English   Danish

2015/2016  BA-BEUEO1004U  Sprog i mundtlige kontekster (engelsk)

English Title
Oral Communication (English)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Karen Hoby Skanning - Department of International Business Communication (IBC)
 • Fagansvarlig
  Lill Ingstad - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
 • Sprog/Language
Sidst opdateret den 11-08-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal:
 • i hovedtræk kunne gengive indholdet af mundtlige og semi-mundtlige kilder, fx TV-udsendelser, medieklip, tekster i nye medier, således som de fremtræder i en saglig (eller usaglig) behandling af væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i de pågældende fremmedsprogsområder
 • i hovedtræk kunne gengive tekster om almene erhvervsrelevante/EU-relevante emner
 • i hovedtræk kunne gengive fagspecifikt indhold på engelsk, således som det optræder i kommunikationen mellem semi-ekspert/lægmand og semi-ekspert/lægmand
 • kunne anvende situationsbestemt ordforråd og fagterminologi
Prøve/delprøver
Sprog i mundtlige kontekster (engelsk):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Individuel mundtlig prøve på basis af et udleveret mundtligt/semi-mundtligt (fx video eller blogs) oplæg på max. 10 minutter på engelsk. Ved den mundtlige prøve skal den studerende gengive teksten i hovedtræk på engelsk samt svare på indholdsrelevante spørgsmål på engelsk.
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 40 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Sommer
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Til forberedelsen: Alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler
Til mundtlige eksamen: Noter foretaget i forberedelsen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår primært på engelsk. Udprøvningen foregår på engelsk.

Kurset bygger videre på 1. semesters kursus Sprog, tekster og virksomheden, idet der arbejdes videre dels med opbygningen af viden om væsentlige erhvervs- og samfundsforhold, dels med reception og produktion af mundtlige tekster i en interkulturel sammenhæng. Der fokuseres bl.a. på brug af engelsk som lingua franca.
 
Kurset udbygger den studerendes viden om ikke-fiktive tekster (mundtlige såvel som skriftlige) og deres kontekst, og den studerende indføres i grundlæggende teorier og viden om mundtlig kommunikation og fagsprog. Den studerende øves på baggrund af denne viden i at skabe sig overblik over teksters indhold og i at forstå argumentationen i tekster.

Derudover øves den studerende i mundtligt at kunne gengive teksters hovedindhold i konkrete kommunikative kontekster samt relatere dem til konteksten.

Der kan også indgå et element af selvstændig mundtlig præsentation baseret på cases eller andre former for opgaver.

Engelsk tekster om emner behandlet i Erhvervsøkonomi, der også ligger på 2. semester, kan inddrages.

Undervisningsformer
Arbejdsformerne omfatter holdundervisning, forelæsninger, individuelle øvelser og gruppeøvelser, mv.
Arbejdsbelastning
Undervisning 36 timer
Forberedelse 173 timer
Eksamen 1 timer
Foreløbig litteratur

Fremgår senest ved semesterstart

Sidst opdateret den 11-08-2015