English   Danish

2015/2016  BA-BPROV1002U  Kommunikation og projekter

English Title
Communication and projects

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Henriette Lungholt - Department of International Business Communication (IBC)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 07-08-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Grundlæggende kendskab til fagets teorier, modeller og metoder
  • Pege på en række konkrete kommunikationsværktøjer samt gøre rede for såvel deres strategisk som praktisk anvendelse
  • Identificere og diskutere udfordringer i de centrale aktørers virke i forhold til strategiske kommunikationsudfordringer i forbindelse med projekter i virksomheder og organisationer
  • Selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag kunne analysere og planlægge løsningen af forskellige typer af kommunikationsopgaver inden for projekter
  • Diskutere, vurdere og reflektere over anvendeligheden af fagets teorier, modeller og metoder i forhold til empiriske problemstillinger
  • Kunne formulere sig i et klart og korrekt sprog med anvendelse af det relevante fagsprog og begreber fra faget samt kan angive kilder og referencer korrekt og konsekvent i den skriftlige prøve
Prøve/delprøver
Kommunikation og projekter:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig stedprøve på CBS' PC'er

Kursets indhold, forløb og pædagogik

De fleste private og offentlige virksomheder og organisationer arbejder med projekter, hvor kommunikation er en væsentlig del af både udviklingen, implementeringen, afviklingen og ikke mindst succesen af projekterne. Hvad enten det handler om markedsføring, forandringsprocesser, tilrettelæggelse af kampagner eller udvikling af en ny virksomhedsstrategi, så er kommunikation en central disciplin, og jo bedre man som projektarbejder/projektleder er til at kommunikere og forstå kommunikationsprocesserne mellem både interne og eksterne aktører, jo større sandsynlig er der for, at projektet kommer succesfuldt til dørs.

 

Faget Kommunikation og projekter har til formål at give de studerende et teoretisk, metodisk og praktisk kendskab til grundlæggende kommunikationsteori samt styrke de studerendes evner til at analysere, diskutere og reflektere over strategisk og praktisk kommunikation og kommunikationsprocesser i offentlige og private organisationer og virksomheder.

 

På kurset gennemgås teori og metode til kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation, herunder introduktion til kommunikationsdiscipliner som målgruppeanalyse, PR, issue management, krisekommunikation, public affairs, stakeholder-analyse samt branding. Endvidere introduceres de studerende til grundlæggende metoder til empiriske undersøgelser (kvantitativ og kvalitativ metode), og der gives en introduktion til projektledelse af kommunikationsopgaver og kampagner. Der præsenteres flere praktiske eksempler og cases undervejs for at illustrere teori i praksis.​

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger og holdundervisning. Forelæsningerne er tematiseret og præsenterer de studerende for analytiske værktøjer samt relevant teori, der gør det muligt at forstå kommunikation og projekter. Holdundervisningen er baseret på de studerendes aktive deltagelse og har især fokus på diskussioner i klassen, bl.a. baseret på oplæg fra studerende. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil nogle af holdøvelserne være bygget op om cases samt empiri, som de studerende selv skal indhente og undersøge.
Foreløbig litteratur

Obligatorisk litteratur

1. Sepstrup, Preben & Fruensgaard, Pernille (2010): Tilrettelæggelse af information, Kommunikations- og kampagneplanlægning. Academia, København, 4. udgave, 1. 0plag. ISBN: 978-87-7875-760-1

2. Henrik Merkelsen, red. (2011): Håndbog i strategisk public relations. Samfundslitteratur, København, 1. udgave, 2. oplag. ISBN: 978-87-593-1313-8

 

Udvalgte artikler samt forslag til bøger: (Evt. flere bliver tilføjet ved fagets start)

Gregory, Anne (2007): Involving Stakeholders in devolping Corporate Brands. Journal of Markering Management 

Jones, T. M. (1995): Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics. The Academy of Management Review. 20 (2), 404-437

 

Balmer, M.T. John and Greyser, A. Stephen (2002): Managing the Multiple Identities of the Corporation

 

Hatch, M. J. and Schultz, M. (2009): Of Bricks and Brands: From Corporate to Enterprise Branding. Organizational Dynamics
38 (2), 117-130

 

Haenlein, M. & Kaplan, A.M (2010): User of the world, unite! The challenges and opportunities of Social

Media. Business Horizons, 53

 

Lungholt, Henriette & Metelmann, Paul R: Hvem spiser boller i karry? En introduktion til samfundvidenskabelig metode i teori og praksis, (2013). 2. udgave, 1. oplag, Kommuneforlaget, København

 

Lungholt, Henriette & Metelmann, Paul R.: Hvad der måles, bliver gjort (21.8.2012), www.kforum.dk , http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/10-raad-om-gode-kommunikationsmaalinger

 

Pedersen, C.H. (2003). Billedet som anker - metodisk inspiration til kvalitativ kommunikationsforskning.

Nordicon Information, no.1, årgang 26

 

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/designspil-som-kreativ-platform-for-nye-ideer

Sidst opdateret den 07-08-2015