English   Danish

2015/2016  KAN-CCMAV2010U  Erhvervsbeskatning

English Title
Business Taxation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Peter Koerver Schmidt - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Skatteret/Tax law
Sidst opdateret den 17-04-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: have tilegnet sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor
  • forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor
  • forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor
  • beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet
  • kunne reflektere over, hvordan borgere og virksomheder gennem planlægning og handlinger kan opnå skattemæssige fordele
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende skal have fulgt faget "Skatteret" på Cand.merc.aud eller HA(jur.).
Prøve/delprøver
Erhvervsbeskatning:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig individuel eksamen uden hjælpemidler.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale problemer vedrørende erhvervsbeskatning. Valgfaget falder i tre dele, der henholdsvis har fokus på: 1) beskatning af deltagere i personselskaber, beskatning af erhvervsdrivende omfattet af virksomheds-/kapitalafkastordningen og 3) beskatning ved generationsskifte.

 

Et personselskab, såsom et interessentskab, kommanditselskab, partnerselskab (kommanditaktieselskab) eller et partrederi, er i dansk skatteret karakteriseret ved at være underlagt et transparensprincip. Det er således ikke personselskabet, men deltagerne, der underkastes beskatning af de løbende over- og underskud samt af kapitalgevinster og tab. Det vil ofte være personligt erhvervsdrivende, der er deltagere i personselskaber, men også selskaber kan være deltagere. I valgfaget gennemgås og analyseres de skattemæssige regler, der omhandler deltagerne i personselskaber, herunder afgrænsning af personselskaber over for selvstændige skattesubjekter, beskatning ved stiftelse og opløsning af personselskaber, beskatning ved ind- og udtræden i personselskaber, beskatning ved køb og salg af aktiver fra/til personselskaber og beskatning af løbende over- og underskud i personselskaber.

 

Et stort antal virksomheder i Danmark bliver drevet i personligt regi, herunder i personselskabsform, og mange af disse virksomheder benytter sig af virksomheds- og kapitalafkastordningen. De to ordninger, som er valgfrie muligheder for de selvstændigt erhvervsdrivende, giver en række skattemæssige fordele. I forbindelse med undervisningen gennemgås og analyseres disse ordninger, særligt virksomhedsordningen, betydeligt mere dybtgående, end der er mulighed for på det obligatoriske fag Skatteret på henholdsvis cand.merc.aud. og på HA(jur.). Endvidere indgår i valgfaget reglerne om omdannelse af selvstændig erhvervsvirksomhed til selskabsform efter virksomhedsomdannelsesloven.

 

Endelig behandles generationsskifte af erhvervsvirksomheder med særligt fokus på de skattemæssige forhold, herunder kapitalgevinstbeskatning ved afståelse, gavebeskatning og mulighederne for at opnå skattemæssig succession (udskydelse af beskatningen). Udover de rent skattemæssige forhold berører faget også en række andre forhold af relevans for generationsskifte, herunder planlægningen af et generationsskifte og civilretlige spørgsmål i tilknytning hertil.

Undervisningsformer
Forelæsninger, herunder gennemgang af pensum, løsning af cases og diskussion af artikler.
Foreløbig litteratur

Offentliggøres for undervisningens start.

Sidst opdateret den 17-04-2015