English   Danish

2014/2015  KAN-CPSYV3005U  Konflikter og konflikthåndtering i organisationer

English Title
Conflict and conflict management in organizations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Sommer
Placering Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 20
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Elisabeth Naima Mikkelsen (enm.ioa@cbs.dk)
Kursusadministrator: Mette Ellekrog (mbe.ioa@cbs.dk)
Primære fagområder
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 25-03-2014
Læringsmål
De studerende skal ved eksamen demonstrere, at de er i stand til at:
• Forklare og sammenligne fagets forskellige teorier og modeller, samt diskutere deres styrker og svagheder, og anvendelighed på udvalgte eksempler/cases
• Foretage teoretisk baserede analyser af konfliktproblemstillinger knyttet til fagets teorier og modeller om konflikter og konflikthåndtering.
• Forstå – både teoretisk og praktisk, hvordan konflikter kan forebygges og håndteres.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået ha-psyk
Prøve/delprøver
48 timers opgave baseret på en case:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen med eksaminator og bi-eksaminator på baggrund af pensum .
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget undervises som et intensivt valgfag som finder sted i uge 33-35 2015.

Fagets fokus er hvordan konflikter i organisationer kan forstås og begrebsliggøres, samt hvordan der kan arbejdes med konflikthåndtering på forskellige måder i organisationer. Faget baserer sig på en antagelse om, at konflikter er et vilkår i livet og på arbejdspladsen. I faget introduceres en række teoretiske perspektiver på konflikter, f.eks. teori om konflikter på hhv. interpersonelt-, gruppe-, og organisatorisk niveau. Teori om interpersonelle konflikter tager udgangspunkt i begrebsapparatet om opgave-, relations-, og proceskonflikter, mens teori om gruppekonflikter bl.a. handler som social identitetsteori og grupperelationer. Der vil også blive arbejdet med forståelser af konflikt som organisatorisk fænomen i form at teori om formelle og uformelle konflikter, meningsskabelse i konflikter, og konflikter mellem organisationer der skal samarbejde. Der arbejdes endvidere med en række metoder til håndtering af konflikter i organisationer, f.eks. ikke-voldelig kommunikation og mediation. Faget berører også ligheder også forskelle mellem konflikter og andre fænomener som f.eks. mobning og chikane.  Faget afsluttes med en refleksion over hvilke metodologiske og etiske dilemmaer man kan støde på ved undersøgelse af konflikter.   
 
I løbet af undervisningen trænes analyse af konflikter i organisationer med henblik på udvikling af strategier for konflikthåndtering af specifikke konfliktproblemstillinger.
Til hver undervisningsgang vil der indgå en øvelse. Øvelserne vil enten basere sig på teoretiske analyser af konkrete cases med konfliktproblemstillinger, eller de vil handle om de studerendes egne konfliktforståelser og strategier i konflikthåndtering. Endelig vil der i nogle øvelser også indgå rollespil med henblik på at lære og træne metoder til konflikthåndtering.
Undervisningsformer
Undervisningsplanen er designet i 11 interaktive undervisningslektioner med udstrakt studerendeinddragelse, hvorfor de studerende blandt andet forventes; a) at lave præsentationer af dele af pensum, b) at deltage i gruppearbejde omkring cases med empiriske konfliktproblemstillinger, c) deltage i øvelser med henblik på egen konfliktforståelse, samt d) deltage i rollespilsøvelser om konflikthåndtering.
Faget indeholder 33 konfrontationstimer.

