English   Danish

2015/2016  KAN-CMATV1245U  Videregående Corporate Finance

English Title
Advanced Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
 • Carsten Sørensen - Institut for Finansiering (FI)
 • Søren Bo Nielsen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 17-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter at have gennemført faget har den studerende kendskab til:
 • Modigliani-Miller-teoremet om kapitalstrukturens irrelevans
 • hvorledes et selskabs optimale kapitalstruktur hænger sammen med skat på selskabs- og personniveau samt 'distress costs' (fallitomkostninger mv.)
 • hvorvidt virksomheder i praksis udnytter de skattefordele, som gæld giver mulighed for
 • hvorledes moral hazard i virksomheder påvirker disses muligheder for at rejse lån og aktiekapital til investeringsfinansiering, samt virkningen af sikkerhedsstillelse
 • hvorledes adverse selection på kapitalmarkederne påvirker virksomheders mulighed for at låne og for at sælge aktier, og hvorledes og hvorfor veldrevne virksomheder signalerer til kapitalmarkederne
 • overvejelser bag passiv og aktiv monitorering af virksomheder samt overvejelser omkring kontrolret i virksomheder
 • kendskab til klassiske corporate finance artikler om lånemuligheder, 'hakkeordens-hypotese' og udbyttepolitik
Forudsætninger for at deltage i kurset
Et vist kendskab til finansiering samt fortrolighed med at anvende matematiske modeller til at beskrive og analysere økonomiske fænomener.
Prøve/delprøver
Videregående Corporate Finance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Skriftlig stedprøve med pen og papir
 • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Egen lommeregner må medbringes, dog uden kommunikationsmodul.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Følgende emner vil blive dækket: Klassisk kapitalstrukturteori og betydningen af skat, corporate governance og stylized facts i corporate finance, virksomheders kapacitet til at tiltrække ekstern finansiering, virksomhedsfinansiering under asymmetrisk information, kontrolret og security design.

Undervisningsformer
Undervisningen vil bestå af en kombination af forelæsninger og studenterpræsentationer (eventuelt i grupper).
Foreløbig litteratur

Pensum er baseret på en blanding af kapitler fra lærebogen Tirole (2006) og udvalgte artikler samt et enkelt kapitel fra lærebogen Grinblatt & Titman (2002) og eventuelt udleverede forelæsningsnoter og opgaver.

Sidst opdateret den 17-02-2015