English   Danish

2015/2016  KAN-CFILV1005U  Immateriel økonomi/kulturel økonomi og innovation

English Title
Immateriel economy/cultural economy and innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, MSc
Kursusansvarlig
 • Alexander Carnera - MPP
Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Innovation/Innovation
 • Oplevelsesøkonomi/Experience economy
Sidst opdateret den 26-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Læringsmål
Bedømmelsen i faget foretages på baggrund af en skriftlig essayeksamen, hvor den studerende gennem et selvvalgt emne (empirisk eller teoretisk) skal forholde sig problematiserende og kritisk til en eller flere af de præsenterede temaer indenfor den kulturelle økonomi herunder de innovative og ledelsesmæssige udfordringer der knytter sig til eksempelvis en produktudvikling, en innovativ og skabende læreproces, ledelsen af byrum mv. Den studerende forventes at kunne udvælge, udpege, analysere og reproducere pensum fra faget , som er relevant for den udvalgte case. At kunne reflektere og uddrage konklusioner og vurderinger gennem analyse af måder at lede og organisere kulturelt-immaterielle produkters værdiskabelse, sociale innovation og markedsføring. At kunne foretage en sociologisk-filosofisk humanistisk analyse af en eller flere forskellige måder hvorpå et immaterielt produkt eller undringsbaseret læreproces (f.eks arkitektur og design) skaber kvalitet i kerneydelsen. At kunne foretage bredere kultur- og socialiseringsanalyser der inkluderer den politiske, sociale- og æstetiske dynamik, herunder entrepreneurship og visionsindustrier som er kendetegnende for den kulturelle økonomi/​immaterielle økonomi. At kunne foretage en kritisk evaluering af analysens gyldighed og konsekvenser. At kunne sammenligne og reflektere over fagets pensum i forhold til case.
Prøve/delprøver
Immateriel Økonomi/Kulturel økonomi og innovation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål

Faget tager udgangspunkt i de senere års kulturelle og immaterielle økonomi, også kaldet ’den ny økonomi’. Denne udgør en nyere samlebetegnelse for den post- industrielle produktionsmåde karakteriseret ved informatisering af industriel produktion, arbejdets analytiske, symbolske, kreative komponenter samt affektivt arbejde i service, omsorg, design og byrumsudvikling. Samtidig er disse nye produktionsmåder med til at rokke ved de opdelte grænser mellem økonomisk og social værdiskabelse. I dag er arbejdet i mange organisationer kendetegnet ved at være immaterielt i den forstand, at medarbejderne arbejder med viden, service, idéudvikling, problemformulering, livsfortællinger og etik. Hovedparten af virksomheders og organisationers værdi består af immaterielle værdier. Og når organisationer forsøger at lede og organisere den immaterielle værdiskabelse, så kommer de også til at fokusere på den menneskelige del af virksomheden, i særdeleshed produktudvikling, læreproces, innovative kræfter, social engagement, færdighed og erfaringsdannelse. Grundtanken er at se den kulturelle økonomi som platform for kritisk social innovation. Udviklingen er varens kulturelle indhold involverer en serie af aktiviteter der normalt ikke henregnes til arbejde: læringsprocesser, færdighed, smag, offentlig opinion, æstetisk kommunikation og oplevelser – alt sammen med stigende betydning for økonomisk og social værdiskabelse i og udenfor organisationen. De nye immaterielle produktionsformer skaber nye udfordringer der har at gøre med kvalitet i kerneydelsen. Overfor standardiseret og instrumentel produktudvikling sætter den kulturelle økonomi fokus på den læringsmæssige og bæredygtige side af værdipolitikken og værdiskabelsen. Grundtanken er: Opbyggelsen af innovation og kreativitet tager udgangspunkt i at lære hvad det vil sige at lære i et praksisfællesskab. Skabelsen af andre værdier og innovative muligheder kræver udviklingen af den basale menneskelige undren i uddannelse og læring. Virkelig kvalitet er afhængig af faglig undren og imagination overfor det endnu uvisse, en menneskelig væren åben overfor en ukendt verden, kort sagt, at lære i forhold til en ukendt fremtid. Det er indefra i arbejdsprocessen, at ansatserne til produktudvikling og værkskabelse sker. Eksempelvis finder design sted som et værdidannende undren og møde mellem designeren og det konkrete materiale. Værdiskabelsen er derfor forbundet med en grundlæggende undren og designerens forholden sig til værdier og grundholdninger. Undringsbaseret innovationsforståelse må supplere den problemløsningsorienterede. Den sociale innovation som pædagogisk kritisk læreproces får afgørende indflydelse på innovation som postproduktion og produktudvikling, som kritisk bæredygtighed og som ledelse af byrum og arkitektur som atmosfærepolitisk problematik. 

Faget består af tre blokke:

1: En samfundsdiagnose for kulturel og immateriel økonomi. Fokus: Forholdet mellem økonomi (produktionsmåder og arbejdsformer), kultur og social-politisk værdiskabelse.

2: Kreativitet og innovation som undringsbaseret læring – etisk-æstetisk læringsproces.

