English   Danish

2015/2016  KAN-CJURV1151U  Erstatning og Forsikring

English Title
Torts and Insurance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Lando - Juridisk Institut (JUR)
 • Peter Møgelvang-Hansen - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 13-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Det er fagets mål, at den studerende kan
 • redegøre for virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum, herunder the Draft Common Frame of Reference
 • identificere erstatnings- og forsikringsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemstillinger i konkrete eksempler
 • placere konkrete erstatnings- og forsikringsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
 • analysere konkrete erstatnings- og forsikringsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemstillinger
 • argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
 • præsentere erstatnings- og forsikringsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faglige forudsætninger svarende til HA(jur.) og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.) studiet
Prøve/delprøver
Erstatning og forsikring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Evt. mundtlig eksamen hvis det giver mening
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen bedømmes af en juridisk og en økonomisk eksaminator

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med virksomheden som centrum behandler faget de problemer, der er forbundet med risikoen for, at virksomheden rammes af eller påfører andre skader og tab. I første omgang må en skade eller et tab bæres af den, der rammes. Via erstatningsret og forsikringsaftaler m.v. kan tabet imidlertid flyttes fra den umiddelbart ramte.

De juridiske aspekter af faget angår dels de almindelige erstatnings- og forsikringsretlige principper dels den retlige regulering af særligt virksomhedsrelevante risikoområder, herunder produktansvar, arbejdsskader og miljøskader. Det er et væsentligt sigtepunkt, at de studerende gøres fortrolige med de fælleseuropæiske, erstatnings- og forsikringsretlige principper, der er under udvikling i disse år, og som foreløbig har resulteret i the Draft Common Frame of Reference.

De økonomiske aspekter angår særlig den retsøkonomiske teori vedrørende indretningen af erstatningsregler. Denne teori giver bl.a. nogle forskrifter for, hvordan en virksomhed bør forholde sig til et muligt erstatningskrav, hvilke forholdsregler der er optimale, og hvordan virksomheden bør forsikre sig. Erstatnings‑ og forsikringsregler ses altså både fra en samfundssynsvinkel og fra en virksomhedssynsvinkel.

Faget sigter bl.a. mod at sætte de studerende i stand til at deltage i udformningen af en virksomheds risikostyring og forsikringspolitik, til at deltage i en virksomhedsorienteret forsikringsudformning og til at forholde sig kritisk‑analytisk til den samfundsmæssige regulering på området.

Hovedoverskrifterne er

- betingelserne for erstatningsansvar

- retsøkonomisk teori for erstatningsregler og for alternative måder at regulere risiko på

- grundlæggende teori om risikostyring og forsikringstegning

 • forsikringsaftalens retlige regulering
 • de erstatningsretlige regler på de forskellige risikoområder og deres forsikringsmæssige afdækning (bl.a. produktansvar, miljøskader, bestyrelses- og rådgivningsansvar mv.)
Undervisningsformer
Undervisningen består i forelæsninger og øvelser.
Der sigtes mod 50-50 fordeling på henholdsvis forelæsninger med gennemgang af stoffet og øvelser i form af casebaseret diskussion på grundlag af studenteroplæg.
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Bo v. Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, DJØF (seneste udgave).

Steven Shavell: Economic Analyses of Accident Law.

Ivan Sørensen: Forsikringsret, DJØF (seneste udgave).

Endvidere økonomiske artikler, der indgår i en materialesamling.

Sidst opdateret den 13-02-2015