English   Danish

2015/2016  KAN-CPSYO1001U  Interventionsmetoder i psykologien

English Title
Psychologically based organizational intervention methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 28-05-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved eksamen skal den studerende demonstrere evne til at
 • Identificere en organisatorisk forandringsproblemstilling
 • Foretage en teoretisk baseret analyse af forandringsproblemstillingen knyttet til fagets forandringsfænomener
 • Sammenligne og vurdere relevante teoriers forklaringskraft i relation til forandringsproblemstillingen
 • Udvælge, vurdere og anvende relevante teorier og interventionsmetoder til løsning af forandringsproblemet
 • Opstille en konkret, realistisk interventionsplan i relation til forandringsproblemet. Planen skal specificeres med hensyn til forberedelse, gennemførelse og opfølgning af interventionen
 • Vurdere interventionsplanens forudsætninger, styrker og svagheder
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
KAN-CPSYO1057U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Interventionsmetoder i psykologien:

 

Faget anlægger en praktisk og interventionsorienteret vinkel på semestrets gennemgående tema: organisatorisk forandring samt konsulentens eller forandringsagentens rolle. Her fokuserer vi på hvordan forandringsprocesser startes, udvikles og vedligeholdes, og med hvilke konkrete interventionsmetoder dette kan opnås. Vores udgangspunkt er, at forandringsprocesser kan planlægges og igangsættes, men også at de rummer stærke elementer af uforudsigelighed, konflikter og dilemmaer, idet forandring også handler om at opløse og knytte nye relationer. Faget fokuserer på evnen til, på den ene side, at designe og planlægge interventioner, og på den anden side at gennemføre interventionsarbejde med en proceskonsultativ tilgang. Her igennem sættes den studerende i stand til at kunne udvælge og tilrettelægge konkrete interventionsmetoder i relation til organisatoriske forandringsopgaver.
 

Undervisningsformer
Interventionsmetoder i psykologien:
Forelæsninger, øvelser og vejledningssessioner.

Integreret miniprojekt:
Klyngevejledning

Semestrets 615 SAT fordeles på deltagelse og forberedelse til undervisningen i semestrets to fag samt til udarbejdelse af det integrerede miniprojekt.
Foreløbig litteratur

Interventionsmetoder i psykologien:

Bogkøb

 • Anderson, Donald, L. (2010).Organization development: The process of leading organizationalchange.Sage: London.
 • Campbell, David, & Huffington, Claie (Eds.) (2008).Organizations connected. Handbook ofsystemic consultation.London: Karnac Books.
 • Dahler-Larsen, P. & H. K. Krogstrup (2003).Nye Veje i Evalueringen.Systime Academic.

Kompendium

Download

 • Fremgår af lektionsplan på CBSlearn
Sidst opdateret den 28-05-2015