English   Danish

2014/2015  KAN-CMLMV1017U  Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation

English Title
Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Per Durst-Andersen - Department of International Business Communication (IBC)
Secretary: Tine Silfvander ts.iadh@cbs.dk
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 07-04-2015
Læringsmål
Efter endt kursus vil deltagerne have en generel og detailbaseret viden om hvordan sproget som sådan og forskellige enkeltsprog forholder sig til perception, kognition, pragmatik og semiotik, have udviklet en evne til at analysere hvordan kommunikationen foregår i forskellige sprogkulturelle områder og være i stand til at beskrive på en præcis måde hvorfor interkulturel kommunikation ofte støder ind i forhindringer. Derudover vil deltagerne have et veludviklet begrebsapparat der gør dem i stand til at tackle kommunikationsproblemer på en ny måde.

Ved kursets afslutning skal de studerende kunne:
  • redegøre for forskellige forskeres syn på forholdet mellem sprog, kultur og hjerne og kunne beskrive de data/argumenter der støtter deres syn
  • redegøre for de forskellige valg inden for områderne perception, kognition, pragmatik og semiotik som sprogbrugere bestandigt stilles overfor og konsekvenserne af de valg der så træffes;
  • analysere og perspektivere sproglige data fra forskellige sprogkulturelle områder der er gennemgået i undervisningen;
  • kort og klart fremlægge de sammenhænge der eksisterer eller kan eksistere mellem sprog, kognition og mentalitet og hvilken betydning denne form for sammenhæng har på interkulturel kommunikation
Forudsætninger for at deltage i kurset
BA eller tilsvarende med interesse for sprog, men der kræves ikke særligt kendskab til bestemte sprog udover dansk og engelsk
Prøve/delprøver
Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der indledes med en gennemgang af nyere eksperimentelle undersøgelser der viser hvordan folk fra forskellige kulturer, vestlige og østlige kulturer, tænker, opfatter og kategoriserer på helt forskellig måde. Normalt forklarer man disse forskelle ud fra forskelle i de vestlige og østlige samfunds indretning, men vi vil gå videre og forsøge at vise at det er nøjagtigt de samme forskelle der ses i de pågældendes modersmål, fx i amerikansk-engelsk og i kinesisk. For at teste dette vil vi se på hvordan forskellige sprog benævner genstande, hvordan de beskriver situationer, hvordan de beskriver forskellige billeder og derpå præsenterer dem for modtageren, hvordan forskellige sprogbrugere fortæller én og samme historie, hvordan de kommunikerer om nøjagtigt det samme emne og hvordan de forholder sig til høflighed, face m.v. I takt med introduktionen til de enkelte områder (perception, kognition, kommunikation, semantik, pragmatik og semiotik) vil deltagerne opdage at der er en række systematiske sammenhænge. Disse forklares med at sprog deler sig i tre kommunikative supertyper: nogle sprog (fx kinesisk, russisk og hindi) taler om virkeligheden gennem den situation afsender og modtager er fælles om, andre (fx tyrkisk, japansk og spansk) om virkeligheden gennem afsenders oplevelse af den og helt andre (fx dansk, engelsk og svensk) taler om virkeligheden gennem modtagers oplevelse af den. Kurset vil bibringe jer en evne til at se mangfoldigheden inden for det kulturmentale univers, men samtidig også give jer et begrebsapparat der gør jer i stand til at forstå, beskrive og forklare at der er et systematisk valg mellem tre betragtningsmåder der hver især har stor indvirkning på hvordan vi mennesker helt bogstaveligt ser på verdenen, tænker om den og gebærder os i den. Og alt dette ser ud til at være forankret i modersmålet og bliver videregivet til os via det.

Lærerstyret gennemgang med aktiv inddragelse af de studerende gennem opgavebesvarelser til hver gang.

Undervisningsformer
Forelæsninger mv.
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 08.00-09.40, uge 36-41, 43-48
Foreløbig litteratur

Durst-Andersen, Per. 2011: Bag om sproget. Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation. København: Reitzels Forlag.

Sidst opdateret den 07-04-2015