English   Danish

2014/2015  KAN-CLMUO1642U  Europas 20. århundrede – strømninger og institutioner

English Title
Europas 20. århundrede – strømninger og institutioner

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Kathrine Ravn Jørgensen - MSC
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 10-07-2014
Læringsmål
Formålet med undervisningen er, at de studerende skal opnå viden om væsentlige temaer og perioder i europæisk historie og kultur samt evne til at identificere sammenhænge og drage paralleller såvel mellem den politiske og den kulturelle historie som mellem tidligere perioder og nutiden.
Til eksamen skal den studerende kunne:
  • dokumentere viden om de vigtigste kulturelle og politiske strømninger på baggrund af de europæiske institutioners historie i væsentlige perioder
  • etablere og analysere relevante sammenhænge mellem institutionerne og de idémæssige og kulturelle strømninger
  • forklare relevante sammenhænge mellem institutionernes udvikling og den politiske og kulturelle historie
  • perspektivere disse sammenhænge i relation til vor tids institutioner
  • præsentere sit oplæg frit og sammenhængende.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der forudsættes BA-niveau eller tilsvarende inden for området Europæiske studier. Litteraturliste kan fås ved henvendelse til den fagansvarlige.
Prøve/delprøver
Europas 20. århundrede – strømninger og institutioner:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Spørgsmål trækkes dagen før eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen uddyber hovedlinjerne i den nyere europæiske politiske og økonomiske historie med særligt henblik på de politiske strømninger fra 18. til 20. århundrede, liberalisme, nationalisme, socialisme, etc. På baggrund heraf foretages mere dybtgående studier af de intellektuelle og kulturelle strømninger som har formet det moderne Europa. Hovedvægten lægges især på de politiske, pædagogiske, videnskabelige og religiøse institutioners rolle i formidlingen og fornyelsen af ideer inden for filosofi, politik, videnskab, etik og kunst. Under hele forløbet trænes der i metodiske aspekter af historie- og kulturstudier.

Undervisningsformer
Forelæsninger, holdundervisning og studenteroplæg
Foreløbig litteratur

Michael Herslund. Kompendium i Europas 20. århundrede.CBS 2011.

Timothy A. Byrnes and Peter J. Katzenstein. Religion in an Expanding Europe. Cambridge University Press 2006.

Jens Erik Kristensen et al. (red.). Ideer om et universitet. Aarhus Universitetsforlag 2007.

Der henvises endvidere til Semesterplanerne.

Sidst opdateret den 10-07-2014