English   Danish

2014/2015  KAN-CKOMV1012U  Praksis- og erhvervsrelateret projektforløb

English Title
Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
  • Lena Mygdam Zwisler - MSC
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 03-07-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • analysere, diskutere og perspektivere de opgaver, der bliver udført under praktikperioden eller det felt, praktikken beskæftiger sig med.
  • anvende det kommunikationsstrategiske perspektiv ift. en konkret problemstilling/problemformulering for praktikvirksomheden eller -organisationen.
  • argumentere for den valgte faglitteratur.
  • koble teori og praksis i en problemstyret, analytisk projektrapport med udgangspunkt i et konkret problemfelt.
  • formidle analysernes resultater i en velstruktureret, korrekt og sprogligt adækvat rapport.
Prøve/delprøver
Praksis- og erhvervsrelateret projektforløb:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin og Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Den studerende skal individuelt udarbejde en projektrapport med en konkret kommunikationsstrategisk problemstilling inden for organisation, marketing, strategi, ledelse eller lignende med udgangspunkt i det projektorienterede forløb (praktikperioden). Projektrapporten skal desuden indeholde en kort, faglig beskrivelse af de udførte arbejdsopgaver. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Praktikforløbet strækker sig over minimum 3 måneder på fuld tid, hvor den studerende øves i at anvende sin tilegnede viden fra CM(kom.)-studiet i praktikorganisationen samt reflektere over praksis. På baggrund af dette udarbejder den studerende en akademisk projektrapport. Udarbejdelsen af praktikrapporten faciliteres af en CBS-vejleder, som den studerende selv finder og skriver på sin praktikkontrakt ifm. godkendelse af praktiksted.
Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Praksis- og erhvervsrelateret projektforløb.
Sidst opdateret den 03-07-2014