English   Danish

2015/2016  BA-BIMKV1020U  Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation

English Title
The Cultural-Mental Universe in Language and Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 45
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Per Durst-Andersen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Interkulturelle studier/Intercultural studies
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog/Language
Sidst opdateret den 17-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • redegøre for forskellige forskeres syn på forholdet mellem sprog, kultur og hjerne og kunne beskrive de data/argumenter der støtter deres syn
  • redegøre for de forskellige valg inden for områderne perception, kognition, pragmatik og semiotik som sprogbrugere bestandigt stilles overfor og konsekvenserne af de valg der så træffes;
  • analysere og perspektivere sproglige data fra forskellige sprogkulturelle områder der er gennemgået i undervisningen;
  • kort og klart fremlægge de sammenhænge der eksisterer eller kan eksistere mellem sprog, kognition og mentalitet og hvilken betydning denne form for sammenhæng har på interkulturel kommunikation
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til dansk, engelsk og et fremmedsprog
Prøve/delprøver
Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Der udarbejdes et essay på baggrund af stillede spørgsmål.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksaminanden trækker et spørgsmål fra en liste der omfatter de hovedemner der er gennemgået og diskuteret i undervisningen. Herefter forbereder eksaminanden sig i 20 minutter, hvorefter vedkommende holder et oplæg på 5 minutter der danner grundlag for eksaminators udspørgen af eksaminanden.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der indledes med en gennemgang af nyere eksperimentelle undersøgelser der viser hvordan folk fra forskellige kulturer, vestlige og østlige kulturer, tænker, opfatter og kategoriserer på helt forskellig måde. Normalt forklarer man disse forskelle ud fra forskelle i de vestlige og østlige samfunds indretning, men vi vil gå videre og forsøge at vise at det er nøjagtigt de samme forskelle der ses i de pågældendes modersmål, fx i amerikansk-engelsk og i kinesisk. For at teste dette vil vi se på hvordan forskellige sprog benævner genstande, hvordan de beskriver situationer, hvordan de beskriver forskellige billeder og derpå præsenterer dem for modtageren, hvordan forskellige sprogbrugere fortæller én og samme historie på forskellig vis, hvordan de kommunikerer om nøjagtigt det samme emne helt forskelligt og hvordan de forholder sig til høflighed, face m.v. I takt med introduktionen til de enkelte områder (perception, kognition, kommunikation, semantik, pragmatik og semiotik) vil deltagerne opdage at der er en række systematiske sammenhænge. Disse forklares med at sprog deler sig i tre kommunikative supertyper: nogle sprog (fx kinesisk, fransk og tysk) taler om virkeligheden gennem den situation afsender og modtager er fælles om, andre (fx spansk, japansk og tyrkisk) om virkeligheden gennem afsenders oplevelse af den og helt andre (fx dansk, engelsk og svensk) taler om virkeligheden gennem modtagers oplevelse af den. Kurset vil bibringe jer en evne til at se mangfoldigheden inden for det kulturmentale univers, men samtidig også give jer et begrebsapparat der gør jer i stand til at forstå, beskrive og forklare at der er et systematisk valg mellem tre betragtningsmåder der hver især har stor indvirkning på hvordan vi mennesker helt bogstaveligt ser på verdenen, tænker om den og gebærder os i den. Og alt dette ser ud til at være forankret i modersmålet og bliver videregivet til os via det.

Lærerstyret gennemgang med aktiv inddragelse af de studerende gennem opgavebesvarelser til hver gang.

Efter endt kursus vil deltagerne have en generel og detailbaseret viden om hvordan sproget som sådan og forskellige enkeltsprog forholder sig til perception, kognition, pragmatik og semiotik, have udviklet en evne til at analysere hvordan kommunikationen foregår i forskellige sprogkulturelle områder og være i stand til at beskrive på en præcis måde hvorfor interkulturel kommunikation ofte støder ind i forhindringer. Derudover vil deltagerne have et veludviklet begrebsapparat der gør dem i stand til at tackle kommunikationsproblemer på en ny måde.

Undervisningsformer
Forelæsninger mv.
Foreløbig litteratur

Durst-Andersen, Per. 2011: Bag om sproget. Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation. København: Reitzels Forlag.

Sidst opdateret den 17-02-2015