English   Danish

2015/2016  BA-BHAAV1072U  Personal Finance

English Title
Personal Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 45
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 07-10-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Målet med faget er, at de studerende kan:
 • Forklare og gengive de i pensum gennemgåede teorier og metoder og anvende dem på praktiske problemstillinger
 • Foretage korrekte beregninger i en given finansiel problemstilling af relevans for privatpersoner, baseret på danske skatteregler, og redegøre for konsekvenser af ændringer i skatteregler
 • Yde rådgivning om personlig økonomi
 • Analysere finansielle produkter rettet mod privatpersoner
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er progressivt i forhold til de obligatoriske fag på HA(Almen)-studiet, idet der fortrinsvis behandles ufuldkomne markeder med betydelige transaktionsomkostninger og skatteasymmetrier.

Faget forudsætter viden om finansieringsteori og grundlæggende teoretisk statistik, først og fremmest elementær sandsynlighedsregning, svarende til pensum herom på HA(Almen).
Prøve/delprøver
4 timer skriftlig stedprøve:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår, Uge 13-15
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Andre hjælpemidler, se nedenfor
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis eksamen er skriftlig; samme regler som ved ordinær eksamen.
Hvis studiesekretariatet bestemmer, at prøven skal afholdes som mundtlig prøve, er eksamensformen 20 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse.
Beskrivelse af eksamensforløbet

PC eksamen på CBS-PC med adgang til personligt S-drev på CBS’ netværk men uden adgang til LEARN og internet.

De studerende må medbringe:

• Alle skriftlige hjælpemidler, herunder artikelsamlinger, bøger og kompendier mv.

• Elektroniske hjælpemidler i form af lommeregnere uden kommunikationsfaciliteter.

• Eget USB-stik med noter, der kan uploades indtil 15 min. før eksamensstart.

De studerende må ikke medbringe egen computer.

Eksamensbesvarelsen kan udarbejdes i hånden og/eller på CBS-PC, dvs. det er muligt at udarbejde dele af besvarelsen via CBS-PC og andre dele i hånden.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det faglige indhold er centrale forhold i forbindelse med personal finance, heriblandt:

 • Livsindkomsbegrebet og livsindkomstberegning
 • Risikobegrebet, specielt i en flerperiodeverden
 • Rentebegrebet og prisdannelse på obligationer
 • Basal nytteteori
 • Marginalt afkast af opsparing afhængig af individuelle forhold over livet
 • Optimal forsikring
 • Behavioural economics
 • Transaktionsomkostninger
 • Pensionsopsparing og pensionsdækning
 • Usercosts, specielt i forbindelse med ejerboliger
 • Problemer med dygtighedsmåling ved finansiel investering
 • Grundlæggende principper i det dansk skattesystem af relevans for private

Der er tale om lærerstyret holdundervisning, hvor de studerende aktiveres gennem spørgsmål, og gennem, at der i hver lektion optræder små problemer, som de skal tage stilling til enten hjemme eller i ”summemøder” på nogle minutters varighed, hvorefter der diskuteres i plenum. De studerende opfordres til at medbringe egne ”caseproblemer”.
 
De studerende trænes i økonomisk kommunikation med folk uden økonomisk baggrund, både gennem undervisning og valg af pensum.

Undervisningsformer
Lærerstyret undervisning, hvor de studerende aktiveres gennem spørgsmål og ved, at der i hver lektion optræder små problemer, som de skal tage stilling til, enten hjemme eller gennem "summemøder" på nogle minutters varighed. De studerende opfordres til at bidrage med "caseproblemer".
Foreløbig litteratur

Indikativt:

Michael Møller & Niels Chr. Nielsen: Din økonomi. En bog om tid og penge. Børsens Forlag 2009, 336 sider.

Artikelsamling, der kan købes i boghandlen, med en række artikler, og udvalgte dele af bøger, bl.a.:
 
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
The Glasgow Edition of the Works and Correspondance of Adam Smith, Volume 1, 1981, p. 116-135.
 
Husholdningernes tendens til overforsikring,
Florentsen, Bjarne & Michael Møller
Finans/Invest 2002, nr. 4, p. 26-35.
 
Libertarian Paternalism,
Thaler, Richard & Cass R Sunstein,
The American Economic Review. Papers and Proceedings, maj 2003, p. 175-179.
 
Afdragsfri lån, realkredit og det finansielle system. Michael Møller & Niels Chr. Nielsen. Finans/Invest 2009, nr.1, p 8-13.

Anbefalinger om obligationsinvesteringer. Charlotte Christiansen, Leif Hasager & Bjarne Astrup Jensen: Rapport udgivet af Penge-og Pensionspanelet, 2011.

Anbefalinger om aktieinvesteringer. Tom Engsted, Bjarne Graversen & Michael Møller. Rapport udgivet af Penge-og Pensionspanelet, 2011.

Sidst opdateret den 07-10-2015