English   Danish

2015/2016  KAN-CCMVV4013U  Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring.

English Title
Marketing Law – legal and illegal marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - Juridisk Institut (JUR)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt eller Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 06-07-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal være i stand til at demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at:
  • identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog;
  • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder;
  • udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at demonstrere den studerendes forståelse af fagets juridiske problemstillinger;
  • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; og
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen forudsætninger. Kan ikke tages af cand.merc.jur.-studerende pga. overlap med obligatorisk fag.
Prøve/delprøver
Individuel mundtlig eksamen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at give den studerende værktøjer til at vurdere lovligheden af markedsføringsplaner og konkrete markedsføringsaktiviteter. Den studerende gives en forståelse for, hvor grænsen for lovlig markedsføring går, samt hvad man skal finde sig i fra sine konkurrenter. Faget giver derudover en forståelse for beskyttelsen og håndhævelse af virksomheders varemærker og andre forretningskendetegn.
 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Den studerende bliver i stand til at vurdere, hvornår påtænkt markedsføring kan være problematisk i forhold til lovgivningen, eller hvornår konkurrenternes markedsføring er ulovlig. Desuden får den studerende forståelse for, hvordan en virksomhed rent juridisk kan beskytte sin position på markedet ved hjælp af varemærker og andre forretningskendetegn.

Undervisningsformer
Undervisningen baseres på forelæsninger, casediskussioner og småopgaver.
Foreløbig litteratur

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten (2. udgave, 2011) og ICC kodeks 2011.

Sidst opdateret den 06-07-2015