English   Danish

2015/2016  BA-BEUBV1007U  EU’s udvidelse og regional- og lokal erhvervsudvikling

English Title
EU Enlargement and regional- and local development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 40
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Michael Herslund - Department of International Business Communication (IBC)
Hovedunderviser er: Jeppe Juul Petersen.
Kurset vil løbe over 12 uger af 2 ugentlige konfrontationstimer.
Primære fagområder
  • Interkulturelle studier/Intercultural studies
  • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 10-12-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Demonstrere forståelse for forskellige nationale udviklingsforløb i EU’s nye medlemsstater, derunder hvilken indvirkning tidligere politiske, sociale og kulturelle forhold har for den regionale og lokale udvikling.
  • Foretage casebaserede studier af de institutionelle betingelsers betydning for erhvervsøkonomi, herunder policy formulering og foranstaltninger, der kan fremme udviklingen på regional og lokalt niveau
  • Fremlægge et selvvalgt problemområde af samfundsudvikling samt redegøre for mulige løsningsmetoder for problemet.
Prøve/delprøver
EU’s udvidelse og regional- og lokal erhvervsudvikling:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

 

Mundtlig prøve vil ske på basis af en casebesvarelse udarbejdet som en hjemmeopgave i grupper på 3-5 studerende.

 

Max. 10 normalsider for en gruppe uanset antal studerende i en gruppe.

 

Hver gruppe har ret til 1 times vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af casebesvarelsen af den selvvalgte problemstilling. Aftales individuelt med underviseren.

 

Opgaven skal illustrere at de studerende selvstændigt formår, at analysere en selvvalgt problemstilling inden for fagets genstandsfelt.

 

Den mundtlige prøve varer 20 min. per studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse.

 

Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen. Karakteren er et udtryk for en helheds-bedømmelse af casebesvarelsen og den individuelle mundtlige præstation.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Kurset skal skabe forståelse for forskellige udviklingsforløb i de nyere EU medlemslande, herunder hvilken indvirkning tidligere politiske, sociale og kulturelle forhold har for den regionale og lokale samfundsudvikling.

 

Kurset vil forløbe med kortere forelæsninger, men vil i videst muligt omfang tilstræbe at involvere de studerende aktivt, bl.a. gennem udarbejdelse af mundtlige gruppeoplæg baseret på identifikation af problemidentifikation. 

 

Afslutningsvis udarbejdes i grupper af 3-5 studerende en problemorienteret hjemmeopgave med henblik på at besvare en selvvalgt case. Opgaven skal inddrage pensum og empiri relateret til kursets genstandsfelt. Hjemmeopgaven sker på baggrund af selvvalgt case.

 

Det vil blive gennemgået på kurset, hvilke kriterier, en opgave skal opfylde, og hvordan det skal opbygges, herunder hvilke kriterier, det bedømmes på.

 

Det er en forudsætning, at kursisterne deltager aktivt i diskussionerne under gennemgangen af tekster og fremlæggelsen af medkursisternes identificerede problemstillinger.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår med udgangspunkt i kortere forelæsninger med henblik på at skabe fælles referencegrundlag. Kursisterne forventes at deltage aktivt i diskussionerne i forbindelse med deres egen og medkursisters fremlæggelse.

Undervisningen fokuserer på case-baserede studier. De studerende skal præsentere selvvalgte problematikker inden for relevante fagområder med efterfølgende paneldebat.
Foreløbig litteratur

Til gennemførelse af kurset foreslås foreløbigt følgende litteratur:
Bøger:

Petersen, J.J. et. al. 2015. Centrum og periferi: to slags mesterfortællinger, in Baron, Irene, Michael Herslund & Carsten Humlebæk, ed., Europæiske fællesskaber? Identiteter, fortællinger og konflikter i Europa. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

 

Dinan, D. (2010): Ever Closer Union: An Introduction to European Integration

Wallace, H. (eds.) (2010): Policy-Making in the European Union (New European Union)

EU dokumenter om udvidelsen og partnerskabsaftaler fra EU Kommissionens hjemmeside

Drulák, P (2001): National and European Identities in EU Enlargement, Institute of International Relations, Prague

Bogason, P (2000): Public Policy And Local Governance, Institutions in Postmodern Society, Edward Elgar Publishing Limited

Sucháček, J., J.J.Petersen (eds.)(2010): Developments in Minor Cities: Institutions Matter VŠB , Technical University Of Ostrava

Sucháček, J. (2008): Territorial Development Reconsidered, Technical University Of Ostrava

Artikler:

Petersen, J. J. (2008): Industrial Strongholds in EU. In: Současná Evropa a Česká republika. Prague: Centrum evropských studií, Vol. 1

Petersen, J. J. (2008) Enlargement, hospitality and transformative powers - The Cases of Moldova and UkraineIn: Kakanien Revisited, Vienna, Available: Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/JPETERSEN1.pdf

Sidst opdateret den 10-12-2015