English   Danish

2015/2016  KAN-CFILV1214U  Æstetisk ledelse

English Title
Æstetisk ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, MSc
Kursusansvarlig
  • Ole Thyssen - MPP
Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Ledelse/Management
  • Oplevelsesøkonomi/Experience economy
Sidst opdateret den 16-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende får et nuanceret indblik i æstetikkens historie og teori, og lærer at forbinde æstetik med ledelse og økonomi.
Målbeskrivelse:
Formålet med faget er at give de studerende en introduktion til æstetisk teori og til praktisk brug af æstetiske virkemidler i organisationer. Fokus er på æstetisk ledelse med henblik på image, retorik, fortællinger, design, reklame og arkitektur. Kurset skal give kompetence i æstetisk kommunikation omkring "anvendt æstetik" eller brugskunst.
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:
  • at gengive indholdet af de tekster, som indgår i pensum
  • at analysere de enkelte tekster
  • at fortolke de enkelte tekster
  • at sammenligne teksterne
  • at inddrage tekster og temaer i ét (eller flere) samlet perspektiv
  • at anvende teksterne over for moderne organisationer
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kurset er opdelt i to dele, hvor den første beskæftiger sig med æstetisk teori, den anden med praktisk brug af æstetiske virkemidler i organisationer. De studerende må regne med, at kurset inddrager filosofiske tekster, som vil kræve en aktiv indsats af de studerende.
Faget kan følges uden særlige forudsætninger og kan med fordel kombineres med faget I15 Kulturteori og med andre kurser i kommunikation og design.
Prøve/delprøver
Æstetisk Ledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der skrives et essay efter selvvalgt emne indenfor fagets teoretiske eller praktiske del.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hensigten med faget er at introducere de studerende til æstetisk teori og praksis. Faget falder i to dele. I den første og korteste del gennemgås en række æstetiske grundbegreber, og i den anden og længere det vises det, hvordan organisationer gør praktisk brug af æstetiske virkemidler i sin kommunikation med sig selv og sin omverden.

I den teoretiske del gives et kort rids over æstetikkens historie frem til 1800-tallet, hvor det moderne kunstbegreb stabiliserer sig og der udvikles et egentligt "kunstsystem". Centrale begreber som det skønne, det hæslige og det sublime følges i deres skiftende betydninger, og der sker en gennemgang af forsøgene på at forklare hvad der er kunst, og hvad der er god kunst. Til sidst kortlægges det moderne kunstsystem og dets dynamik.

I den praktiske del tages der udgangspunkt i en teori om organisationen som et system af kommunikation, hvor beslutninger er centrale knudepunkter. Da kommunikation foregår gennem et sanseligt medium, har den altid et overskud af æstetisk betydning hinsides den empiriske information og de normative principper. Derfor er kommunikation også – og uundgåeligt – æstetisk kommunikation. Æstetisk ledelse handler ikke om viden og værdier, men om kraft til at påvirke gennem den måde, som kommunikationen foregår på. Kommunikation kan usynligt og uden begreber stemme modtageren i kraft af sine sanselige strukturer og sine brud og forskydninger i kommunikationens mening. Begge dele har at gøre med kommunikationens pragmatik, altså den måde den øger sandsynligheden for, at modtager er parat til at indlade sig på kommunikationen – at han er "lærenem og velvillig". Hermed kommer retorikken i centrum.

Vigtige områder for den praktiske brug af æstetiske virkemidler er image, retorik, fortælling, design, reklame og arkitektur. Disse områder er indsatsområder for en organisations ledelse og bruges uundgåeligt, bevidst eller ubevidst. Da al kommunikation har en æstetisk dimension, kan ingen organisation unddrage sig æstetisk iagttagelse.

I de senere år er den traditionelle produktions- og serviceøkonomi blevet udvidet med nye områder som immateriel økonomi og oplevelsesøkonomi. Centralt for disse områder er påvirkningen og udfordringen af køberens sanser og meningsdannelse. Hermed skabes en forbindelse til æstetikken, som traditionelt har undersøgt hvordan kunst et værk med særlige virkemidler kan fange, fastholde og fortrylle modtagerens opmærksomhed. Mens kunst fremstilles blot for at iagttages, fremstilles brugskunst med en særlig hensigt, som kan være politisk, religiøs eller økonomisk.

Kurset præsenterer centrale begreber fra æstetikkens historie og teori, hvorefter den knytter an til organisationsteorien ved at indføre begrebet "æstetisk ledelse", altså styring af de æstetiske virkemidler, som skal øge kunders og klienters villighed til at knytte an til en organisation. Der gennemgås de seks nævnte områder, hvor organisationer gør systematisk brug af æstetiske virkemidler, nemlig image, retorik, fortælling, reklame, design og arkitektur.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres med forelæsninger og diskussioner.
Foreløbig litteratur

Foreløbig litteratur:

Ole Thyssen, En mærkelig lyst. Om iagttagelse af kunst, Gyldendal, 1998.

Ole Thyssen, Æstetisk ledelse. Om organisationer og brugskunst, Gyldendal, 2003.

Hertil kommer en række artikler, som vil blive samlet i et kompendium.

Sidst opdateret den 16-02-2015