English   Danish

2015/2016  BA-BJURV1005U  Dansk Udbudsret

English Title
Danish public procurement law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Christina D. Tvarnø - Juridisk Institut (JUR)
Ved spørgsmål til faget, skrives til Grith Ølykke på goe.eco@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 13-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Det er målet med faget, at:
 • den studerende skal kunne identificere og forklare grundlæggende begreber indenfor udbudsret i et fagligt korrekt sprog;
 • den studerende skal være i stand til at identificere udbudsretlige problemstillinger i en case, og strukturere en analyse, der indeholder de relevante retskilder;
 • den studerende skal endvidere kunne løse problemstillingen, samt diskutere mulige foranstaltninger og sanktioner i det udbudsretlige håndhævelsessystem;
 • den studerende skal kunne forklare forholdet mellem national ret og EU ret på det udbudsretlige område.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kurset bygger på de obligatoriske juridiske fag på HA(jur.). Studerende fra andre uddannelser må påregne at yde en ekstra indsats for at sætte sig ind i juridisk metode. Evt. litteratur kan anvises af den fagansvarlige eller af underviseren på kurset.
Prøve/delprøver
Udbudsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Individuel mundtlig eksamen uden forberedelse.
Eksamen har en varighed á 20 min inkl. votering. Den studerende trækker et spørgsmål som udgør udgangspunktet for eksaminationen. Eksaminator kan stille yderligere spørgsmål indenfor pensum. Der er bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Når staten indgår kontrakter med private virksomheder om levering af varer/ tjenesteydelser eller udførelsen af offentlige arbejder opstår forskellige juridiske problemstillinger, udbudsretlige som forvaltningsretlige. Når staten køber ind kan andre hensyn end effektivitet spille ind, da indkøb kan være et redskab til at gennemføre politiske målsætninger om fx færre arbejdsløse, energieffektivitet, regional udvikling eller innovation. Udbudsreglerne foreskriver grundlæggende principper og procedurer som det offentlige skal følge når det køber ind på markedet, for at undgå korruption, favoritisme og protektionisme. Kurset indeholder bl.a. følgende elementer:

 • Udbudsretlige og forvaltningsretlige principper
 • De nye regler i udbudsloven om indkøb under tærskelværdierne
 • Nationale regler, der regulerer offentlige indkøb, så som reglerne om kontrolburd, og cikurlæret om arbejdsklausuler
 • Politik og offentlig køb
 • Tilbudsloven
 • Det udbudsretlige håndhævelsessystem
 • Sammenhæng mellem EU retlige og nationale udbudsregler

Der vil primært være fokus på national udbudsret, det vil sige Tilbudslovens regler, men der indgår elementer af EU udbudsretten også, herunder især de retsprincipper som har stor betydning også i national udbudsret.

Undervisningsformer
-
Foreløbig litteratur
Litteratur
Ikke endeligt fastlagt, fx:

Jesper Fabricius,
Offentlige indkøb i praksis, 3. udg. 2014, Karnov Group,

Traktater, EU domme og udvalgete kendelser fra Klagenævnet for udbud.

Forskellige faglige artikler om særlige emner.


 
Sidst opdateret den 13-02-2015