English   Danish

2015/2016  KAN-CCMVV2027U  Finansielle Kriser og Finansiel regulering

English Title
Financial crises and financial regulation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 150
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Finn Østrup - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 02-03-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • redegøre for instrumenter for finansiel regulering og krisehåndtering
  • diskutere argumenter for forskellige former for finansiel regulering og krisehåndtering
  • kende hovedforløbet af den seneste globale finanskrise og tidligere kriser
  • kende teorier for forekomsten af finansielle kriser og deres konsekvenser
Forudsætninger for at deltage i kurset
tilmelding til faget forudsætter, at man læser på kandidatniveau
Prøve/delprøver
Finansielle Kriser og Finansiel regulering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår og Forår
Syge-/omprøve
Anden prøveform
mundtlig eksamen i fagets pensum
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er målet med faget at give en oversigt over forløb af finansielle kriser samt problemer, der rejser sig i forbindelse med forebyggelse og håndtering af finansielle kriser. Hvilke former for finansiel regulering er optimale, f.eks. kapitalkrav eller krav til virksomheders aktivitetsområder? Hvordan kan man håndtere finansielle kriser, f.eks. gennem statsstøtte eller gennem særlige former for likvidation af finansielle virksomheder? Der vil i faget blive lagt vægt på aktuelle problemer, f.eks. funktionen af EUs bankunion. 

Undervisningsformer
Forelæsninger
Foreløbig litteratur

Finn Øsdtrup (2015), Finansielle kriser før og nu. Forlaget Thomson.

Sidst opdateret den 02-03-2015