English   Danish

2014/2015  KAN-CKOMO1045U  Kandidatspeciale

English Title
Masters Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 30 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Karl-Heinz Pogner - MSC
Primære fagområder
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
 • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 03-07-2014
Læringsmål
Læringsmål for kandidatafhandlingsforløbet er opstillet i to aspekter, det ene vedrører det metodiske udbytte af arbejdet med afhandlingen, det andet vedrører de elementer afhandlingen skal bestå af.
NB: Temarammen er "Organisationskommunikation Organisation, Strategi og Ledelse i en global / international kontekst.

Det metodiske udbytte
Efter at have gennemført kandidatafhandlingsforløbet skal den studerende kunne:
 Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende.
 Formulere et problem, som kan styre og strukturere arbejdet med kandidatafhandlingen og dens indhold.
 Argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet.
 Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt besvarelsen af spørgsmål og ved løsningen af problemet.
 Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling af spørgsmål, analyse og konklusion.
 Argumentere for relevansen af den anvendte teori.
 Udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for analyse og løsning af problemet.
 Forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling og empiribearbejdning og konklusion.
 Forklare den overordnede sammenhæng i et videnskabsteoretisk perspektiv.
Indholdskriterier:
Karakteren 12 gives, når kandidatafhandlingen på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler lever op til følgende krav:
 Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende.
 • Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.
 • Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition analyse og konklusion således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
 • Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår).
 • Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen.
 • Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen.
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.
 • I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området.
 • Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og evt. empiri.
 • Afhandlingen viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer og generaliserer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst.
 • Afhandlingen bygger på den for emnet relevante (forsknings)litteratur.
 • Afhandlingen diskuterer de præmisser, teorierne bygger på, og disse præmissers betydning for, hvilken viden der kan skabes. (Gælder især for teoretiske afhandlinger).
 • Afhandlingen bidrager med et nyt perspektiv, f.eks. ved at kendt teori anvendes på ikke tidligere undersøgt empiri, ny (kombination af) teori anvendes på et kendt problem.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 2
Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Det er en forudsætning for at kunne indstilles til prøven, at den studerende har deltaget i såvel Metodekurset samt Kick off. Såfremt den studerende ikke har mulighed for at deltage i disse aktiviteter, skal der afleveres et skriftligt produkt om hhv.. emnevalg og metodevalg, som skal godkendes af metodevejleder / fagansvarlig.
Prøve/delprøver
Kandidatspeciale:
Prøvens ECTS 30
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Prøven er en mundtlig prøve på 45 min. på baggrund af en skriftlig afhandling. Der afsættes 60 min. pr. studerende, hvoraf 15 min. benyttes til feedback til den studerende fra eksaminator og censor.
Afhandlingen kan udarbejdes individuelt eller af to til tre studerende i fællesskab, og hvor én studerende max. må skrive 80 normalsider, to studerende max. 120 normalsider, tre maks. 160 normalsider. Udarbejdes afhandlingen i fællesskab, gennemføres den mundtlige prøve som gruppeprøve med individuel karaktergivning.
Udarbejdes afhandlingen i fællesskab, gennemføres den mundtlige prøve som gruppeprøve med individuel karaktergivning. Den mundtlige prøve vil da være 120 (180) min. på baggrund af den skriftlige afhandling, hvoraf 30 (45) min. benyttes til votering og feedback fra bedømmere til studerende (2 x (3 x) 15 minutters individuel feedback).

Afhandlingen kan skrives på dansk eller engelsk og skal indeholde et resumé. Afhandling og forsvar skal foregå på samme sprog. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af den skriftlige afhandling, resuméet, den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest.
Studienævnet fastsætter nærmere retningslinjer for det mundtlige forsvar i manualen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
se ovenfor for 2 eller 3 studerende
Opgavetype Kandidatspeciale
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Resumeet skal udarbejdes på engelsk hvis afhandlingen er skrevet på dansk, og på dansk hvis afhandlingen er skrevet på engelsk.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin, Kontraktaflevering i december.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøvebestemmelser: Hvis afhandlingen er udarbejdet af én studerende og denne ikke består, betragtes afhandlingen som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der ske en fornyet gennemarbejdning af afhandlingen med henblik på en forbedring af denne. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af afhandlingen.
Hvis afhandlingen er udarbejdet af to studerende, og den ene ikke består, skal vedkommende til en mundtlig omprøve.
Hvis afhandlingen er udarbejdet af to studerende, og begge studerende ikke opnår en beståelseskarakter, betragtes afhandlingen som helhed som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af afhandlingen med henblik på en forbedring af dette. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af afhandlingen.

Sygeprøvebestemmelser: Hvis en studerende ikke kan deltage i den mundtlige prøve pga. sygdom, skal vedkommende til en ny mundtlig prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Seminarer: Emnevalg /ES) Kick off (ES) og Follow up (FS) Emnevalgsworkshop i oktober, Kick off i december, follw up i maj.
Metodekursus mellem Kick off og Follow up april maj
Vejledning  
NB. Afhandlingen kan skrives enten på dansk eller engelsk  
NB The thesis may be written in Danish or English  
Undervisningsformer
Kursusaktivitet:
Emnevalgsworkshop, Kick off seminar, metodekursus, follow up seminar

Studenterarbejdstimer:

Emnevalg Kick off, follow up
Forelæsninger/​workshops (inkl. forberedelse: 30 timer

Metodekursus (inkl. intro til Academic Writing)
Forelæsninger/ øvelser (inkl. forberedelse: 100 timer)

Vejledning (NB. for 1 studerende):
21 timer

Udarbejdelse af afhandling og mundtlig eksamen (inkl. forberedelse):
674 timer

Total: 30 ECTS / 825 SAT
Arbejdsbelastning
se ovenfor 30 timer
se ovenfor 100 timer
se ovenfor 21 timer
se ovenfor 674 timer
total: 30 ECTS / 825 studenterarbejdsrimer 825 timer
Foreløbig litteratur
Der udarbejdes en manual til specialeforløbet (på dansk og engelsk), den findes i Learn og på e-campus. Desuden en lister over godkendte vejledere.
A manual for the thesis proces and a list of approved supervisors will be provided in Learn and on e-campus.
All further important information is to be found in Learn and in e-campus
Sidst opdateret den 03-07-2014