English   Danish

2015/2016  KAN-CLMUO1645U  Internationale relationer – Europa i verden.

English Title
Internationale relationer – Europa i verden.

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Kathrine Ravn Jørgensen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
  • Sprog/Language
Sidst opdateret den 14-04-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Formålet med undervisningen er at give de studerende et grundlag for at kunne identificere, formulere og analysere konkret foreliggende tværeuropæiske problemstillinger med relation til den globale integrationsproces.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der forudsættes BA-niveau eller tilsvarende inden for området Europæiske studier. Litteraturliste kan fås ved henvendelse til den fagansvarlige.
Prøve/delprøver
Internationale relationer – Europa i verden.:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der trækkes lod inden for emner der er behandlet i undervisningen

Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• dokumentere omfattende kendskab til de internationale forhold der har præget Europas efterkrigshistorie og den nyeste tids stigende globalisering
• demonstrere kendskab til og beherskelse af de gængse IP-teorier, herunder kunne vælge mellem dem
• identificere, analysere og sammenligne forholdet mellem EU og enkelte medlems- og nabolande
• anvende viden om samfundsvidenskabelige metoder til kritisk at vurdere de normative elementer i diskussionen om globaliseringens omfang, problemer og mulige løsninger
• identificere forskellige former for globalisering (økonomisk, politisk og kulturel globalisering)
• forklare og vurdere de forskellige opfattelser af globaliseringens styrke
• diskutere globaliseringsbegrebets anvendelighed i det 21. årh.
• formulere, afgrænse og analysere en regional, international og global problemstilling, og formidle dette i et klart og korrekt sprog.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen behandler efterkrigstidens stigende globalisering. Med udgangspunkt i et eller flere udvalgte temaer gennemgås den stadig mere udbredte tendens til at regulere tværnationale kontakt- og konfliktsituationer ved hjælp af supranationale regler. Undervisningen vil desuden beskæftige sig med Europas fremtidige placering i den globale integrationsproces, herunder bl.a. behandle emner såsom EU, WTO, internationale organisationer og de globale finansmarkeder.
 

Blandt evt. mulige emner kan nævnes:
International Politisk Teori: Realisme, neorealisme, liberalisme og konstruktivisme

Nye teorier efter den kolde krig (Fukuyama, Huntington)

Den neokonservative udfordring (Kagan m.m.)

Globaliseringsteorier

Kultur, identitet og globalisering

Globalisering: USA’s dominans og Europas rolle

Undervisningsformer
Undervisningsformer:
Forelæsninger, diskussioner i auditoriet – ud fra fokuspunkter i dagens tema, mundtlige og skriftlige studenteroplæg – efterfulgt af diskussioner i auditoriet, generelt en opsamling fra lærerens side – hvor kursets målbeskrivelse bliver pointeret.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til hver dobbeltlektion 4 timer
Forberedelse til studenteroplæg 3 timer
Besvarelse af den skriftlige hjemmeopgave/eksamensopgave 37 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Jackson og Sørensen (2007): Kapitel 3, 4 og 6.

Walt, Stephen (1998): One World, Many Theories

Snyder, Jack (2004): One World, Rival Theories

Wendt, Alexander (1992): Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics

Waltz, Kenneth: The Balance of Power in International Politics. I Viotti, Paul & Kauppi, Mark (1990): International Relations Theory, kapitel 2

Fukuyama, Francis (1989): The End of History?

Huntington, Samuel P. (1993): The Clash of Civilizations

Krauthammer, Charles (1990): The Unipolar Moment

Huntington, Samuel P. (1999): The Lonely Superpower

Kagan, Robert (2002): Power and Weakness

Kagan, Robert & Kristol, William (1996): Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy

Fukuyama, Francis (2004): The Neoconservative Moment

Nye, Joseph (1990): The Changing Nature of World Power

Nye, Joseph (2002-03): Limits of American Power

Held, David & McGrew, Anthony (2005): Globalisering/Anti-Globalisering,

Held, David: A Globalizing World

Keohane, Robert & Nye, Joseph (2000): Globalization: What’s New? What’s Not? (And So What?):

Barber, Benjamin (2001): Jihad vs. McWorld

Harrison (2000): Why Culture Matters. I Harrison & Huntington: Culture Matters

Nye, Joseph (2002): The Dependent Colossus

Wills, Garry (1999): Bully of the Free World

Cohen, Eliot (2004): History and the Hyperpower

Mark: Why Europe Will Run the 21 Century

Sophie Meunier (2000): The French Exception

 

John McCormick: The European Superpower (Palgrave 2007),og diverse tekster (se nedenfor).
Lissabontraktaten

Martin Klingst: Debat: Heldigvis kan USA genopfinde sig selv (Politiken 24. jan. 2009).

Martin Krasnik: Obama og verden: Hård- eller blødkogt ? (Weekendavisen 30. jan. 2009).

Ketil Petersen: Nye valutaregimer bør udfordre dollaren (Berlingske Tidende 28. febr. 2008).

Statistisk Tiårsoversigt 2008, p. 168 (Arbejdsløshed, og: Saldo på Betalingsbalancens løbende poster).

Ole Ryborg: EU viser globalt lederskab (Ugebrev fra Europa-Kommissionen i Danmark, 12. dec. 2008).

Regner Hansen: Obama lægger låg på CO2 (Fyens Stiftstidende, 26. febr. 2009).

Ole Nyeng: Sikkerhedspolitik: Et tryk på genstart-knappen (Weekendavisen 13. febr. 2009).

Hans Mouritzen: Verden efter 08-08-08: 5 forudsigelser (RÆSON nr. 02/08, p. 52-53).

Til Erik Lonnings del af kurset (ca. uge 11-17):

1. EU som international aktør: Morten Kelstrup m.fl.: ”Europa i forandring”, kap. 10

2. EU og dets naboer: Barry Buzan and Ole Wæver: ”Regions and Powers”, Chap.11

3. EU contra Balkan og Tyrkiet: Barry Buzan and Ole Wæver: “Regions and Powers”, Chap.12 + Conclusions

4. EU’s politiske økonomi: Morten Kelstrup m.fl.: “Europa I forandring”, kap. 9

5. Europas økonomi 2010: Samfundsøkonomen, marts 2010, nr. 1; Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, nr. 1-4, 2010

6. Europas økonomi 2011: Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, nr. 1-2, 2011

I forbindelse med forelæsninger gennemgås aktuelle artikler

 

Der henvises endvidere til semesterplanerne på studiets hjemmeside

Sidst opdateret den 14-04-2015