English   Danish

2014/2015  KAN-CPSYO1040U  Kandidatspeciale

English Title
Master' Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 30 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Nanna Mik-Meyer - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 11-11-2014
Læringsmål
Læringsmål for kandidatspecialeforløbet er opstillet i to aspekter. Det ene vedrører det metodiske udbytte af arbejdet med kandidatspecialet ; det andet vedrører de elementer, kandidatspecialet skal bestå af.
Karakteren 12 gives, når kandidatspecialet på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler, lever op til følgende krav:

Metode
• Opstille og afgrænse en problemstilling under CM(psyk.)’s fagområde, der kan behandles inden for afhandlingens rammer.

• Forklare undersøgelsesmetoden, herunder sammenhængen mellem problemformulering, metode, teori, evt. empiri, analyse og konklusion.

• Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problemet, analyse og konklusion.

• Udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes i analysen og besvarelse af spørgsmålet.

• Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af spørgsmål er gensidigt influerende.

• Forklare den overordnede sammenhæng i et videnskabsteoretisk perspektiv.

Indhold
 • Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende.
 • Besvarelsen er afgrænset, således at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.
 • Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
 • Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår).
 • Afhandlingen bygger på den for emnet relevante (forsknings-)litteratur.
 • Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen.
 • Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen (gælder empiriske kandidatafhandlinger).
 • Afhandlingen diskuterer de præmisser, teorierne bygger på, og disse præmissers betydning for, hvilken viden der kan skabes (gælder især teoretiske afhandlinger).
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.
 • I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området.
 • Afhandlingen viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer og generaliserer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst.
 • Afhandlingen bidrager med et nyt perspektiv, f.eks. ved at kendt teori anvendes på ikke tidligere undersøgt empiri, ny (kombination af) teori anvendes på et kendt problem.
Prøve/delprøver
Kandidatspeciale:
Prøvens ECTS 30
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 3 studerende
Udarbejdelsen af kandidatspecialet kan ske individuelt eller af to eller tre studerende i fællesskab. Den mundtlige prøve foregår som en individuel prøve af 60 minutters varighed.
Kandidatspecialet skal omfatte max. 80 normalsider for én studerende, og max. 120 normalsider for to og tre studerende
Opgavetype Kandidatspeciale
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Kandidatspecialet kan skrives på dansk eller engelsk. Kandidatspecialet skal indeholde et resumé af afhandlingen affærdiget på engelsk, hvis den er skrevet på dansk, jf. retningslinjer i studienævnets manual og "Retningslinjer for kandidatafhandlingskontrakter ved kandidatuddannelser på CBS". Er Kandidatspecialet skrevet på engelsk, skal resuméet affattes på dansk. Resuméet indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Der vil ved bedømmelsen af kandidatspecialet blive lagt vægt på stave- og formuleringsevne, jf. dog § 12, stk. 2.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin og Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For omprøve gælder følgende bestemmelser:
Hvis kandidatspecialet er udarbejdet af én studerende, og denne ikke består, betragtes kandidatspecialet som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af kandidatspecialet med henblik på en forbedring af dette. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af kandidatspecialet .
Hvis kandidatspecialet er udarbejdet af to eller tre studerende, og en studerende ikke består, skal vedkommende til en mundtlig omprøve.
Hvis kandidatspecialet er udarbejdet af to eller tre studerende, og ingen af de studerende opnår en beståelseskarakter, betragtes specialet som helhed som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af kandidatspecialet med henblik på en forbedring af dette. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af kandidatspecialet .
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven i kandidatspecialet bedømmes med ekstern censur og har form af en mundtlig eksamination på grundlag af en skriftlig afhandling.

Studienævnet fastsætter nærmere retningslinjer for det mundtlige forsvar i en manual. Ved bedømmelsen medvirker vejlederen (hvis flere vejledere dog alene hovedvejlederen) samt én ekstern censor. Bedømmelsens resultat er et udtryk for en helhedsvurdering af den skriftlige afhandling (inkl. resuméet), den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest. Udarbejdelsen af kandidatspecialet kan ske individuelt eller af to eller tre studerende i fællesskab. Den mundtlige prøve foregår som en individuel prøve af 60 minutters varighed. Der afholdes ikke ordinære eksaminer i juli måned.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Workshop.

Undervisningsformer
Se nedenfor.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger/workshops 5 timer
Vejledning 21 timer
Udarbejdelse af afhandling 799 timer
Sidst opdateret den 11-11-2014