English   Danish

2015/2016  BA-BHAAO1463U  Strategi

English Title
Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Trine Pallesen - Institut for Organisation (IOA)
Sekretær: Anette Eggert Hansen, aeh.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
  • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 16-03-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Redegøre for teorier og modeller til analyse af strategi, strategiske handlinger og processer samt betingelserne for strategi i og omkring virksomheder
  • Identificere og udvikle relevante empirisk forankrede problemstillinger, der relaterer til strategi
  • Analysere konkrete, empirisk forankrede problemstillinger inden for strategi gennem anvendelse af fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Kritisk reflektere over de forskellige teoriers muligheder og begrænsninger
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
En obligatorisk gruppehjemmeopgave skal være bedømt godkendt for at den studerende kan indstille sig til eksamenen. Opgaven må have et sideantal på max. 2 sider per person. Opgaven skal udarbejdes, således at individuel bedømmelse er mulig.
Prøve/delprøver
Strategi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuel, mundtlig stedprøve, 20 min uden forberedelse på baggrund af gruppeprojekt. Gruppeprojekt udarbejdes i grupper af 3-5 personer, max. 10 sider per gruppe. Bedømmelsen baseres på en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Sommer
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge/omprøve afholdes i august og er en 6 timers PC eksamen i hele pensum med adgang til personligt S-drev på CBS’ netværk, men uden adgang til internet. Hjælpemidler i form af pensumlitteratur, caseøvelser og besvarelser samt egne noter fra undervisningen kan medbringes.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den individuelle, mundtlige eksamen tager udgangspunkt i det indleverede miniprojekt og fagets pensum. Eksamen varer 20 minutter pr. studerende, inklusiv votering og karaktergivning. Det forventes, at den studerende indleder den mundtlige eksamen med et kort oplæg (ca. 3 minutter), hvor udvalgte dele fra miniprojektet præsenteres og perspektiveres. Dernæst stiller eksaminator (og censor) spørgsmål til projektet og til fagets pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget er der fokus på virksomhedens strategi som noget, der skabes i et dynamisk samspil mellem virksomheden og dens omgivelser. De studerende bliver introduceret for en række teoretiske perspektiver og analyseredskaber, der gør det muligt at beskrive og analysere forskellige aspekter af strategiprocesser og den kontekst, hvori strategiske refleksioner og handlinger foregår.

Formålet med faget er at skabe forståelse for, at virksomhedens strategiske refleksioner og handlinger skal analyseres og forstås i dens konkrete kontekst, før strategiske handlinger kan vurderes og tilrettelægges.

Undervisningen er bygget op omkring en række forskellige teoretiske perspektiver på strategi. Faget illustrerer sammenhænge mellem perspektiv, analyse og identifikation af problemstillinger og handlemuligheder: Bestemte perspektiver gør det muligt at få øje på bestemte forhold, men indebærer også bestemte forståelser af strategi.

Ambitionen er, at perspektiverne hele tiden skal relateres til konkrete empiriske analyser. Det betyder, at der især er fokus på hvordan perspektiverne kan blive analytiske redskaber, der kan skabe indsigt i virksomheders strategiske refleksioner og handlinger. Det er ideen, at de studerende gennem dette analysearbejde lærer en række teorier, der kan bruges til at analysere virksomheders strategi i relation til virksomhedens konkrete kontekst.

Undervisningen foregår primært på øvelseshold og som gruppearbejde. Faget er bygget op således, at de forskellige teoretiske perspektiver introduceres, diskuteres og anvendes på empiriske eksempler i holdundervisningen. Der vil blive brugt 2-3 undervisningsgange på hvert perspektiv. Parallelt med diskussionen af de forskellige perspektiver vil der være caseøvelser, herunder en enkelt obligatorisk caseopgave. Den sidste del af undervisningsforløbet fokuserer på udarbejdelsen af et miniprojekt baseret på udleveret empirisk materiale. Dette arbejde foregår som gruppearbejde.

 

Undervisningsformer
Øvelseshold, projektarbejde, caseanalyser
Foreløbig litteratur

Grundbøger:

Mintzberg, H., Ahlstrand, B. og Lampel, J. (2009). Strategy Safari. Prentice Hall.

Justesen L. og Waldorff, S.B. (red) (2012). Strategier i praksis: En casesamling. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Diverse artikler der samles i et kompendium

 

Sidst opdateret den 16-03-2016