English   Danish

2015/2016  BA-BHAAV6002U  Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester)

English Title
Financial Reporting - Intermediate - IFRS (Danish - full semester)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Jesper Møller Banghøj - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 24-11-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for og analysere aktiver i balancen såsom likvide beholdninger, varelager, materielle og immaterielle anlægsaktiver efter IFRS
 • Redegøre for og identificere passiver i balancen såsom kortfristede gældsposter, langfristede gældsposter og egenkapital efter IFRS
 • Reflektere over udvalgte IFRS problemstillinger.
 • Beskrive udviklingen i regnskabsstandarder og regnskabskvalitet efter overgangen til IFRS
Forudsætninger for at deltage i kurset
Et niveau i Finansiel rapportering som svarer til det obligatoriske fag på HA-Almen - Eksternt regnskab.
Prøve/delprøver
Afsluttende eksamen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Skriftlig stedprøve på CBS' computere
 • Egne bøger og kompendier
 • Tilladte ordbøger
 • Tilladte lommeregnere
 • Egne noter i papirformat
 • Adgang til personlig drev (S-drev) på CBS' netværk
 • USB stik til upload af egne noter før eksamen
 • Adgang til alle informationer på CBSLearn
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være en bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at bygge videre på grundlæggende viden om ekstern rapportering ved at give den studerende en konkret indføring i mere komplekse regnskabsmæssige forhold, herunder særligt et kendskab til finansiel rapportering efter IFRS (International Financial Reporting Standards). IFRS er de internationale regnskabsstandarder, der udgives af IASB. Standarderne følges i mere end 120 lande og det har siden 2005 været et krav for danske børsnoterede virksomheder at aflægge årsregnskab efter IFRS. Derudover er IFRS generelt et referencepunkt for en række øvrige virksomheder. 
  
Faget behandler overordnet indregning og måling af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger efter IFRS. Derudover reflekteres over udvalgte IFRS problemstillinger. Disse problemstillinger kan for eksempel være relateret til investeringer, skatter, leasing og omsætning.
 
Faget er baseret på, at den studerende som forberedelse til de enkelte lektioner læser de relevante kapitler i lærebog samt eventuel supplerende litteratur og cases som vil danne grundlag for undervisningen. Lektionerne vil bestå af en kombination af oversigtsforelæsninger og diskussion af litteratur og cases. Undervisningen er således baseret på dialogbaseret pædagogik og stiller store krav til den studerendes forberedelse og aktive
deltagelse.

Undervisningsformer
Forelæsninger kombineret med øvelsesgennemgang:
Yderligere oplysninger

Det er ikke muligt både at tage BHAAV6002U og BHAAV6003U.

Foreløbig litteratur

Kieso, Weygandt and Warfield: Intermediate Accounting

Sidst opdateret den 24-11-2015