English   Danish

2015/2016  BA-BEUBV1002U  Terminologi og videndeling i international kommunikation

English Title
Terminology and knowledge sharing in international communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Hanne Erdman Thomsen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
 • Sprog/Language
Sidst opdateret den 23-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • demonstrere kendskab til de teorier, metoder og begreber der indgår i pensum
 • udføre begrebsafklaringsarbejde på dansk og et fremmedsprog under hensyntagen til en valgt målgruppe ved brug af de metoder og teorier der er gennemgået i kurset, herunder udvælge relevante kilder samt udarbejde begrebssystemer og struktureret information i en term- og vidensbase
 • benytte et TMS (Terminology Management System) i forbindelse med det praktiske begrebsarbejde, herunder udnytte databasens oplysningskategorier med henblik på effektiv videndeling med målgruppen og løbende opdatering af indholdet
 • beskrive og diskutere relevante problemer og valg i forbindelse med det praktiske arbejde på korrekt dansk, samt demonstrere forståelse for begrebsarbejdets betydning for en organisation og/eller for den valgte målgruppe
Prøve/delprøver
Videnstrukturering og videndeling:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Prøvesprog: Dansk; selve terminologiarbejdet omfatter dansk og et fremmedsprog.
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
I tillæg til de 3 siders rapport skal der vedlægges begrebssystem og artikler fra termbase. Der udarbejdes begrebsystemer for 10 begreber på hvert sprog, som bearbejdes på begge sprog i artikler i termbasen.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der skal aftales nyt emne eller delemne med eksaminator senest 3 uger før afleveringsfristen.
Ved dokumenteret sygdom i eksamensperioden kan der aftales ny afleveringsfrist for den oprindelige opgave.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I kommunikation på tværs af landegrænser er det en stor udfordring at f.eks. offentlige instanser, uddannelser, stillinger, beskatningsformer o.l. ikke er helt sammenlignelige, i mange tilfælde i en sådan grad at der kan opstå store misforståelser som kan føre til fejl og juridiske tvister. I dette kursus vil vi arbejde med den terminologiske metode som et værktøj til at få styr på begreber og terminologi inden for afgrænsede fagområder, på en måde så det bliver enklere at se forskelle og ligheder – og dermed at kommunikere uden misforståelser.

I kurset vil vi også komme ind på hvordan terminologiarbejdet i EU er organiseret. I europæisk sammenhæng er der yderligere den udfordring, at der ved siden af de nationale fagsprog skabes et tværnationalt fagsprog.

Formålet med undervisningen er at sætte de studerende i stand til at analysere, strukturere, beskrive, håndtere og formidle viden for eksempel som grundlag for at:

·         afdække forskellige kulturers opfattelser af begreber og dermed bidrage til interkulturel formidling
·         afklare betydningen af virksomhedsspecifikke begreber og fastlægge ækvivalenter på fremmedsprog
·         beskrive og forstå virksomhedens domæne (fx vigtigt for nye medarbejdere og kunder, ved fusioner eller køb/oprettelse af datterselskaber)
·         formulere konsistente tekster på et eller flere sprog
·         bidrage til videndeling internt og eksternt  (vha. en terminologi- og vidensbase)
·         udarbejde forslag til struktureret præsentation af virksomhedens produkter og serviceydelser på nettet (herunder i forb. m. e-handel).
 
Centrale temaer i kurset:
1.       Analyse og strukturering af faglig viden
Kernen i arbejdet med analyse, strukturering og håndtering af viden er struktureret beskrivelse af viden i form af ontologier (begrebssystemer). Ontologier er en type modeller, som giver en formaliseret viden om begrebers betydning og indbyrdes sammenhæng (begrebsrelationer). Her introduceres endvidere til udarbejdelse af konsistente definitioner, valg mellem synonyme termer samt identifikation af ækvivalens mellem to sprog.
 
2.       Anvendelse af term-og vidensbase
Terminologi- og vidensbaser er centrale værktøjer i forbindelse med videnstrukturering og videndeling på tværs af faglige, nationale og sproglige grænser. Ved at arbejde i en term- og vidensbase opnår den studerende desuden færdigheder i hurtigt at sætte sig ind i et avanceret og komplekst it-system og blive i stand til at udnytte dets muligheder.

Undervisningsformer
Forelæsninger vekslende med dialog og øvetimer i PC-lokaler.
Selvstændig læsning og arbejde med øvelser (individuelt og gruppevis) med efterfølgende gennemgang og diskussion.
Afleveringsopgaver i grupper, med skriftlig feed-back.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse: læsning og øvelser 50 timer
Øvetimer 25 timer
Afleveringsopgaver 37 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse omkring semesterafslutning 70 timer
Foreløbig litteratur
 • Madsen, Bodil Nistrup (1999): Terminologi 1, Metoder og principper. København: GAD. Kap. 1-7. 
 • Madsen, Bodil Nistrup (2005). (2012): Vejledning for begrebsarbejde i Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen og DANTERMcentret
 • Grinsted, Annelise and Hanne Erdman Thomsen (2008). ‘Cost-benefit Analysis of the Introduction and Implementation of a Terminology Management System’. In: Madsen, B.N. and H.E.Thomsen (eds.): Managing Ontologies and Lexical Resources.Litera 2008. ISBN: 87-91242-50-9. Pp. 317-332

Materiale til introduktion af termbasen i-Term
Uddrag af ISO-standarder, f.eks.:

 • ISO 704 Terminology work -- Principles and methods
 • ISO/CD 29383 Terminology policies— Development and implementation

Supplerende artikler om terminologiarbejde

Sidst opdateret den 23-02-2015