3: Kulturel økonomi og ledelse af arkitektur og byrum - atmosfærepolitik og viral marketing.

De centrale spørgsmål der tages op i dette kursus er:

Hvad skal vi nærmere forstå forholdet mellem den ny økonomi og social værdiskabelse?

Hvad er forholdet mellem de immaterielle værdier og de nye produktionsmåder?

Hvor er forholdet mellem kreativitet og innovation og processuel færdighed og erfaringsdannelse?

Hvad undren kilden til kreativitet?

Hvad er forholdet mellem kulturel økonomi og social innovation?

Hvad er forholdet mellem ledelsen af byrum og atmosfærepolitik?

 

Samlet set har den kulturelle og immaterielle økonomi skabt en humanisering af arbejdslivet hvor innovation og forandring har afgørende indflydelse på den organisatoriske, ledelsesmæssige og læringsmæssige forståelse af værdi, prioriteringer og kvalitet. Vi er derfor i disse år vidne til et sammenstød mellem på den ene side markedsbaserede værdier om fleksibilitet og global konkurrence og på den anden side et arbejdsliv med sans for kernydelsens meningsgivende og etisk ansvarlige produkt.

Den studerende skal udarbejde en skriftlig essayeksamen, som inddrager en specifik vareanalyse konsumptionssituation eller virksomhedscase, og som bygger på en kombination af økonomiske, filosofiske, kulturelle og sociologiske tekster. De studerende vil i faget blive trænet til analytisk at kunne kombinere disse forskellige perspektiver og omsætte dem i forhold til et empirisk materiale.

Undervisningsformer
-Forelæsningsrække
Undervisningen vil bestå af forelæsninger og studenterrepræsentationer. Ved forelæsningerne leverer underviseren et overblik over et givent emneområde samt perspektiveringer og problematisering. Der inddrages eksempler og cases i hver af forelæsningerne evt. med inddragelse af supplerende litteratur.


Nedenfor følger en detaljeret oversigt over forelæsningsrække og læringsmål og tematikker.
Foreløbig litteratur

 

 


 

Forelæsningsrække

Undervisningen vil bestå af forelæsninger og studenterrepræsentationer. Ved forelæsningerne leverer underviseren et overblik over et givent emneområde samt perspektiveringer og problematisering. Der inddrages eksempler og cases i hver af forelæsningerne evt. med inddragelse af supplerende litteratur.

 

Undervisning 1: Introduktion (BLOK 1)

Læringspointer: Introducere til feltet den kulturelle økonomi. Samlet oversigt.  

 

Litteratur:

 

 • Jens Erik Kristensen: ”Kapitalismens nye ånd og økonomisk hamskifte” I Dansk sociologi. Nr. 2/19 org. 2008.
 • Gran og Depaoli: Kunst og kapital (uddrag), Pax 2004
  Lury & Lasch: Global Cultural Industry. (Uddrag).
 • Lars Bang Larsen: Kunst som norm. 2011.

 

Undervisning 2: Immateriel økonomi og social værdiskabelse (BLOK 1)

Læringspointer: Samfundsdiagnose der perspektivere forholdet mellem produktionsmåde, økonomi og politik. Den moderne immaterielle arbejders ambivalente arbejdsarena. 

 

Litteratur:

 

 • Virno, Paolo: ”Labor, Action, Intellect” i A Grammar of the Multitude Semiotexte. 2002.
 • Høstaker, Roar: Gabriel Tarde, Postfordismen og det sociales ontologi. Distinktion 9, 2004.
 • Zournazi, Mary: Navigating Movements. A conversation with Brian Massumi. I: Hope, Zournazi, Routledge.2002.

 

 

Undervisning 3+4: Kreativitet og innovation – Mellem læring og etik (BLOK 2)

Læringspointer: Fokus på den processuelle forståelse kaldet ’at lære sig selv at lære’. Viser vanskeligheden ved at kommunikere innovation og kreativitet som ’nyhedsstørrelser’, og nødvendigheden af at skærpe vores fokus på selve processen og hvordan værdispring og kreative tanker udvikles gennem en øget bevidsthed om den processuelle arbejdsdynamik. At genopdage arbejdsprocessens sans for færdighedsudvikling samt spørgsmålet om man forbinder kvalitet, færdighed og motivation.

 

Litteratur:

 

 • Tanggaard: Kreativitet skal læres. Når talent bliver til innovation? Klim forlag. 2012. (Uddrag)
 • Ingold, Tim: ’Knowing from the inside’ i Making. Routledge. 2013.  
 • Hansen, T.: At stå ud i det åbne. (Uddrag).
 • Richard Sennett: ”Mennesket som sin egen skaber”, ”Fragmenterede færdigheder”, ”Mesteren alene. Håndværkeren bliver kunstner”, ”Arbejde med kvaliteten som drivkraft” og ”Evner og færdigheder” i Håndværkeren. Hånden og ånden. Arbejdets kulturhistorie. Hovedland. 2009.
 • Alexander Carnera: “Giacometti and the gesture of creative life.” I CHARA. Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, 4. (2010). Download fra nettidsskrift. www.Chara.dk.
  Suppl. Steen Nepper Larsen. “Der er noget på spil – tanker om kreativitet.” i CHARA.Journal of Creativity, Sponteneity and Larning. Vol 1, nr. 1. (2010). Dowload fra nettidsskrift: www.chara.dk
  temanummer: Kreativitet og ledelse.
  Suppl. Litteratur: Jens Skou Olsen: ”Creativity and Learning – Educating the Creative Mind”. CHARA – Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 3 (2010). Download fra nettidsskrift: www.chara.dk

