English   Danish

2015/2016  KAN-CCMAV3003U  E-handelsret

English Title
E-commerce law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 22-04-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Det er målet, at de studerende efter at have fulgt faget skal kunne yde virksomheder rådgivning om e-handelsretlige spørgsmål, ansvar, beskyttelse af persondata og ophavsret. Den studerende skal kunne:
  • demonstrere en grundlæggende indsigt i e-handelsretten, herunder den unionsretlige forankring
  • demonstrere forståelse af fagets juridiske problemstillinger og betydning af fagets retskilder
  • identificere og forklare e-handelsretlige begreber inden for faget i et klart og korrekt juridisk sprog
  • formulere og diskutere eksempler på e-handelsretlige problemstillinger
  • analysere og konkludere på konkrete juridiske problemstillinger, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingerne ved henvisning til relevante retskilder
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retsstilling inden for det e-handelsretlige område
Forudsætninger for at deltage i kurset
Forudsætter kendskab til jura svarende til HA almen eller tilsvarende. Kan ikke tages af cand.merc.(jur.)-studerende.
Prøve/delprøver
Mundtlig eksamen (20 min.) uden forberedelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter på at kvalificere de studerende til at deltage i den retlige og økonomiske håndtering af problemer i forbindelse med elektronisk handel, herunder udvikling, anvendelse og overdragelse af information via elektroniske medier. I kurset behandles også juridiske aspekter ved brug af sociale medier.

De fleste af de behandlede spørgsmål er EU-regulerede, herunder i e-handelsdirektivet, databeskyttelsesdirektiverne og de ophavsretlige direktiver. Undervisningen vil derfor i vidt omfang angå samspillet mellem dansk ret og EU-ret i forhold til elektroniske medier og e-handel.

Undervisningsformer
Holdundervisning med cases
Foreløbig litteratur

Jan Trzaskowski (red.): Internetretten, 2. udgave, 2012.

Sidst opdateret den 22-04-2015