English   Danish

2015/2016  KAN-CJURV1019U  Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret)

English Title
Securities Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 26-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Faget udvikler og træner den analytiske og reflekterende kompetence hos den studerende, ligesom selvstændighed og kritisk sans trænes i forhold til forståelsen af juridiske problemstillinger.
Målbeskrivelse:
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne
• demonstrere solid og relevant viden om de børs- og kapitalmarkedsretlige regler i forbindelse med handel med værdipapirer på regulerede markeder, optagelsesregler, prospektregler og oplysningsforpligtelser
• analysere og syntetisere konkrete problemer inden for centrale områder af faget
• vurdere og formidle løsningen af problemer inden for faget selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
• anvende denne viden til løsning af de konkrete problemstillinger inden for området.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået HA(jur.) eller lignende
Prøve/delprøver
Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Hvis antallet af eksaminander til syge/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om, at syge-/omprøven afholdes som mudntlig prøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder de særlige forpligtelser, som den børs- og kapitalmarkedsretlige regulering pålægger børsselskaber og øvrige selskaber optaget til handel på regulerede markeder, herunder reglerne om optagelse, prospekter, periodiske og aperiodiske oplysningsforpligtelser.

Herudover behandles reglerne om handel med værdipapirer på regulerede markeder og de særlige forpligtelser, som aktionærer og andre markedsdeltagere er underlagt, først og fremmest reglerne om misbrug af intern viden, kursmanipulation, tilbudspligt og flagning.

Børs- og kapitalmarkedsretten er, ligesom den øvrige kapitalmarkedsret, i høj grad påvirket af EU-retlig regulering. Forankringen til EU-retten behandles derfor også.

I undervisningen og diskussionerne på holdet inddrages i størst muligt omfang dels den administrative praksis, der har dannet sig gennem markedspladsernes og tilsynsmyndighedernes praksis, dels de domstolsafgørelser, der foreligger inden for centrale områder af børs- og kapitalmarkedsretten.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres som forelæsninger og diskussion på holdet samt i mindre omfang ved case-diskussioner.
Yderligere oplysninger

Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 08.00-10.35, uge 36-41, 43-47

Foreløbig litteratur

Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff: Børs- og kapitalmarkedsret (2012), DJØF. Hele bogen læses.

Evt. supplerende artikler oplyst på holdet.

Sidst opdateret den 26-02-2015