English   Danish

2014/2015  KAN-CPSYV1402U  Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis

English Title
Process consultation in practice - solution focused and narrative approaches to consultative practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 28
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Undervisningsadministration Mette Ellekrog (mbe.ioa@cbs.dk)
Primære fagområder
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 13-04-2015
Læringsmål
At demonstrere en forståelse for relevante begreber og teorier i relation til kursets genstandsområde.

At demonstrere en forståelse for begrebers implikationer for praksis.

At demonstrere praktisk know-how og samtalebaserede færdigheder til at omsætte avancerede begreber til en konkret brug i en organisatorisk kontekst.

At mestre konkrete samtalegreb, spørge- og lytteteknikker og generelle praktiske færdigheder til at føre dialogiske, anerkendende samtaler.

At redegøre for metodernes videnskabsfilosofiske grundlag og perspektivere det til en kritisk diskussion om metodernes styrker og svagheder på dels et teoretisk niveau, dels et praktisk, anvendelsesorienteret niveau i relation til en konkret problemstilling.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der skal skrives en motiveret ansøgning, max én A4 side. Ansøgningen sendes til Mathias Lisby mathiaslisby@hotmail.com. Deadline er d. 18. december kl. 12.00. Studerende skal samtidig tilmelde sig valgfaget elektronisk.
Prøve/delprøver
Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

På sidste dag i undervisningsforløbet udleveres en casebaseret eksamensopgave, som afleveres 72 timer efter, dvs. om onsdagen i den efterfølgende uge.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Proceskonsultation i praksis

- løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis

 • Hvad indebærer arbejdet som proceskonsulent?
 • Hvordan kan vi som konsulenter arbejde med forskellige og modsatrettede dagsordener, opfattelser, orienteringer og ønsker i organisationen?
 • Hvordan kan vi omsætte avancerede filosofiske begreber til en konkret måde at føre samtaler, der skaber forandring?


Med dette intensive kursusforløb har vi sammen med CBS spændt buen for at booste din læring. Kurset er for dig, der er optaget af og ønsker at udvikle dine praktiske færdigheder til at føre løsningsfokuserede og narative samtaler med personer eller organisationer. Formålet med kurset er at hjælpe dig til at udvikle en praktisk viden og et bredt repertoire af færdigheder, der kan være til gavn i det organisatoriske arbejde.

Bemærk at kurset afvikles over een uge i uge 5, vinteren '15.

Indhold
Når organisationer henvender sig til konsulenter, sker det gerne ud fra et ønske om, at noget skal være anderledes. Konsulenten inviteres internt eller eksternt til at gøre en forskel og skabe forandringer for en person, en gruppe eller en organisation. I en vis forstand finder enhver konsultation sted i et felt sammensat af personer med forskellige perspektiver, orienteringer og ønsker til, hvad konsultationen skal bidrage med. Det stiller store krav til, hvordan vi som professionelle kan indgå i komplekse, organisatoriske miljøer. Og det stiller krav til, hvordan vi kan tilrettelægge og afvikle processer, der skaber bevægelse og holdbare forandringer.
På et poststrukturalistisk, socialkonstruktionistisk, løsningsfokuseret og narrativt grundlag arbejder vi med forskellige aspekter af konsulentens praksis. Undervisningen adresserer rollen som konsulent, herunder skiftet fra en ekspert/rådgivende funktion til en faciliterende/ikke-vidende position. Vi zoomer ind på ideer om, hvad der skaber forandringer i organisationer, og hvordan forandringer gøres holdbare i den konkrete hverdag. Og vi arbejder med, hvordan vi kan styre individuelle samtaler og samtaler med grupper og organisationer, hvor relevante deltagere inddrages på relevante måder.

Form
På kurset går vi konkret og i øjenhøjde til udvikling og træning af dine proceskonsultative færdigheder. Undervisningen har har et teoretisk, praktisk og personligt fokus og veksler mellem oplæg, diskussioner, fælles refleksioner, træning og øvelser, live-demonstration og live-supervision.

