English   Danish

2014/2015  KAN-CSHRO1023U  Organisation & Arbejdsmarked

English Title
Organization and Industrial Relations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Frans Bevort - Institut for Organisation (IOA)
  • Sara Louise Muhr - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 14-08-2014
Læringsmål
De studerende forventes efter at have fulgt faget at:
  • Have tilegnet sig bred viden om fagets organisations- og arbejdsmarkedsteoretiske begreber og samspillet mellem disse og HRM teori og praksis
  • Være i stand til at kombinere og diskutere fagets teorier
  • Være i stand til at anvende fagets teorier i analyse af teoretiske og praktiske HRM problemstillinger
  • Kunne forholde sig refleksivt til de metodiske og erkendelsesteoretiske forskelle i fagets teorier
  • Kunne forholde sig kritisk og refleksivt til egne og andres analyser indenfor faget
Prøve/delprøver
Organisation og arbejdsmarked:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved under 10 tilmeldte til sygeprøven, vil der være mulighed for at prøven bliver lavet til en 20 minutters individuel mundtlig eksamen (med forberedelsestid: 20 min.) i stedet for en 72 timers skriftlig eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har fokus på organisationer og processerne i disse samt organisering af arbejdsmarkeder.  Den første del af faget introducerer en række organisations- og management teorier, som er relevant for HR-arbejdet. F.eks. Transformerende ledelse  vidensledelse, følelser i organisationer, sensemaking, innovation, entreprenørskab, organisatorisk identitet og fleksible organisationer. Fagets anden del introducerer forskellige teorier om arbejdsmarkeder, som er relevante for HR-arbejdet. F.eks. segmenteringsteorier, ’flexicurity’, industrial relations, og employee relations.
I fagets første del arbejdes med analyser af organisationer og dele af disse. Mens der i fagets anden del foretages analyser af arbejdsmarkeder og deres udvikling på fag (occupation), national og international niveau. En rød tråd gennem faget er den gensidige påvirkning mellem organisationer og arbejdsmarked, hvor faget første del har organisationen som omdrejningspunkt; mens fagets anden del har arbejdsmarkedet som omdrejningspunkt.

Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.

Udover dansk, kan undervisningen foregå på svensk, norsk og engelsk.

Mulighed for at personalejura samt international HRM indgår i eksamen
Foreløbig litteratur

Kompendium / kompendier med artikler

David Marsden A Theory of Employment Systems, Oxford, Oxford University Press, 1999. 

Sidst opdateret den 14-08-2014