 

Undervisning 5+6: Kreativitet og innovation – Undringsbaseret læring (BLOK 2)

Læringspointer: Denne lektion perspektivere innovation i forhold til undren og undringsbaserede læringsfællesskaber. Afgørende er at kunne forbinde den basale undren med en konkret professionsudvikling. Hvad er en undringspraksis? Hvorledes viser undren sig? Hvordan er både professionsudøveren, lederen, forskeren, kunstneren og designeren drevet af undren?

 

 

Litteratur:

 

 • Egholm (red.) Universitetsundervisning i det 21. Århundrede. Læring, dannelse, marked. 2011. (Uddrag).
 • Hansen, T.: At stå ud i det åbne. Ålborg Universitet. 2012. (Uddrag). (op.cit)
 • Hansen, T.: Kan man undre sig uden ord? Ålborg Universitet. 2014. (Udddrag).
 • Rømer, T. ”Pædagogikkens stråling” i Uren Pædagogik. Tanggaard et.al. 2014.

 

 

Undervisning 7: Kulturel økonomi: Innovation og autenticitet (BLOK 2)

Læringspointer: Ser nærmere på innovation som noget der har fjernet sig fra den ukendte nyhed til sammensætningen af allerede eksisterende komponenter. Betydning for produktudvikling og idéen om ægthed og det autentiske.

 

Litteratur:

 

 • Refn et. Al. ”Innovation and postproduction.” i Journal of creative management. Vol 15 Nr. 3. 2006.
 • Jørgen Dehs: Det autentiske. Vandkunsten. 2012. (Uddrag)
 • Benjamintekst om kunstværket i den tekniske reproduktions tidsalder læses igen her.

 

 

Undervisning 8: Kulturel økonomi og bæredygtig arkitektur (BLOK 3)

Læringspointer: Ser nærmere på forholdet mellem æstetisk økonomi og konsumption og bæredygtig design og arkitektur.  Fokus: Arkitekturens organisering af oplevelser og erfaring.

 

Litteratur:

 

 • Glenn Hill: ”The Aesthetics of Architectural Consumption” i Aesthetics of Sustainable Architecture. (Ed.) Sang Lee. Rotterdam. 2011.
 • Pratt, A.: ”Urban Regeneration: From the Arts ’Feel Good’ Factor to the Cultural Economy: A Case study of Hoxton, London” i Urban Studies. Sage Journal. 2009. 46: 1041-1061.

 

 

 

Undervisning 9: Ledelse af byrum og atmosfærepolitik (BLOK 3)

Læringspointer: Denne lektion ser nærmere på hvordan organisationer i dag organisere kommodificering i byrum gennem emotionelle kommunikative kvaliteter, der ikke forbinder sig eller udgår fra individuelle psykiske liv. Snarere lever, opstår og forvandler de sig “in the air”, i.e. som atmosfære, som kollektive erfaringsmuligheder i berøring og udveksling. Konfrontere forholdet mellem social og økonomisk værdiskabelse i byrum.

 

Litteratur:

 • Böhme: City-space and atmosphere.Atmospheres – Architectural Spaces between Critical Reading and Immersive Presence.
 • Tom Nielsen: ”Overskydende byrum” i Samson et.al.: Byens rum. 2011. (Uddrag)
  Michel De Certeau: ”Vandringer i byen” i Sted. Red. Anne-Marie Mai & Dan Ringgaard. 2010.
  Tim Ingold: The Perception of the Environment. 2011. (Udddrag).
 • Engberg Pedersen et.al: At se sig selv sanse. Samtaler med Olafur Eliasson. Informations forlag. 2004. Uddrag.
  Malou Juelskjær & Dorthe Staunæs: !Kreativitet og ledelse. En læsning af fænomenet igennem potentialitetsledelse” CHARA – Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010).Download fra nettidskrift: www.chara.dk
  Suppl. Litteratur: Juhani Pallasmaa: The eyes of the skin. Architecture and the Senses. 2005.

 

 

Undervisning 10: Branding, viral marketing og social værdiskabelse (BLOK 3)

Læringspointer:

 • Arvidsson, Adam: Creative Class or Administrative Class? On Advertising and the ‘Underground': http://www.ephemeraweb.org/journal/7-1/7-1arvidsson.pdf
 • Celia Lury. Brand. Routledge. 2005. (Uddrag). Massumi:
 • ”Navigating movements” (Op.cit.)
 • Deleuze, Gilles: ”Platon og simulakret” i AGORA nr- 2-3. 89. 16 sider.

 

 

Sidst opdateret den 26-02-2015