English   Danish

2014/2015  KAN-CJURV7078U  Køb og salg af virksomheder

English Title
Mergers and Acquisitions

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut (JUR)
Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 09-04-2014
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Fagets stiler mod at sætte de studerende i stand til at tilegne sig kompliceret stof og foretage en adækvat håndtering af juridiske funderinger.
 • demonstrere et overordnet overblik over retsområdet for køb og salg af virksomheder ved at identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
 • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder
 • udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at vise den studerendes forståelse af fagets retlige problemstillinger
 • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og juridisk at argumentere for løsning af problemstillingen samt foreslå foranstaltninger til at imødekomme retsstridigheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
 • Kvalitet af analysen i forbindelse med eksamen omfatter både argumentation, dokumentation og konsistens.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Et tilfredsstillende udbytte af faget forudsætter typisk faglige forudsætninger svarende til gennemførelse af HA(jur.) ved Copenhagen Business School, Handelshøjskolen.
Prøve/delprøver
Køb og salg af virksomheder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give forståelse for de retsregler, der er relevante i forbindelse med køb/salg og sammenslutning af erhvervsvirksomheder

 

Faget inddrager derved centrale juridiske aspekter ifm. køb og salg af virksomheder samt fusion. Der diskuteres en række væsentlige reguleringsmæssige aspekter i relation til en virksomhedshandels økonomiske potentiale. Der diskuteres herefter modeller for værdiansættelse af virksomheder. Endelig drøftes due dilligence og udformningen af overdragelsesaftalen.

 

 • Virksomhedsoverdragelsens forløb og aktører
 • Skatteretlige aspekter
 • Selskabsretlige aspekter
 • Finansieringsretlige aspekter
 • Konkurrenceretlige aspekter
 • Ejendoms- og obligationsretlige forhold samt personaleretlige aspekter
 • Børsretlige aspekter
 • Markedet for virksomhedskontrol og værdiansættelse mv.
 • Juridisk due diligence
 • Finansiel due dilligence
 • Overdragelsesaftalen
Undervisningsformer
-
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Tiirsdag 10.45-13.20, uge 36-41, 43-47
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren: Køb og salg af virksomheder, 4. udg. 2009 eller senere.

Sidst opdateret den 09-04-2014