English   Danish

2015/2016  KAN-CMLMV1016U  EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv

English Title
EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Kathrine Ravn Jørgensen - Department of International Business Communication (IBC)
Underviser: Lars Abel. Secretary: Tine Silfvander ts.iadh@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
 • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
 • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 26-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • demonstrere viden om de vigtigste institutioner og politiske spilleregler, som gælder i den internationale klima-, energi- og miljøpolitik
 • identificere interessenter og institutioner, som udgør de vigtigste aktører på den klimapolitiske scene – i Danmark, EU og globalt
 • demonstrere en generel indsigt i og forståelse af EU's klimapolitik som en del af den internationale beslutningsproces omkring klimaudfordringerne
 • analysere og sammenfatte hvilke ledelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at styrke virksomhedernes klimaindsats
 • reflektere over hvilke værktøjer, der kan benyttes for at indplacere klimapolitik i virksomhedernes strategiske planlægning
 • analysere og sammenfatte den usikkerhed, de dilemmaer og de etiske valg som verdenssamfundet såvel som den enkelte nation står over for, når klimapolitikken stilles over for eksempelvis økonomisk krise
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået BA og viden om det europæiske og internationale samarbejde f.eks. som led i Europæiske Studier (IKK)
Prøve/delprøver
EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Klimapolitikken står fortsat højt på den globale dagsorden. Uanset at FNs Klimatopmøde i København COP 15 i december 2009 og efterfølgende COP'er ikke er resulteret i en forpligtende aftale, var det første gang i København, at det lykkedes at samle lederne af de fleste lande i verden udelukkende for at diskutere klimapolitik. Ved COP 16 i Mexico i 2010 nåede man til enighed (minus 1) om en aftale, som satte særligt fokus på COP 17 i Durban, Syd Afrika i 2011. Her blev der skabt en vis enighed om at fortsætte processen om Kyoto-protokollens fremtid, især med pres fra EU. 

COP 20 i Lima i december 2014 pegede konstruktivt i retning mod COP 21 i Paris december 2015, hvor man håber, at der kan indgås en global forpligtende aftale. I mellemtiden har USA og Kina i november 2014 indgået aftale om at reducere landenes CO2-udledning.
 

Basal viden om organisationer, spilleregler og aftaler indenfor klimaområdet er en nødvendig forudsætning hos fremtidens virksomhedsledere. Samtidig kræver det en målrettet aktiv indsats, strategisk tænkning og kreativitet fra danske virksomheder og organisationer, som ønsker at bidrage til at modvirke klimaforandringerne, og som ønsker at medvirke til at sikre deres egne fremtidige forretningsgrundlag.Klima og miljø udgør således en stor udfordring og nye muligheder for virksomhedsledelsen. Det er vigtigt ikke blot at tale om klimaet, men også at udvikle værktøjer til udformning og implementering af en virksomhedsstrategi, som kan være med til at positionere virksomheden.

Den nu tidligere danske EU-kommissær Connie Hedegaard har 2010 - 2014 haft ansvaret for udviklingen af EU's klimapolitik. Der sættes fokus på udviklingsprocessen i EU's klimapolitik og EU's positionering i forhold til de andre aktører. De studerende inddrages aktivt gennem aktuelle temaer og diskussioner om, hvordan man kan modvirke klimaforandringerne uden at forringe samfundsudviklingen.Målet er at skabe en fælles forståelse for, hvordan klimaudfordringen kan håndteres, og at det kræver handling og interaktion fra alle aktører.

Det er hensigten at formulere såvel konkrete initiativer som spændende nye ideer, der kan være medvirkende til at drive en mere bæredygtig udvikling af samfundet. Ambitionen er, at miljøhensyn kan kobles med økonomisk vækst og forandring. Det er derfor vor forventning, at vi ved at synliggøre danske indsatser kan inspirere endnu flere til at tænke klima strategisk ind i deres dagligdag.
 

Der fokuseres på de helt aktuelle klimapolitiske udfordringer på den globale politiske scene. I takt med udviklingen af EU's klimapolitik er det hensigten at involvere/engagere de studerende i politikudviklingen på et strategisk og taktisk niveau, hvor også erhvervslivets muligheder søges kortlagt. Kildesøgningen fortsætter for konstant at være fuldt opdateret i forhold til den dynamiske omkring klimaudfordringen.

Erfaringerne fra tidligere undervisningsforløb – samtidigheden med optakten til det årlige COP – viste sig at virke særligt inspirerende på de studerende.

Undervisningsformer
Faget gennemføres som forelæsninger, studenterpræsentioner, dialog og case-diskussioner.
Yderligere oplysninger

Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 08.00-09.40, uge 36-41, 43-48

Foreløbig litteratur
 1. Carsten Staur: Den globale udfordring - FN mellem relevans, legitimitet og handlekraft: - Kapitel 11 om "Bæredygtig udvikling", DJØFs Forlag, 2011 
 2. Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red): Klimapolitik – dansk, europæisk, globalt. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009.
 3. Graciela Chichilisky and Kristen A. Sheeran:: Saving Kyoto – An Insider’s Guide to How it Works, Why it Matters and What it Means For The Future”. New Holland Publishers (UK), 2009.
 4. Katherine Richardson (Chair): Synthesis Report – Climate Change, Global Risks, Challenges & Decisions, Copenhagen 2009, 10-12 March. International Alliance of Research Universities.University of Copenhagen, 2009.
 5. Ole Lund Hansen og Marie Lehmann (red): Caring For Climate – En klimaguide til virksomheder. Klimakompasset, UNDP og Udenrigsministeriet, 2009.
 6. Handelshøjskolen / Aarhus Universitet og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA): Rapport om klimakompetencer , 2010.
 7. Diverse links til bl.a.
  http://unfccc.int/2860.php(United Nation Framework Convention on Climate Change)
  http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/gateway(Gateway to the UN System’s work on Climate Change)
  http://ec.europa.eu/climateaction/index_da.htm(Europa-Kommissionen)
 8. Diverse artikler og links
 9. Undervisers egne power point præsentationer
 10. Evt. supplerende aktuel litteratur - der lægges stor vægt på at tilvejebringe helt aktuel litteratur om temaerne, som vil blive præsenteret ved kursusstart.
Sidst opdateret den 26-02-2015