stort, varieret og nuanceret ordforråd, herunder den korrekte fagterminologi
  • overholde de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for de enkelte genrer
  • udtrykke sig såvel på engelsk som på dansk i overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi
  • tilpasse målsprogsteksten til modtageren, situationen og tekstens funktion, fx i forbindelse med forskelle i systemer og kultur de to sprogområder imellem.

Der gives 1 karakter efter 7-skalaen for hver af oversættelserne. Oversættelsen til engelsk tæller 3.75 ECTS og oversættelsen til dansk tæller 3.75 ECTS.

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Udvalgte vidensområder inden for teknik, miljø/energi og medicin vil indgå i en eller flere cases, som også integrerer temaer fra andre virksomhedsrelevante faglige domæner, der behandles i de øvrige fagsproglige oversættelseskurser. Case-arbejdet vil omfatte elementer af både oversættelse og technical writing.
Undervisningen foregår på dansk og engelsk
Undervisningsformer
Til understøttelse af case-arbejdet afholdes seminarer, forelæsninger og workshops som har fokus på at give de studerende metoder til selvstændigt at sætte sig ind i relevante tekniske vidensområder, bl.a. ved tilegnelse af informationssøgnings- og tekstforståelsesstrategier.
De studerende arbejder i grupper og holdvis om casen med henblik på at udvikle metoder og færdigheder i at dele og udveksle viden og ressourcer som del af et arbejdsflow. Der arbejdes således med etablering af fælles terminologi til brug for casen med anvendelse af videndelingsværktøjer. Mindre og specifikt fokuserede oversættelses- og tekstproduktionsopgaver afleveres individuelt og kommenteres løbende ved siden af case-arbejdet.
Der anvendes en fælles elektronisk platform til understøttelse af case-arbejdet.
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme

Mandag 15.20-17.00, uge 36, 41
Torsdag 15.20-17.00 uge 37,38,41
Torsdag 15.20-17.77, uge 39,40
Foreløbig litteratur
Kompendium til faget
McMurrey, David A. 2002, Power Tools for Technical Communication, 1st edition, Wadsworth Publishing
Etc.
Sidst opdateret den 08-04-2014