English   Danish

2014/2015  KAN-CLMMO1640U  Interkulturel organisationsadfærd, forretningsadfærd og ledelse

English Title
Interkulturel organisationsadfærd, forretningsadfærd og ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Simon Ulrik Kragh - MSC
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 26-08-2014
Læringsmål
Undervisningens formål er at sætte de studerende i stand til at analysere kulturforskelles betydning for ledelses- og organisationsadfærd, internt i organisationer og mellem organisationer ud fra interkulturelle og kommunikative synsvinkler. De studerende skal opnå indsigt i samspillet mellem kulturforskelle på samfundsniveau og organisationsniveau og deres betydning for kommunikation og ledelsesadfærd, herunder deres rolle for virksomhedssamarbejde og –sammen¬slutninger. Det er endvidere målsætningen, at de studerende sættes i stand til at redegøre for de teoretiske perspektiver, som ligger til grund for de metoder, teorier og analyser som anvendes i kurset.
Prøve/delprøver
Interkulturel organisationsadfærd, forretningsadfærd og ledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Eksaminanden kan vælge at gå til syge-/omprøve i samme, en forbedret eller en ny synopsis.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en mundtlig individuel pensumeksamen på baggrund af en skriftlig mini-synopsis. 
 

Målbeskrivelse
I synopsen skal den studerende kunne
• formulere en virksomhedsrelevant problemstilling ud fra eget valg og inden for kursets indholdsmæssige rammer
• vise hvilke af kursets teorier og metoder, som er relevante for besvarelsen af den valgte problemstilling
• skitsere en mulig problemløsning ved hjælp af de valgte synsvinkler, metoder og teorier.

Ved den mundtlige prøve skal den studerende kunne
• redegøre for synopsens problemstilling
• redegøre for de teorier og modeller fra pensum som er relevante for analysen af synopsens problemstilling
• dokumentere indsigt i kursets øvrige pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen inddrager komparativ sociologisk litteratur der relateres til ledelses- og organisationsforhold i kulturelt forskellige områder af verden. Der inddrages cases og teoretisk litteratur om interkulturel ledelse og virksomhedssamarbejde.

Undervisningsformer
Forelæsninger m.v.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 80 timer
Udarbejdelse af synopsis 30 timer
Eksamensforberedelse 83 timer
Foreløbig litteratur

 

Ronald Inglehart(1997): Modernization and Postmodernization. Princeton: Princeton University Press.

John Kuada (1994). Managerial Behaviour in Ghana and Kenya: a cultural perspective African Management. Ålborg: Ålborg University Press.

Joyce Osland et al.(1999). Organizational Implications of Latin American Culture. Journal of Management Inquiry 8(2)

Nina Jacob (2003). Intercultural Management. Kogan Page ed.

Debra Meyerson & Joanne Martin (1987). Cultural change: An integration of three different views. Journal of Management Studies 24(6)

Susan C. Schneider & Jean-Louis Barsoux (2003). Managing Across Cultures,(few chapters). London: Pearson

Sidst opdateret den 26-08-2014