English   Danish

2014/2015  KAN-CJURV7070U  EU Udbudsret

English Title
EU Public Procurement Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Christina D. Tvarnø - Juridisk Institut (JUR)
Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 01-10-2014
Læringsmål
Det er fagets formål at kvalificere de studerende på teoretisk niveau, til i praksis at kunne bidrage til og deltage i offentlige indkøbs procedurer som ordregiver eller på tilbudsgiversiden, med særlige kompetencer indenfor EU udbudsretten.
 • Redegøre for ordregiveres og virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt, herunder identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog.
 • Identificere relevante retlige problemer og argumenter ud fra et komplekst materiale i konkrete eksempler.
 • Placere konkrete problemstillinger i retlige sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
 • Analysere retlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
 • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde
 • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg af løsninger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter kendskab til jura svarende til HA(jur.).
Prøve/delprøver
EU udbudsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på EU udbudsret. TEUF-Traktatens almindelige regler om fri bevægelighed gælder som udgangspunkt for alle offentlige kontrakter. Derudover findes direktiver om visse større kontrakter. I EU blev de gældende udbudsdirektiver vedtaget i 2004, hvorved nye indkøbsformer blev reguleret, fx konkurrencepræget dialog, rammeaftaler, elektroniske auktioner og dynamiske indkøbssystemer – direktiverne fra 2004 undergår pt. modernisering som forventes afsluttet primo 2014. Desuden findes der en omfattende praksis fra EU Domstolen, som er en central del af retsgrundlaget på udbudsrettens område - følgeligt er der stort fokus på læsning og analyse af domme.  Det forventes at der, som det har været tilfældet siden 2012, vil blive inviteret en international gæsteforelæser, som bidrager med den nyeste forskning indenfor sit felt.
 

Undervisningsformer
Fagets pædagogik og undervisningsformer omfatter dialogforelæsninger, cases og studenteroplæg.
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 28 timer
Forberedelse til undervisningen 130 timer
Fremlæggelser 10 timer
Eksamensforberedelse 57 timer
Yderligere oplysninger

Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 14.25-16.05, uge 36-51

Foreløbig litteratur

Ruth Nielsen: Offentlige kontrakter, 4. reviderede udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kbhvn. 2010, diverse domme og enkelte artikler fra akademiske tidsskrifter eller fra bøger.

Sidst opdateret den 01-10-2014