English   Danish

2014/2015  KAN-CSOCV1004U  Velfærdsledelse som selvskabende og processer og ledelse af potentialitet

English Title
Velfærdsledelse som selvskabende og processer og ledelse af potentialitet

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 45
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Christa Breum Amhøj - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
Sidst opdateret den 08-04-2014
Læringsmål
Formålet med dette kursus er :
at give deltagerne et generelt overblik over det gryende felt af studier, der adresserer nye udfordringer for ledelse af velfærd og af offentlige organisationer. Udfordringer som, hvordan lede de nye former for responderende fællesskaber, selvskabende og formskiftende processer; som f.eks. nye former for (performativ) deltagelse, urbanisering (det voksende behov for bæredygtige byer, ”Liveable Cities”). Ledelse af nye intense og multible forbindelser mellem organisationer, siloer, formelle roller og professioner
  • at invitere deltagerne ind i en bevægelse mellem teoretiske/analytiske tilgang og mere pragmatiske teknikker, der åbner op for at kunne lede det anderledes mulige (’innovation’)
  • at til vejebringe mulighed for eksperimenterende og æstetiske læringsaktioner (events, eksperimenterende hubs, læringsaktioner m.m.) i relation til en specifik og potentiel velfærdsudfordring.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Filosofisk og praktisk kreativt interesseret.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 2
Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Der er krav om aktiv undervisningsdeltagelse i spændingsfeltet med filosofiske begreber og pragmatiske aktioner/teknikker.
Prøve/delprøver
Velfærdsledelse som selvskabende og processer og ledelse af potentialitet:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Gruppeprøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Hvis synopsis skrives individuelt må den maks. være 5. sider .
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin og Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus er særligt interessant for potentielle og fremtidige offentlige HR chefer og skoleledere, offentlige udviklingskonsulenter indenfor områder som HR, skole, kultur, sundhed og byplanlægning.  Og for potentielle og fremtidige NGOer. Kursets mål er at skabe et fundament for en offentlig leder, entreprenør og kreativ leder, der leder et åbent felt af muligheder/ressourcer.

Baggrund
Velfærdsledelse er ikke længere bare et spørgsmål om at sørge for kontrolleret, målelig og foruddefineret omsorg til de ældre; at undervise efter fastlagt læseplan; at sætte programmer og standarder for de socialt udsatte, som blindt skal følges. Velfærdsledelse er også blevet et spørgsmål om at lede den potentielle og den endnu ikke mulige velfærd. I England bliver dette blandt andet omtalt som et spørgsmål om, hvordan der kontinuert lukkes op for potentialitet (Cooper & Starkey 2010). I den danske velfærdsdebat er dette blevet rammesat som et spørgsmål om at udfolde nye ressourcer ved at bygge endnu ikke mulige broer mellem forskellige professionelle siloer, roller og organisationer (RessourceDanmark, Mandag Morgen). Og f.eks. italesætter den nye skolereform forældre som skjulte - men stærke - ressourcer i relation til folkeskolen og indeholder varierende forsøg/eksperimenter på at sætte disse i spil. Indsatser indenfor rehabilitering, byens offentlige rum, biblioteker med kulturelle aktiviteter er blandt andre tegn på, hvordan offentlige organisationer gentænker velfærd og leder de kalejdoskopiske potentialer.
Denne problematisering af problemer og deres mulige løsninger (Foucault 1999) synes at forskyde ledelse af velfærd fra primært at være et simpelt og stabilt in- og output til at blive en ustabil emergerende proces, som overskygger velfærd forstået som et spørgsmål om ledelse af middel og mål.  Velfærdsledelse er ikke længere bare et spørgsmål om at håndtere in- og output. Det bliver et spørgsmål om at være i stand til at lede den potentielle og endnu ikke mulige velfærd.  Det bliver et spørgsmål om at kunne lede processer, hvor man skaber sig selv og hinanden i nye porøse og emergerende fællesskaber, der hele tiden skifter form.  
Med andre ord er velfærdsledelse i dag langt mere blevet til spørgsmålet om, hvordan borgerne inviteres til at være medskabere af velfærd og hvordan offentlige organisationer kan respondere på emergerende, selvkørende og formskiftende processer. Velfærdsledelse kommer kort sagt til at handle om at skabe eksperimenterende ledelsesformer, der kan skabe affective spaces, der konstant kan forgrene sig.
 

Undervisningsformer
Kurset vil invitere deltagerne til at udforske nye typer af velfærdsudfordringer. Gennem bevægelser mellem teoretiske præsentationer, dialoger og mere kreative aktiviteter vil kurset invitere til, hvordan det er muligt at fryse de dilemmaer og paradokser op, der er relateret til mål og middel styring, med henblik på at skabe nye mulige serier af aktioner (events).
Et kreativt benspænd for kurset vil være: Gør det! –Derfor vil faget også blive tænkt som en række af eksperimenterende læringsaktioner.
I løbet af forløbet vil der blive inviteret en eller flere ledere for offentlige organisationer, der fortæller om, hvordan de arbejder med velfærdsprocesser. Se også forskningsprojekterne der arbejder med disse temaer på www.newmovements.org.
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 13.30-15.10, uge 36-41, 43-51
Foreløbig litteratur
Literatur
Amhøj, Christa & Struck, Tim (2013): ”Eksperimentel fremtid sammen nu” in Frivillig Ledelse Gørtz, K & Mejlhede.  DJØF.
Jensen, Ole B. (2009): Flows of Meaning, Cultures of Movements – Urban Mobility as Meaningful Everyday Life practice”. Mobilities.  Vol. 4. No. 1, 139-158. March.
Daniel Hjorth (2013): Public Entrepreneurship: Desiring Social Change, Creating Sociality.
I: Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 25, Nr. 1-2, s. 34-51
Hjorth, Daniel (2008): An Art of the Weak – organizational creation as transmutive affirmation.  Symposium on Process organization Studies: PROS.
Murphie, A. (2008): Clone your Technics, Inflexions 1.1. “How is Research-Creation”, (Maj 2008), www.inflexions.org.
Nayak, Ajit (2008): “On the Way to Theory: A processual Approach”. Organizational Studies. 29:173
Latour, Bruno (2002): “Morality and Technology. The End of the Means”. Theory, Culture & Society December 2002 vol. 19 no. 5-6 247-260
Latour, Bruno (2004): “How to talk about the body? The Normative Dimension of Science Studies”. Body & Society. June 2004; 10; 205-229
Thrift, N (2008): Non-representational Theory. Space politics affect. Routlegde. London and New York
Zournazi, M. (2002): Navigating Movements (Interview with Brian Massumi). In: 21.c, 2002.
Sidst opdateret den 08-04-2014