Underviserne
Kursusforløbet er baseret på vores egne erfaringer med at omsætte avancerede begreber og teorier til konkrete, enkle og anvendelige praksisser i konsultativt arbejde. At koble an til hverdagslivet og egne erfaringer står højt på dagsordenen i vores måder at arbejde med klienter og kunder og derfor også i dette kursusforløb. Kurset tager udgangspunkt i dét vi selv laver til daglig med løsningsfokuseret og narrativt inspireret supervision, coacing, organisationsudvikling, ledelsudvikling m.m.

Udbytte
Kurset lærer dig en række samtaleteknikker, spørgsmål, greb, positioner og diskussioner med omdrejningspunkt i de løsningsfokuserede og narrative skoler, som de er udviklet af Steve de Shazer, Insoo Kim Berg og Michael White. På kurset får du mulighed for at udvikle og forfine dine akademiske og praktiske færdigheder til:

 • at føre samtaler, der skaber bevægelse;
 • på mikroplan at formulere narrative og løsningsfokuserede spørgsmål;
 • at indstille frekvensen på dine ører til at lytte efter særlige typer af svar;
 • at udvikle et mentalt kompas og kort du kan navigere efter i komplekse kontekster.
 • at bidrage til forhandling af en opgaves indhold og form
 • at ”blive på overfladen” i sproget
 • at arbejde med forskellige og modsatrettede dagsordener, opfattelser, orienteringer og ønsker i organisationen?
 • at omsætte avancerede filosofiske begreber til en konkret måde at føre samtaler, der skaber forandring?
 • at designe, styre og afvikle processer, der bringer organisationer videre?


Praktisk
Undervisere: Kasper Mikladal Johansen & Mathias Lisby
Undervisning: 4 hele undervisningsdage fra 9-16, der afvikles over een uge, mandag-fredag; onsdag undervisningsfri.
Forberedelse: Det forventes at pensum er læst inden eller undervejs i forløbet.

Studiegruppe: Møde i studiegruppe om onsdagen, der varetages på egen hånd.

Det har tidligere deltagere sagt om kurset

 • Forbered dig på at se dig selv i proceskonsulentrollen. Hav mod til at reflektere over din præstation – så får du meget ud af dette kursus! Tak for et dejligt, lærerigt kursus.
 • Kurset gør allerede indtryk efter første dag.

 

 

 

Undervisningsformer
Oplæg, fælles refleksion, live-demonstration, live-supervision, træning, video.
Arbejdsbelastning
Deltagelse i undervisningen 30 timer
Deltagelse i obligatorisk studie- og træningsgruppe med bunden opgave 3 timer
Litteratur som forventes læst inden kursusstart 132 timer
Skriftlig eksamen 41 timer
Foreløbig litteratur

Bemærk at litteraturlisten er foreløbig, og at der kan forekomme ændringer inden kursusstart.

Anderson, H. og Goolishan, H. 1992: The Client is the Expert: A Not-Knowing Approach to therapy. Therapy as Social Construction. Eds Gergen og MacNamee. s 25-39. London, Sage.

 

de Shazer, S. (1991): Putting Difference to Work. Kap. 11: How Can We Know When to Stop Meeting Like This? W.W. Norton & Company, New York/London.

 

de Shazer, S. (1994). Words were originally magic. kap. 7: Problem talk – Solution talk. W.W. Norton & Company, New York/London.

 

Gergen, K. J. (1992). Organisationsteori i den postmoderne æra.

 

Gergen, K.J. (2011). Relationel tilblivelse. Kap. 2. Dansk Psykologisk Forlag.

 

Jong, P. D. & Berg, I. S. (2002): Løsningsfokuserede samtaler. Kap. 1-6. Hans Reitzels Forlag.

 

Pearce, B. (2007). Kommunikation og skabelsen af sociale verdener. Kap. 4-5. Dansk Psykologisk Forlag.

 

White, M. (2008). Kort over narrative landskaber. Kap. 2. Hans Reitzel.

 

Winslade, J. og Monk, G. (2000): Narrative mediation. A new approach to conflict resolution. Kap. 6.

 

Wittgenstein, L. (1958): Filosofiske undersøgelser. Uddrag fra bogen.

Sidst opdateret den 13-04-2015