English   Danish

2014/2015  KAN-CJURV1153U  Videregående kontraktret og kontraktøkonomi

English Title
Advanced Contract Law and Contract Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Henrik Lando - Juridisk Institut (JUR)
  • Peter Møgelvang-Hansen - Juridisk Institut (JUR)
Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 17-02-2014
Læringsmål
  • redegøre for kontraktøkonomisk teori og virksomheders og personers retsstilling efter dansk ret og Draft Common Frame of Reference på grundlag af de teorier, principper og regelsæt, der indgår i pensum
  • identificere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemstillinger i konkrete eksempler
  • placere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • analysere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemstillinger
  • argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
  • præsentere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faglige forudsætninger svarende til HA(jur.) og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.) studiet.
Prøve/delprøver
Videregående kontraktret og kontraktøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Individuel mundtlig stedprøve med 20 minutters forberedelse med skriftlige hjælpemidler
Beskrivelse af eksamensforløbet
Eksamen bedømmes af en juridisk og en økonomisk eksaminator
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er en udbygning af de kontraktretlige og kontraktøkonomiske fag på mellemuddannelsen og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.) studiet, navnlig faget videregående obligationsret.

Sigtet er at give de studerende et grundlag for at analysere og bearbejde problemer angående kontraktindgåelse og opfyldelse ud fra såvel en såvel kontraktøkonomisk som juridisk og samfundsmæssig synsvinkel.

Desuden er det væsentligt sigtepunkt, at de studerende gøres fortrolige med de fælleseuropæiske, kontraktretlige principper, der er under udvikling i disse år, og som foreløbig har resulteret i the Draft Common Frame of Reference.

De kontraktformer og kontraktretlige problemstillinger, der berøres i kursets juridiske del, sættes i den økonomiske del ind i en økonomisk, begrebsmæssig ramme, og analyseres inden for denne ramme.

Hovedoverskrifterne for de emner der behandles er bl.a.

- Den optimale kontrakt

- The Draft Common Frame of Reference

- Standardkontrakter. Fordele og ulemper. Fortolkning og udfyldning

- Ændrede forholds betydning

- Kontrakter om entreprise, tjenesteydelser og distribution

- Vedvarende/relationelle kontrakter

- Konventionalbod og andre aftaler om sanktioneringen af kontraktforpligtelser

- Direkte krav mod tidligere omsætningsled

 

Disse og andre spørgsmål diskuteres dels juridisk, dels inden for rammerne af økonomiske modeller.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, casediskussion og –gennemgang samt øvelsesopgaver med tilstræbt 50-50 fordeling på teoretisk gennemgang og diskussioner/​øvelser med udgangspunkt i cases/opgaver.
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i Obligationsret I (seneste udgave)

-Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen: Aftaler og Mellemmænd (seneste udgave)

- Christian von Bahr, Eric Clive & Hans Schulte-Nölke (ed.): Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition. Sellier European Law Publishers, München, 2009

- Materiale på SiteScape bestående af juridiske, retsøkonomiske og kontraktøkonomiske

artikler m.v.

Sidst opdateret den 17-02-2014