English   Danish

2015/2016  BA-BHAAV1066U  International Marketing & Eksportmarkedsføring

English Title
International Marketing & Export Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 75
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
 • Markedsføring/Marketing
 • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 16-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende læringsmål:
 • Have et omfattende indblik i fagets teorier, modeller og værktøjer og kunne reflektere over disses anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i den givne kontekst
 • Kunne dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i forhold til konkrete virksomheder på udvalgte internationale aftagermarkeder
 • Kunne stille sig kritisk over for den valgte virksomheds markedsmuligheder samt dens styrker/svagheder som beslutningsgrundlag for valg af dens fremtidige strategi
 • Kunne analysere og formidle løsningsforslag til givne internationale afsætningsøkonomiske beslutningsproblemer
 • Kunne vurdere om en løsning med givne forudsætninger er plausibel, herunder kunne foretage en vurdering af usikkerhed og risiko
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der lægges vægt på anvendelse af den akkumulerede kompetence indenfor HA-studiets fagdiscipliner (generel afsætningsøkonomi, organisation, økonomistyring og regnskabsforståelse samt for problemanalyse og metode) til belysningen af internationale marketingmæssige problemstillinger.
Prøve/delprøver
4 timer skriftlig stedprøve:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Skriftlig stedprøve på CBS' computere
 • Egne bøger og kompendier
 • Tilladte ordbøger
 • Tilladte lommeregnere
 • Egne noter i papirformat
 • Adgang til personlig drev (S-drev) på CBS' netværk
 • USB stik til upload af egne noter før eksamen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets progression vil basere sig på grundlæggende analyser af de enkelte markeder, opbygning af overblik over det enkelte marked og dets konkurrencesituation, vurdering af mulige salgs- og afsætningskanaler samt konsekvenserne af evt. foreslåede tiltag/ændringer af markedsføringsstrategien for virksomhedens økonomi, afsætningsorganisation og lignende. Det internationale aspekt får derved betydning i forbindelse med koblingen mellem strategiske, taktiske og operationelle overvejelser.

Den studerende skal kunne identificere, forstå og tackle internationale marketingproblemer i praksis - under hensyntagen til de rammebetingelser, der møder den enkelte virksomhed på internationale aftagermarkeder samt kunne fremskaffe den nødvendige information og data om det fremmede marked.

Den enkelte virksomhed og dens placering i det internationale markedsmæssige billede sættes i fokus via inddragelse af en række centrale faglige temaområder:

- Internationalization

- Company Resources and Capabilities

- The International Environment

- The Market Selection Proces

- Market Entry Strategies

- Product- & Brand Strategies in International Marketing

- International Marketing Operations

Temarammen er således forholdsvis bred og vil tage udgangspunkt i en række forskellige tilgange til de internationale markeder således, at den studerende kan basere sin internationale marketingindsats på et fleksibelt grundlag og ikke med anvendelse af blot én eller kun få teorier eller løsningsforslag. Dette indebærer, at virksomheden aktivt forholder sig til hvilke markeder, der er attraktive og hvilke markeder, der ikke matcher virksomhedens overordnede strategi.

Undervisningsformer
Oversigtsforelæsninger i dialogform samt casegennemgange med henblik på forståelse, indlæring og anvendelse af teorier/modeller og begreber.
Vekselvirkningen mellem teoretiske indfaldsvinkler og praktiske anvendelser vil således være en bærende pædagogisk dimension i læreprocessen.
Yderligere oplysninger

Der kan skrive bachelorprojekt i faget

Foreløbig litteratur

Cumberland, Flemming (red): Materialesamling til markedsføring.

Samfundslitteratur, 1.udgave 4.oplag, 2010

Cumberland, Flemming: Indtrængningsproblematikken og udvalgte

Erhvervsøkonomiske teoriområder.

Institut for Afsætningsøkonomi,Working Paper Nr. 2/2005 (uploades)

Hollensen, Svend: Global Marketing: A Decision-Oriented Approach.

5.edition, 2011. FT Prentice Hall/Pearson Education Limited.

Nondal, Lars, Larsen, Karen & Erik Sonne: Kilder til international markedsinformation . CBS Library, 2010 (uploades som klikbar pdf-fil).

Udvalgte artikler fra videnskabelige tidsskrifter (meddeles senere).

Diverse øvelses- og casemateriale (uploades).

Sidst opdateret den 16-02-2015