Bemærk at faget undervises som et intensivt valgfag som finder sted i uge 33-35 2015.
Arbejdsbelastning
Undervisning 33 timer
Forberedelse 132 timer
Eksamen 41 timer
Foreløbig litteratur
Barley, S. R. (1991). Contextualising conflict: Notes on the anthropology of disputes and negotiations. In R. J. Lewicki, B. H. Sheppard, & R. Bies (Eds.), Research on Negotiation in Organizations: Handbook of Negotiation Research vol. 3 (165-199). US: JAI Press Inc.
Eltringham, N (2003). The blind man and the elephant: the challenge of representing the Rwandan genocide, in Chaplan, P. (ed.) The ethics of anthropology: debates and dilemmas. London: Routledge.
Hammerich & Frydensberg (2006). Konflikt og kontakt – om at forstå og håndtere konflikter. København: Hovedland. Kapitel 2: At forstå konflikter. Kapitel 4: Kommunikation, kortslutning og kontakt.
Hoel, H. & Cooper, C.L. (2001). Origins of bullying: Theoretical frameworks for explaining work-place bullying. In N. Tehrani (Ed.), Building a culture of respect: Managing bullying at work (3-16). London: Taylor & Francis.
Keashly, L. and Nowell, B.L. (2003). Conflict, conflict resolution and bullying. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, and C.L. Cooper (Eds.), Bullying and Emotional abuse in the Workplace: International perspectives in research and practice (pp. 339-358). London: Taylor & Francis.
Mikkelsen, E.N.(2014): ‘Konfliktende konfliktforståelser: Meningsskabelse og handlerum i konflikter på arbejdspladsen’, Tidsskrift for Arbejdsliv.
Rosenberg, M.B. (2005). Ikkevoldelig kommunikation – girafsprog. Kapitel 1
Tajfel, H. & Turner, J.C. (1979)(1986). An integrative theory of intergroup conflict. In W.G. Austin & S. Worchel (eds.) The social psychology of intergroup relations (33-47). Moterey, CA: Brooks/Cole.
Vindeløv, V. (2008). Konfliktmægling – en refleksiv model. København: Djøf. Kapitel 1+2.
Barki, H., & Hartwick, J. (2004). Conceptualizing the construct of interpersonal conflict. The International Journa! of Conflict Management, 15(3), (pp. 216-244).
Bryson, J.M., Crosby, B.C., and Stone, M.M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. Public Administration Review, Vol. 66(1): 44–55.
De Dreu, C., and Beersma, B. (2005). Conflicts in organizations: Beyond effectiveness and performance. European Journal of Work and Organizational Psychology, 14 (2): 105-117.
De Dreu, C., and Weingart, L.R. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction: a meta-analysis. Journal of applied Psychology, 88 (4), pp. 741-749.
Gadlin, H. (1994). Conflict resolution, cultural differences, and the culture of racism. Negotiation Journal, 10(1), (pp. 33-47).
Gittell, J.H., & Weiss, L. (2004). Coordination Networks Within and AcrossOrganizations: A Multi-level Framework. Journal of Management Studies, 41 (1): 127-153.
Hoskins, M.L. & Stoltz, J.M. (2003). Balancing on Words: Human Change Processes in Mediation. Conflict Resolution Quarterly, 20 (3): 331-349.
Jehn, K.A. (1997). A qualitative analysis of conflict types and dimensions in organizational groups. Administrative Science Quarterly, 42 (3): 530-557.
Knapp, M.L., Putnam, L.L. and Davis, L.J. (1988). Measuring interpersonal conflict in organizations: Where do we go from here? Management Communication Quarterly, 1(3):414-429.
Kolb, D.M., & Putnam, L.L. (1992). The multiple faces of conflict in organizations. Journal of Organizational Behavior, 13(3): 311-324.
Mikkelsen, E.N. (2013): ‘A researcher’s tale: how doing conflict research shapes research about conflict’, Qualitative Research in Organizations and Management – An International Journal, Vol. 8 (1), pp. 33-49.
Morrill, C. (1989). The management of managers: Disputing in an executive hierarchy. Sociological Forum, 4(3), (pp. 387-407).
Pondy. L.R. (1967). Organizational conflict. Administrative Science Quarterly, 12 (2): 296-320.
Rahim, M.A. (2002). Towards a theory of managing organizational conflict. The International Journal of Conflict Management, 13 (3): 206-235.
Rahim, M.A. (1983). A measure of styles of handling interpersonal conflict. Academy of Management Journal, 26 (2): 368-376.
Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behavior. Social Science Information(2): 65-93.
Zapf, D., and Gross, C. (2001). Conflict escalation and coping with workplace bullying: A replication and extension.  European Journal of Work and Organizational Psychology, 10 (4): 497-522.
Sidst opdateret den 25-03-2014