English   Danish

2015/2016  KAN-CMLMV1012U  Globaliseringen, det europæiske samarbejde, virksomhederne og public affairs / lobbyisme

English Title
Globalisation, European integration, business and public affairs / lobbying

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Kathrine Ravn Jørgensen - Department of International Business Communication (IBC)
Underviser: Lars Abel, sekretær: Tine Silfvander (ts.ibc@cbs.dk)
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
 • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
 • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 26-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter gennemførsel af kursus i ”Globaliseringen, det europæiske samarbejde, virksomhederne og public affairs / lobbyisme” skal den studerende kunne:
 • demonstrere indsigt i og forståelse for globaliseringsprocessen, det europæiske samarbejde og hvordan dette påvirker virksomheder og erhvervsliv
 • demonstrere viden om, hvordan erhvervslovgivningen tilvejebringes gennem det europæiske samarbejde – primært i EU – og implementeres nationalt
 • reflektere over og sammenfatte, hvordan virksomheder kan få indblik i og opnå indflydelse på den europæiske lovgivningsproces
 • reflektere over og sammenfatte betydningen af og de mulige politiske dilemmaer i forbindelse med public affairs / lobbying i den demokratiske proces
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået BA og viden om det europæiske samarbejde f.eks. som led i Europæiske Studier (cand.ling.merc.), eller som led i Statskundskab (KU) e.l.
Prøve/delprøver
Globaliseringen, det europæiske samarbejde, virksomhederne og public affairs / lobbyisme:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hovedparten af den virksomhedsrelevante lovgivning vedtages på EU-niveau. Samtidig indebærer globaliseringen og udviklingen af de internationale og europæiske institutioner G20, EU m.fl.), ikke mindst i forbindelse med udviklingen i den internationale handel (WTO), den finansielle krise (IMF m.fl.) etc., at erhvervslivet nødvendigvis må have øget forståelse for de krav, udviklingen stiller til virksomhedernes strategiske planlægning.

Med udgangspunkt i en business-tilgang gennemgås den aktuelle udvikling i det globale, internationale samfund og det europæiske samarbejde.

Samtidig fokuseres særligt og detaljeret på, hvordan virksomhederne kan følge med i og søge indflydelse på udviklingen, f.eks. gennem lobbyisme (primært i Bruxelles). Lobbyisme og Public Affairs drøftes ud fra en teoretisk og praktisk tilgang, ligesom begrebet CSR – Corporate Social Responsibility – belyses.
 

Undervisningsformer
Faget gennemføres som forelæsninger, studenterpræsentationer, dialog og case-diskussioner.
Yderligere oplysninger

Der fokuseres især på den helt aktuelle udvikling i det internationale samfund, EU og de europæiske lande, som konstant påvirker virksomhedernes erhvervsklima. Kildesøgningen fortsætter således for at kunne være fuldt opdateret i forhold til den dynamiske daglige udvikling i Verden.

Foreløbig litteratur

 

 1. Mads Christian Esbensen: Public Affairs – Lobbyisme i praksis (2007). Informations Forlag.
 2. Gert Tinggaard Svendsen: Lobbyisme i EU (2008), Samfundslitteratur
 3. Mads Christian Esbensen: Lobbyisme i organisationer - mod en professionel og legitim praksis, Dansk Psykologisk Forlag (2012)
 4. Susanne Hegelund og Peter Mose: Lobbyistens lommebog Politikere under pres, Gyldendal (2014)
 5. Diverse links til bl.a. FNs Global Compact, Europa-Kommissionen m.fl.
 6. Dokumenter fra DIIS - Dans Institut for Internationale Studier
 7. Dokumenter fra Europa-Kommissionen m.fl.
 8. Diverse artikler
 9. Undervisers egne power point præsentationer
 10. Aktuel supplerende litteratur præsenteres ved kursusstart.
Sidst opdateret den 26-02-2015