English   Danish

2014/2015  KAN-CSOCV1003U  Forhandling og konfliktløsning i organisationer

English Title
Negotiation and conflict management in organisations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 24
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Jens Gregersen - MSC
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 08-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • Identificere relevante problemer i forbindelse med etablering og udvikling af organisatoriske relationer, herunder navnlig på tværs af nationale, sproglige og kulturelle grænser
 • Analysere et givent samtaleforløb som kommunikation og som strategi
 • Analysere en given case med henblik på muligheder og forhindringer for en forhandlet aftale
 • Udvælge og kritisk anvende et bredt, relevant teoretisk materiale som grundlag for analysen
 • Producere en velargumenteret, selvstændigt tænkt og sammenhængende svar på eksamensspørgsmålet
Forudsætninger for at deltage i kurset
Grundlæggende kendskab til organisationskommunikation og organisationsteori. Gode læseevner i engelsk.
Prøve/delprøver
Forhandling og konfliktløsning i organisationer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Ved få studerende ved syge-/omprøve vil denne i stedet blive afviklet som mundtlig stedprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Hvis syge-/omprøve gennemføres som mundtlig stedprøve, vil det ske med udgangspunkt i en mindre case. Den studerende har 20 minutters forberedelsestid til denne.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset i forhandling og konfliktløsning er tilrettelagt, så det skærper bevidsthed om modtagers interesser og afsenders muligheder i forhold til at forstå, møde, løse og forebygge potentielle konfliktsituationer i forbindelse med forhandlinger internt i organisationer. Der lægges vægt på at kombinere fagspecifik teori med afprøvning af kompetencer i praksis. Sidstnævnte søges blandt andet nået gennem oplæg fra eksterne, diskussioner med disse og et mindre antal øvelser, hvor både forhandlings- og konflikthåndterings metodikker afprøves i praksis.

 

Der fokuseres på forhandlings- og konflikttyper med højt interpersonelt indhold, fx forhandlinger i forbindelse med omstrukturering og organisationstilpasning, aftaleforhandlinger, mediering og kollektive aftaler. Desuden arbejdes der med organisatoriske relationer, hvor kulturel forståelse og indføling (fx internationale forhandlinger) eller adskillelse mellem aktørerne i rum eller evt. tid (fx forhandlinger via video- eller telekonferencer, e-mails m.v.) er væsentlige elementer.

Udgangspunktet er de forhandlings- og konfliktsituationer, der opstår i en større internationalt orienteret organisation, og dermed i mindre grad forhandlinger med eksterne interessenter eller samarbejdspartnere. Faget skal således sætte den studerende i stand til at begå sig organisatorisk i en kompleks organisation – både i den private og offentlige sektor - og også de situationer, hvor forhandlingen indgår i mere politiske og magtorienterede spil internt i organisationen.
 

Grundlaget er:

 • forståelse for samtalens grundelementer, såsom initiativ, kontrol og argumentation
 • forhandlingsteori, inkl. beregning af positioner, risikovurdering, interkulturelle barrierer etc.
 • forståelse af hvad der skaber konflikter og hvordan man kan møde, løse og forebygge disse.
 • forståelse for kultur og kulturelle forskelle
 • beslutningsteori og andre former for socialpsykologi, herunder motivation af højt specialiserede medarbejdere
Undervisningsformer
Forelæsninger, gruppearbejder, forhandlingsøvelser, øvelser i konflikthåndtering og -mægling samt beslutningssimulationer. Der planlægges gennemført 1-2 fællesforelæsninger med eksterne oplægsholdere, hvor der fokuseres på at diskutere mulighedsrummet for forhandlingsinitiativer med den pågældende oplægsholdere for på denne måde at illustrere brugen af teori i en konkret og praksisnær kontekst.

For de konkrete øvelser i forhandling, mægling og konflikthåndtering samt krisehåndteringsspil er formålet er ikke nødvendigvis at alle bliver aktiv part i konkrete situationer, men at der etableres en fælles referenceramme for en forståelse af situationernes kompleksitet og løsningsmuligheder.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til forelæsniner og øvelser 122 timer
Undervisning og deltagelse i øvelser 30 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Eksamensdeltagelse 4 timer
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 08.00-10.35, uge 36-41, 43-46
Foreløbig litteratur

Thompson, Leigh L.,The Mind and Heart of the Negotiator, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010 eller senere.
 

Der vil blive suppleret med et kompendium med relevante faglige artikler og uddrag af større monografier, herunder bl.a.:

 • Brett, Jeanne M. et al.: Sticks and Stones: Language, Face and Online Dispute Resolution. Academy of Management Journal 50.1 (2007), 85-99.
 • Coleman, Peter T, et al.: The View from above and below: The effects of power and interdependence asymmetries on conflict dynamics and outcomes in organizations. Negotiation and Conflict Management Research 3.4, (2010), 283-311
 • Mayer, Bernard S., Staying with conflict: a strategic approach to ongoing disputes, John Wiley and Sons, 2009.
 • Ulijn, Jan, Anne Françoise Rutkowski, Rajesh Kumar and Yunxia Zhu, Patterns of Feelings in Face-to-Face Negotiation Cross Cultural Management 12. 3 (2005), pp. 103-118.
 • Salacuse, Jeswald D., The Global Negotiator,  Palgrave Macmillan, (2003), pp. 7-42.
 • Kevin D. Bradford and Barton A. Weitz, Salespersons’ Management Of Conflict In Buyer–Seller Relationships, Journal of Personal Selling & Sales Management; Winter, 2009, Vol.29 Issue 1, pp. 25-42.
 • Rachel Singleton, et. al.,Workplace Conflict: A Strategic Leadership Imperative, International Journal of Business & Public Administration; Winter 2011, Vol. 8 Issue 1, pp. 149-163.

 

 

Sidst opdateret den 08-04-2014