English   Danish

2015/2016  BA-BHAAV4502U  Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder

English Title
Innovation and Entrepreneurship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Forår, Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 200
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Leif Bloch Rasmussen - Institut for IT-ledelse (ITM)
Administrativ kontakt: Jeanette Hansen jha.itm@cbs.dk.
Primære fagområder
 • Innovation/Innovation
 • Ledelse/Management
 • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 16-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Faget lægger vægt på at træne deltagerne i at overføre og anvende de teorier/tekniske færdigheder de har opnået på studiet indtil nu. I faget kobles teori og praksis i forbindelse med at transformere idéer til forretningsplan, som en hybrid model imellem forretningsplanens krav fra "virkeligheden" og det teoretiske grundlag der forudsættes på nuværende stadie i studiet.

Der lægges op til en selvstændig problemorienteret lærings proces, der er en forudsætning for den, der senere ønsker at deltage i ledelse af innovative processer.
 • Danne realistiske problemstillinger
 • Analysere samme ud fra realiserings kriterier
 • Tilpasse teori og praksis til den konkrete opgave
 • Fremlægge og diskutere en forretningsplan
 • Se forretningsidéen i et samlet perspektiv
 • Perspektivering af innovations teori
Forudsætninger for at deltage i kurset
Dette kursus udbydes som det sidste inden bachelor eksamen. Faget sætter den faglighed der er dannet på HA studiet i perspektiv af den viden, den der arbejder i fagområdet, må indse ikke er til stede, men som skal inddrages f.eks. i en forretningsidé/​-plan.
Faget kan følges af alle studerende på sjette semester.
Prøve/delprøver
Innovation and Entrepreneurship:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 Hovedproblemstillinger:
•    Gunstige muligheder og innovation og entrepreneurskab. 
•    Ledelse af den entreprenelle proces
•    De studerende skal forstå og acceptere betingelserne for ledelse af den entreprenelle proces, samt kunne anvende viden om forretningsmodellers betydning og ledelse af innovation og entrepreneurskab til at opbygge et nyt forretningskoncept. Det er fagets fokus at træne ledelse af den entreprenelle proces. De studerende skal lære at indsamle og bearbejde data, information og viden til "videnpakker" og ”innovationspotentialer”, der ved organisering og ressourceallokering kan danne basis for etablering af en ny produktion af varer og tjenesteydelser.
Der serveres ikke en færdig opskrift på, hvorledes man etablerer en ny virksomhed eller starter et nyt forretningsområde. Det er umuligt pga. den usikkerhed, der nødvendigvis er forbundet med innovation og entrepreneurskab.
Der er intet som den fødte iværksætter. Men der fødes for få, så derfor må vi uddanne nogle flere. En helt central forudsætning for undervisningen er derfor de studerendes motivation. Motivation til at arbejde konkret og praktisk orienteret og anvende erhvervsøkonomiske fag og metoder med henblik på opbygning af innovationspotentialer, forretningskoncepter og forretningsplaner for start af ny produktion af varer og tjenesteydelser.

Meningen er, at de studerende skal udarbejde innovationspotentialer, forretningskoncepter og forretningsmodeller af en sådan dybde, at de kan danne beslutningsgrundlag for om der bør arbejdes videre med henblik på en virksomhedsetablering.

Faget omfatter således både entrepreneurship og intrapreneurship (corporate entrepreneurship). Det er vigtigt, fordi mange gode projekter ikke kan realiseres af uafhængige entrepreneurer pga. af manglende ressourcer, og nok så væsentligt: fordi de fleste innovationer i erhvervslivet faktisk sker i virksomheder og i netværk.

Det er stringens og dybde i argumenterne i projektet der er afgørende i forbindelse med evaluering og ikke om konklusionen er "go" eller "no go"


Der anlægges en proces synsvinkel på innovation og entrepreneurskab. Fagets centrale problemstillinger belyses ud fra de entreprenelle processers forskellige faser. Dermed fokuseres på hvorledes de studerende kan udforske og udnytte gunstige muligheder for nye produkter.

Undervisningsformer
Faget bygger på problembaseret "transformativ læring" med fokus på forståelse af de problemer vi gerne vil afhjælpe for samfund, borger, kunde eller bruger.

Undervisningen bygger læreroplæg ved storholdsforelæsning med henblik på perspektivering samt anvendelsesmuligheder og refleksioner over fagets litteratur. Der bliver ikke tale om egentlig gennemgang af pensum. Store dele overlades til selvstudium, specielt hvad angår arbejdsmetoder og konkrete værktøjer.

Storholdsundervisningen anvendes til læreroplæg og dialog ud fra litteratur. Sideløbende er der arrangeret en række work-shops, der anvendes til gennemgang er særlige metoder, vejledning og dialog ud fra projekter.
Foreløbig litteratur

 Foreløbig litteratur:

 1. “The Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers” af Alexander  Osterwalder og Yves Pignuer, 2010, John Wiley & Sons Ltd , 300 sider
 2. “Lean Startup” af Eric Ries; Crown Business, 2011
 3. “Design Thinking”af Maurício Vianna, Ysmar Vianna, Isabel K. Adler, Brenda Lucena og Beatriz Russo, MJV Press, 2014

En række artikler, der opgives ved studiestart og som skal downloades. cirka 200 sider. 
 
Som supplerende litteratur:
Forretningsplan: http://venturecup.dk/businessplan  http://www.startvaekst.dk/forretningsplan
Forretningsplanen. Håndbog for virksomheder, McKincey & Company/Børsen 2000

Sidst opdateret den 16-02-2015