English   Danish

2015/2016  BA-BFILV2000U  Politisk Filosofi fra Platon til Fukuyama

English Title
Political Philosophy from Plato to Fukuyama

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Joachim Lund - Department of Business and Politics (DBP)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Politologi/Political Science
  • Sociologi/Sociology
Sidst opdateret den 03-03-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • dokumentere viden om centrale problemstillinger i politisk filosofis historie
  • sammenligne og diskutere forskellige teorier eller skolers syn på centrale politiske begreber og problemer
  • diskutere historiske og teoretiske problemstillinger, der har ført til ændrede politiske paradigmer
  • forholde sig refleksivt og kritisk til anvendelsen af politisk teori i aktuelle politiske diskussioner
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 2
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
1 midtvejsessay á max. 5 sider
1 mundtligt oplæg
Prøve/delprøver
Political Philosophy:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Har demokratiet en fremtid under presset fra terror, migration og klimaændringer? Kan demokrati eksporteres? Hvilke teorier kan anvendes i forståelsen og forklaringen af nutidens demokratiske udfordringer? Hvordan skal vi forstå diktaturer og autokratiske styrers virkemåde?

Kursets formål er at give den studerende grundlæggende indsigt i den vestlige politiske filosofis udvikling i moderne tid, med vægt på det kritiske perspektiv. Kurset viser, hvordan politisk filosofi - den abstrakte, systematiske tænkning om sammenhængen mellem stat og samfund - er foregået i tæt samspil med den politisk-økonomiske udvikling, enten i form af opgør med eksisterende skoler eller som videreudvikling af dem.
Kurset dækker de væsentligste tænkere inden for den vestlige politiske filosofi: Fra antikkens tankesystemer hos Platon og Aristoteles over renæssancens realisme hos Machiavelli og Hobbes, til oplysningsfilosoffernes sociale kontrakt (Locke) og forsøgene på at tøjle staten (Montesquieu). Hovedvægten vil imidlertid ligge på den tænkning, der har fulgt demokratiets og industrikapitalismens fremvækst: Adam Smith, Tocqueville, John Stuart Mill, Karl Marx, Veblen, Habermas, Foucault og Fukuyama, men vi vil også komme omkring sociologer som Spencer, Durkheim og Weber.

Undervisningsformer
Kurset opbygges som en vekselvirkning mellem forelæsninger og øvelser i form af studenteroplæg og diskussion af centrale, primære tekster. Vi kommer til at diskutere problematiske sider ved de enkelte teorier såvel som deres evt. nutidige relevans.
Arbejdsbelastning
12 forelæsninger á 1 time 12 timer
Forberedelse til forelæsninger 24 timer
12 øvelser á 1 time 12 timer
Forberedelse til øvelser 48 timer
Forberedelse af 1 mundtligt oplæg 10 timer
Udarbejdelse af midtvejsessay 30 timer
Udarbejdelse af eksamensopgave 70 timer
Foreløbig litteratur

 

David McLelland, A History of Western Political Thought. Routledge, 1996.

 

Boucher (ed.), Political Thinkers. Oxford University Press, 2003.

 

Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og moderne samfundsteori. Kbh.: Hans Reitzel, 3. udg. 2005.

 

Primære tekster uploades til Learn.

Sidst opdateret den 03-03-2015