English   Danish

2014/2015  KAN-CSPKO1056U  Metode og Analysestrategi I og II

English Title
Metode og Analysestrategi I og II

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Kaspar Villadsen - MPP
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 12-08-2014
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at:
  • redegøre indgående for fagområdets begreber, metoder og problemstillinger
  • reflektere kritisk analyserende i forhold til de i undervisningen gennemgåede metoder og analysestrategier, navnlig hvad angår deres forudsætninger og empirifølsomhed
  • anlægge og selvstændigt begrunde muligheder og begrænsninger i anden ordens iagttagelse og dermed hvilke konsekvenser det har at vælge en analysestrategi
Prøve/delprøver
Metode og Analysestrategi I og II:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Den mundtlige eksamen er individuel. Såfremt synopsis skrives individuelt må der max.afleveres 3 sider.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis en studerende er syg ved den ordinære eksamen kan synopsis genafleveres ved syge-/omprøven. Hvis en studerende har været syg under selve skriveprocessen og dermed ikke har bidraget til synopsis, kan den studerende skrive en ny individuel synopsis (eller i gruppe hvis andre studerende er tilmeldt syge-/omprøven). Hvis en studerende ikke har bestået den ordinære eksamen, afleveres en ny synopsis ved syge-/omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i en synopsis:
• demonstrere indgående kendskab til fagområdets begreber, metoder og problemstillinger.
• demonstrere evne til at forholde sig kritisk analyserende til de i undervisningen gennemgåede metoder og analysestrategier, navnlig for så vidt angår spørgsmål om deres skabelse af blik, genstand og empirifølsomhed.
• udvise evne til selvstændigt at anlægge og begrunde muligheder og begrænsninger i anden ordens iagttagelse og dermed hvilke konsekvenser det har at vælge en analysestrategi.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget understøtter dels de studerendes analysestrategiske evne og metodiske bevidsthed i forhold til de teorier og analyser, som præsenteres og anvendes i de øvrige fagelementer, og giver dels de studerende erkendelsesredskaber til at undersøge konkrete empiriske fænomener i deres tilblivelse og transformation. Fagets indhold tager derfor sit udgangspunkt i de øvrige fagelementer, men retter sig mod at kvalificere de studerendes selvstændige empiriske analyser. Faget løber over 1. og 2. semester.

Undervisningsformer
xxx
Foreløbig litteratur
  • Foucault.,M. (2001). About the concept of the Dangerous Individual in the 19th C. Legal Psychiatry, i J.D. Faubion, Michel Foucalt: Power, essential works, vol. 3, Penguin Books
  • Andersen, N.Å (1999). Diskursive analysestrategier, Samfundsliteratur, s. 9-28.
  • Demant, J. (2006). Fokusgruppen: spørgsmål til fænomener i nuet’, in: Bjerg, O. & Villadsen, K. (red) Sociologiske metoder, Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Sidst opdateret den 12-08-2014