English   Danish

2015/2016  BA-BEUTO1010U  Kommunikation på tværs (tysk)

English Title
Cross-Boundary Communication (German)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Sprog/Language
Sidst opdateret den 11-08-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne:
  • Tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion;
  • Finde og uddrage informationer om et eller flere definerede emner på dansk (eller engelsk) og på tysk;
  • Vurdere og formidle informationerne i en bestemt kontekst;
  • Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder: a) Formulere sig klart og præcist på tysk med anvendelse af relevant fagsprog under overholdelse af de sproglige normer og de relevante genrekonventioner; b) Angive kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen (hvis relevant); c) Sikre intern sammenhæng i fremstillingen
  • Udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget uden kommunikationsforstyrrende og basale grammatiske fejl
Prøve/delprøver
Kommunikation på tværs (tysk):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Individuel skriftlig hjemmeopgave på basis af en udleveret case / kommunikationssituation på dansk og/eller tysk
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår primært på tysk. Udprøvningen kan foregå som en kombination af tysk og dansk.


I dette kursus arbejdes der videre med den skriflige tekstproduktion, idet fokus er, at den studerende opbygger færdigheder i selvstændig skriftlig formidling af information om danske økonomiske og samfundsmæssige forhold af særlig interesse for tysksprogede erhvervsvirksomheder og organisationer. 

Udover en gennemgang af relevante økonomiske sammenhænge på et overordnet niveau, der skal give de studerende den nødvendige kontekstuelle baggrundsviden og forståelse af primært makroøkonomiske forhold, arbejdes der i kurset med fagterminologi, sproglig korrekthed, tekststrukturer samt formidling på tværs af sprog, kulturer og målgrupper.

Der arbejdes prlmært med cases.

Undervisningsformer
Arbejdsformerne kan omfatte forelæsninger, mini-workshops, holdundervisning, mundtlige og skriftlige øvelser, herunder oversættelsesøvelser individuelt og gruppevis mv.
Arbejdsbelastning
Undervisning 36 timer
Forberedelse 150 timer
Eksamen 24 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur følger senest ved semesterstart

Sidst opdateret den 11-08-2015